2701

ԳՐԻԳՈՐՏԱԹԵՒԱՑԻ,ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ

 

ԺԷ. դար


ԳՐԻՉ՝ Պօղոս:

ԹԵՐԹ՝ 388+1 (կրկն.՝ 9). չգրուած՝ 8բ, 9բ, 9դ: ՊՐԱԿ՝ 10+Ա-ԼԲx12 (Ա, ԻԸ 11, ԼԲ 9): ՆԻՒԹ՝թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 30x21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝երկսիւն (23x15): ԳԻՐ՝նոտրգիր (նմուշ՝ 11ա): ՏՈՂ՝ 40: ԿԱԶՄ՝դրոշմազարդմուգշագանակագոյնկաշի, միջուկը՝տախտակ, աստառը՝շերտաւորկապոյտկտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝Ա. (վջմ.), լուսագծերովգրոտածթուղթ:

 

Նմուշ 11ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆԳրիգորՏաթեւացի՝ 1բ: Կի­սա­խորան՝ 9գ, 10ա (ուրուագծային): Լուսան­ցազարդ՝բու­սա­կան, թռչուն, տաճար (241ա): Զարդագիր՝հանգուցագիր, թռչնագիր: Գոյներ՝կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, մա­նուշակագոյն, վարդագոյն, սեւ, ոսկի:

ՎԻՃԱԿ՝բաւարար. կազմիկաշինմաշուած, լուսանցա­կո­ղե­րըսեւացած, թ. 9-10իմիջեւ 1 թերթընկած, գրեթէբոլորթեր­թե­րինխոնաւութեանհետքեր, թ. 152-85՝ստ. լս-ումցեցիանցքեր, թ. 347 եւ 387՝պատռուած, թ. 2, 3, 378, 379, 383-7՝եզրերըկապ­­տաւունթղթովամրացուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. [Գրիգորի Տաթեւացւոյ Քարոզգիրք]

4ա-8ա Ցանկ

1. [Քարոզք յառաջին հատորէ]

Տե՛ս Ձմեռան հատոր, տպ. 1740: Ա-ՃԽԷ/չիք: ՃԽԸ/32բ-4բ (ձեռ.-ում՝ Ը.): ՃԽԹ/34բ-7բ (Թ): ՃԾ/37բ-40բ (Ժ): ՃԾԱ/40բ-3ա (ԺԱ): ՃԾԲ/43ա-5բ (ԺԲ): ՃԾԳ/45բ-8բ (ԺԳ): ՃԾԴ/48բ-51բ (ԺԴ): ՃԾԵ/51բ-4ա (ԺԵ): ՃԾԶ/54ա-6ա (ԺԶ): ՃԾԷ/56ա-8ա (ԺԷ): ՃԾԸ/58ա-60ա (ԺԸ): ՃԾԹ/60ա-1բ (ԺԹ): ՃԿ/61բ-4ա (Ի):

2. [Քարոզք յերկրորդ հատորէ]

Տե՛ս Ամառան հատոր, տպ. 1741: Ա/9գ-12ա (9գ կրկն.՝ 10ա): Բ/12ա-5բ: Գ/15բ-21բ: Դ/21բ-4բ: Ե/24բ-7բ: Զ/27բ-9ա: է/29ա-32բ: Ը/64ա-5բ (ձեռ.-ում ԻԱ): Թ/65բ-8բ (ԻԲ): Ժ/68բ-9բ (ԻԳ): ԺԱ/69բ-72բ (ԻԴ): ԺԲ/72բ-5ա (ԻԵ): ԺԳ/75ա-9բ (ԻԶ): ԺԴ/79բ-80բ (ԻԷ): ԺԵ/80բ-1բ (ԻԸ): ԺԶ/81բ-3բ (ԻԹ): ԺԷ/83բ-6ա (Լ): ԺԸ/86ա-8ա (ԼԱ): ԺԹ/88ա-90ա (ԼԲ): Ի/90ա-2ա (ԼԳ): ԻԱ/92ա-3բ (ԼԴ): ԻԲ/93բ-4բ (ԼԵ): ԻԳ/94բ-7ա (ԼԶ): ԻԴ/97ա-100ա (ԼԷ): ԻԵ/100ա-1բ (ԼԸ): ԻԶ/102ա-4ա (ԼԹ): ԻԷ/104ա-6բ (Խ. թերի) «...զի որչափ սիրես զանձն քո, նովին չափովն հա­ւա­սար» (շար. ԻԸ): ԻԸ/106բ-8բ (առանց խորագրի եւ գլխա­հա­մարի, սկզբից թերի՝ «Արդարութիւն բնականապէս ոչ ամենեւին բարի է եւ ոչ ամենեւին չար...»): ԻԹ/108բ-9բ (ԽԱ): Լ/109բ-11ա (ԽԲ): ԼԱ/111ա-2բ (ԽԳ): ԼԲ/112բ-5ա (ԽԴ): ԼԳ/115ա-7ա (ԽԵ): ԼԴ/117ա-9ա (ԽԶ): ԼԵ/119ա-21ա (ԽԷ): ԼԶ/121ա-3բ (ԽԸ): ԼԷ/123բ-5բ (ԽԹ): ԼԸ/125բ-8բ (Ծ): ԼԹ/128բ-30ա (ԾԱ): Խ/130ա-2բ (ԾԲ): ԽԱ/132բ-4բ (ԾԳ): ԽԲ-ԽԳ/չիք: ԽԴ/134բ-7ա (ԾԴ): ԽԵ/137ա-8բ (ԾԵ): ԽԶ/138բ-41բ (ԾԶ): ԽԷ/141բ-4ա (ԾԷ): ԽԸ/144ա-6ա (ԾԸ): ԽԹ/146ա-7ա (ԾԹ): Ծ/147աբ (Կ): ԾԱ/147բ-8ա (ԿԱ): ԾԲ/148ա-9ա (ԿԲ): ԾԳ/149ա-50բ (ԿԳ): ԾԴ/150բ-3ա (ԿԴ): ԾԵ/153ա-4բ (ԿԵ): ԾԶ/154բ-5բ (ԿԶ): ԾԷ/156ա-8ա (ԿԷ): ԾԸ/158ա-60բ (ԿԸ): ԾԹ/160բ-1բ (ԿԹ): Կ/161բ (Հ) (թերի՝ «այլ ծիծաղիլն անմտութիւն է եւ աւելորդ: Զի այսպէս սահմանեն զծաղրն. գրեա» (չի շար.): ԿԱ/161բ-4ա (ՀԲ): ԿԲ/164ա-7ա (ՀԳ): ԿԳ/167ա-70ա (ՀԴ): ԿԴ/170ա-2բ (ՀԵ): ԿԵ/172բ-4ա (ՀԶ): ԿԶ/174ա-5բ (ՀԷ): ԿԷ/175բ-8ա (ՀԸ): ԿԸ/178ա-9բ (ՀԹ): ԿԹ/179բ-81ա (Ձ): Հ/181բ-3ա (ՁԱ): ՀԱ/183ա-5ա (ՁԲ): ՀԲ/185ա-7բ (ՁԳ): ՀԳ/187բ-8բ (ՁԴ): ՀԴ/188բ-93ա (ՁԵ): ՀԵ/193ա-4բ (ՁԶ): ՀԶ/194բ-7ա (ՁԷ): ՀԷ/197ա-8բ (ՁԸ): ՀԸ/198բ-201ա (ՁԹ): ՀԹ/201ա-3ա (Ղ): Ձ/203ա-7ա (ՂԱ): ՁԱ/207ա-9բ (ՂԲ): ՁԲ/209բ-12բ (ՂԳ): ՁԳ/212բ-4ա (ՂԴ): ՁԴ/214ա-6բ (ՂԵ): ՁԵ/216բ-8բ (ՂԶ): ՁԶ/218բ-9ա (ՂԷ): ՁԷ/219ա-21ա (ՂԸ): ՁԸ/221ա-2ա (ՂԹ): ՁԹ/222ա-3ա (Ճ): Ղ/223ա-4ա (ՃԱ): ՂԱ/224աբ (ՃԲ): ՂԲ/224բ-5բ (ՃԳ): ՂԳ/225բ-6ա (ՃԴ): ՂԴ/227ա-8բ (ՃԶ): ՂԵ/228բ-9բ (ՃԷ): ՂԶ/229բ-31բ (ՃԸ): ՂԷ/231բ-3բ (ՃԹ): ՂԸ/233բ-6բ (ՃԺ): ՂԹ/236բ-8բ (ՃԾԱ): Ճ/238բ-41ա (ՃԺԲ): ՃԱ/241ա-2ա (ՃԺԳ): ՃԲ/242ա-4բ (ՃԺԴ): ՃԳ/244բ-6ա (ՃԺԵ): ՃԴ/246ա-9ա (ՃԺԶ): ՃԵ/249ա-51բ (ՃԺԷ): ՃԶ/251բ-4ա (ՃԺԸ): ՃԷ/254ա-7ա (ՃԻ): ՃԸ/257ա-9ա (ՃԻԱ): ՃԹ/259ա-60բ, 61բ-2ա (ՃԻԲ): ՃԺ/262ա-4ա (ՃԻԳ): ՃԺԱ/264ա-6ա (ՃԻԴ): ՃԺԲ/266ա-7բ (ՃԻԵ): ՃԺԳ/267բ-9ա (ՃԻԶ): ՃԺԴ/269ա-70բ (ՃԻԷ): ՃԺԵ/270բ-2բ (ՃԻԸ): ՃԺԶ/272բ-6ա (ՃԻԹ): ՃԺԷ/276ա-8ա (ՃԼ): ՃԺԸ/278բ-80ա (ՃԼԱ): ՃԺԹ/280ա-1բ (ՃԼԲ): ՃԻ/281բ-4ա (ՃԼԳ): ՃԻԱ/284ա-6ա (ՃԼԴ): ՃԻԲ/286ա-8բ (ՃԼԵ): ՃԻԳ/288բ-9բ (ՃԼԶ): ՃԻԴ/289բ-92ա: ՃԻԵ/292ա-3բ (ՃԼԷ): ՃԻԶ/293բ-6ա (ՃԼԸ): ՃԻԷ/296ա-8բ (ՃԼԹ): ՃԻԸ/298բ-302ա (ՃԽ): ՃԻԹ/302ա-5ա (ՃԽԱ): ՃԼ/305բ-9բ (ՃԽԲ) ՃԼԱ/309բ-12բ (ՃԽԳ): ՃԼԲ/312բ-5բ (ՃԽԴ): ՃԼԳ/315բ-7ա (ՃԽԵ): ՃԼԴ/317ա-9բ (ՃԽԶ): ՃԼԵ/319բ-22բ (ՃԽԷ): ՃԼԶ/322բ-4բ (ՃԽԸ): ՃԼԷ/324բ-6բ (ՃԽԹ): ՃԼԸ/326բ-8բ (ՃԾ): ՃԼԹ/328բ-9բ (ՃԾԱ): ՃԽ/329բ-31ա (ՃԾԲ): ՃԽԱ/331ա-3բ (ՃԾԴ): ՃԽԲ/333բ-5ա (ՃԾԵ): ՃԽԳ/335բ-7բ (ՃԾԶ): ՃԽԴ/337բ-9ա: ՃԽԵ/339ա-42ա: ՃԽԶ/342ա-7ա (ՃԾԸ): ՃԽԷ/347ա-8բ (ՃԿ): ՃԽԸ/348բ-50ա (ՃԿԱ): ՃԽԹ/350ա-1ա (ՃԿԲ): ՃԾ/351ա-2ա (ՃԿԳ): ՃԾԱ/352աբ (ՃԿԴ): ՃԾԲ/352բ-4բ (ՃԿԵ): ՃԾԳ/354բ-6ա (ՃԿԶ): ՃԾԴ/356ա-7ա (ՃԿԷ): ՃԾԵ/357աբ (ՃԿԸ): ՃԾԶ/357բ-8բ (ՃԿԹ): ՃԾԷ/358բ (ՃՀ): ՃԾԸ/358բ-9ա (ՃՀԱ): ՃԾԸ(կրկն.)/359ա (ՃՀԲ): ՃԾԹ/359ա-60ա (ՃՀԳ): ՃԿ/360աբ (ՃՀԴ): ՃԿԱ/360բ-1ա (ՃՀԵ): ՃԿԲ/361աբ (ՃՀԶ): ՃԿԳ/361բ-2ա (ՃՀԸ): ՃԿԴ/362ա-4ա (ՃՀԹ): ՃԿԵ/364ա-70ա (ՃՁ): ՃԿԶ/370ա-2ա (ՃՁԱ): ՃԿԷ/372ա-4բ (ՃՁԲ): ՃԿԸ/374բ-7բ (ՃՁԳ): ՃԿԹ/377բ-9ա (ՃՁԴ): ՃԿՀ/379ա-81ա (ՃՁԵ): ՃՀԱ/381ա-3բ, 384աբ (ՃՁԶ): ՃՀԲ-ՃՁԷ/չիք: ՃՁԸ(Յի­շա­տա­կա­րան)/383բ-4ա:

3.[Քարոզ արտաքոյ Ա. եւ Բ. հատորաց]

226աբ (ՃԵ.) Նորին քարոզ վասն արտասուաց, ի բան՝ Արտասուք վասն մեղաց... ի հանդերձեալ կեանսն:

Ծնթ. Քարոզների գլխահամարները խառն, մեծ մասի սկսուածքները չգրուած, միայն ուրուագծային: Լուսանցներում յետագայի յաւելումներ:

Բ. ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ, ԺԸ. դար

1. (Ա. ձեռք) 2բ-3բ, 4աբ (ստ. լս.) [Արիստոտէլի ի­մաս­տասիրի Յաղագս առաքինութեան առ Աղէք­սանդ­րոս թագաւորն] – Գովելի են գեղեցիկ, պար­սաւելի գարշելիք... որք ի պարսաւելեացն (տե՛ս ձեռ. 20, 2ա-4բ):

2. 4բ-5ա (ստ. լս.) [Յաղագս Արիստոտէլի] – Արիս­­տոտէլ ստագիրացի էր... անուանեալ ի նմանէ:

3. (Բ. ձեռք) 8բ-9ա Յաղագս սկզբնական մեղացն ըստ իրին – Արդ, թէպէտ հոգին ոչ լինի... զոր պաշ­տիմք ունել:

4. (Գ. ձեռք) 385աբ Յաղագս աստուածային անուանցն Աստուծոյ – Անուն, որ ասի Աստուծոյ... այլ ոչ ստեղ[ծ]օղն:

5. 385բ-6բ Յաղագս եռակին ներգործութան – Հո­գի ասի ըստ այնմ... որով է կցորդ աստուածու­թիւնն:

6. 386բ-7ա Յաղագս բաժանման պարունակաց – Արարածք մարմնաւոր աշխարհի բովանդակ... եւ ԳՃՀԵ. (375) մղոն:

7. 387ա-8բ Յաղագս բնութեան մարմնոյ – Մարդն յունարէն գոչի աթրօպօս... ծկտումն բնութեան:

8. 388բ Յաղագս գոյլ աստուածաին բնութեան. թէ է Աստուած – Արդ, թէ է Աստուած... առաջէն ան­հունսն հասարակութեան /// (թափուած):

9. (Դ. ձեռք) 1ա Նախ տեսութիւն Աստուծոյ, Բ. խօ­սակ­ցութիւն... ի մէջ խա///:

10. (Ե. ձեռք) Եզեկիէլի տեսիլ չորեքկերբն – Եւ իմանալ է զմարդն... տեսանեն լուսաւորեալ գիտու­թեամբ:

11. 227ա, 260բ-1ա Գիր գրեալք ներքոյ եւ ար­տաքոյ, ասեմ զխորհուրդ կամացն Աստուծոյ եւ կնքեալ եօթն կնքօվ... չարչարանեաց նոցին ելանել: |260բ| Յոհանո յայտնութիւն. Է. կնքոյ լուծումն եւ տե՛ս յաջոյ ձեռին... յԷ. կնքոյն վասն Քրիստոսի գալստեանն է:

12. 316ա (ստ. լս.) Զի՞նչ ցուցանէ ընդ ոտիւք նորա, զի յատկութիւն ունի լուսինն փոփոխման... մարմինն զարդարեալ է ամենայն առաքինութեամբ:

13. (Զ. ձեռք) 383բ-4ա (ստ. լս.) [Հարցմունք եւ պատասխանիք]Հարցումն Ա. Աստուծոյ զի՞նչ ասէ առաքեալ Պօղոս... եւ ոչ ի հող լուծանի:

14. 384բ Հաճոյ լինէր քեզ, թէ լինէիր գեղեցիկ որ­պէս զԱպիսողոմ... որ է վերին արքայութիւն:

15. 384բ [Անուանք Ժ. թագաւորաց] – Եւ ի մեկ­նութիւն Ծննդոց Ա. ասէ Բերեսիթոս, թէ Ժ. թագաւորք տիրեսցեն ի սկզբան... որ է առաջին եւ վերջին:

16. 33ա (ստ. լս.) Զի յորժամ պատերազմաւ ոք կամին առնել զանառիկ... եւ այսպէս բերդ երկնից ար­քայութեանն առաքեալ եղեւ:

17. (Է. ձեռք) 346բ-8ա (ստ. լս.) Վասն որոյ ողոր­մութիւն արար Աստուած... եւ զմիտս հաստատէ Քրիս­տոս:


ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

315բ Զմեղսաներկ Պաւղոս գրիչս աղաչեմ, ո՛վ սուրբ հանդիպողք, յիշել ի Տէր:

324բ Զմեղացեալ գծողս՝ Պողոս, սպասաւոր բանի, աղաչեմ յիշել ի բարի մասին:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 227ա (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Ես՝ մելիք Աթի որդի տէր Եսայիս, իմ կամօք ծախեցի Դադեւացին՝ այս Քա­րոզգիրքս, այլեւ հասարակ միայբանօքս երկոյ թու­մանի, Բ. թումանի ծախեցիք<իք> այս Քարոզգիրս ի վերայ Գետայշենեցի հապեղացոյ սարգաւաք Ղա­զա­րին վերայ, թէ (ջնջած՝ «ոբետոյ առաջ գավանէն»): Ես՝ Թիփլիզեցի պարոն Պէճանս վկայ: Ես՝ տէր Վարթանս, գիրս գիրեցի, Տէր Եսայի հրայմանաւն վկայեմ առաջի Աստուծոյ յայտնութեանն եօթն կնքոյ:

2. 260բ (ԺԸ. դ., նոտրգիր) Շնորհօք եւ ողորմու­թեամբ բարեախնամօղին Աստուծոյ, ես՝ տէր Ղազարս, եւ Յարութիւն, մեր հալալ ընչիւքն ստացանք զայս հո­գիա­զարդ Քարոզգիրքս, կամակար մտօքն յօժարու­թեամբ տուաք կրօնաւոր սարկաւաքՂազարին՝ ի վա­յելումն ընթեռնլոյ եւ յիշատակ մեզ եւ ծնօղաց մերոց:

3. 9գ (1839 թ., նոտրգիր,). Տէր Դանիելին է այս Տաթեւացիս. ՌՄՁԸ. (1839):

4. 2ա (1874 թ., շղագիր) Զայս ձեռագիր Տաթեւացի ընծայեցի ի մատենադարանին Սրբոյ ԱթոռոյնԷջ­միած­նի, ի 1874 ամի 14ն հոկտեմբերի: Ի Սուրբ Էջ­միա­ծին: Յարութիւն Տէր-Մարտիրոսեան Տէր-Դա­նիելեանց Գանձակեցի:

ՆՇՈՒՄ՝կազմի մէջքի պիտակին՝ «Գրիգորի Տաթե­ւա­ցոյ Քարոզգիրք, երկրորդ հատոր, 2»,1ա՝ «301, 2701», «ԺԷ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝1ա՝ «Արարիչ, բարեբաղտութիւն, բա­րե­տիպութիւն, բարեկերպու, Արարիչ բարեգթած, դատա­ւոր երկնաւոր, Զօրութիւն,էութիւն ընդ Հօր, թագաւոր առա/// ի յԱստուծոյ. խաչեալ, ծնունդ կմա///», 28բ՝ «Հոգեոր սիրելիդլ», 35ա՝ «Ես անարժան եւ ա», 236բ՝ «Այս մելիքի որդի Առուստամս գրեցի, գ... այս Առուս­տամս գրեցի», Պհպ. Աա՝ «իմ սիրելի եղբայր զՄա/// (ջնջուած)... մարդն տարածեալ մարմնով ի վե­րայ աշ­խարհի, ասացեալ օվ եանէլի», Պհպ. Աբ՝ «Ամե­նայն անձն, որ առ աստուածայինսն խոկայ, աստուա­ծա­կոյս է, իսկ որ ոչն՝ խոզաց: Յոյժ կարեւոր համարեցայ ես զբան իմաստնոյն, որ ասէ մի՛ արգելուք զդոսա զի: Այս են կամքն իմ, զի ընդ յերեւմանն, Աստուած հարցն մերոց», զանազան տառեր:

ՆԿԱՐԱՓՈՐՁ՝ 1ա, 87բ՝ ծաղիկ, Պահպանակ Աբ՝ բու­սական, թռչուն, 90ա՝ գծեր, 208բ՝ թռչուն:


 


 

2702

ՊԵՏՐՈՍ ԲԵՐԹՈՒՄԵԱՆ, ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ

 

ԺԹ. դար


ԹԵՐԹ՝ 328. չգրուած՝ 1ա-4ա, 320բ-8բ: ՊՐԱԿ՝Ա-ԼԴx10 (Ա 11, Գ, Է, ԻԸ, ԼԳ 8, Դ, Ը, Ժ, ԺԲ, ԼԴ 9): ՆԻՒԹ՝թուղթ. լուսագծերովեւլուսադրոշմով՝ծաղկային. «Giovanni Battista Ghiglietty»: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26,7x19,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝միասիւն (20x12.2): ԳԻՐ՝նոտրգիր (նմուշ՝ 39ա): ՏՈՂ՝ 32-4: ԿԱԶՄ՝դրոշմազարդբացշա­գանակագոյնկաշի, միջուկը՝ստուարաթուղթ, աստառը՝վար­դագոյնեւսպիտակծաղկաթուղթ. լուսանցակողերը՝կապոյտթանաքովցայտկէն: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝Ա+Բ՝չգրուածթուղթ, մասնկազմաստառի:

 

Նմուշ 39ա

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆՀամբարձում՝ 4բ: Լս-ային՝Յա­րու­ցեալՅիսուս՝ 234բ: Ճակատազարդ՝ 5ա (ծաղկային, մէջ­տե­ղը՝խաչ): Լուսանցազարդ՝բուսական: Զարդա­գիր՝հան­գուցագիր, թռչնագիր, հրեշտակ: Գոյներ՝կարմիր, կա­պոյտ, կա­նաչ, դեղին, ոսկի, նարնջի, վարդագոյն, շագա­նա­կա­գոյն, սեւ, սպիտակ:

ՎԻՃԱԿ՝բաւարար. կազմիկաշինտեղ-տեղքերծուած, վրան՝սեւթանաքաբծեր, Ա. փեղկիստորինեզրիկաշինմաշուած, թ. 134-88, 328, Պհպ. Բ.՝խոնաւութեան, թ. 5՝ձէթի, թ. 304, 312՝վարդագոյնթանաքիհետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. [Քարոզ տարեկան, արարեալ Պետրոսի վրդ. Նախիջեւանցւոյ Աղամալեան, ի փառս եւ ի պատիւ տնօրէնութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ ի յօգուտ մանկանց եկեղեցւոյ. ի հայրապետութեան տեառն Սիմէօնի սրբազան եւ աստուածաբան կա­թողիկոսին ամենայն Հայոց, յամի Տեառն 1771ին եւ ի թուականութեանս մերում ՌՄԻ. (1771)]

Տե՛ս ձեռ. 174, 38ա-195ա: ա/չիք: բ/5ա-6ա: գ/6բ-9բ: դ/9բ-10բ: ե/11ա-22ա: զ/22ա-32բ: է/32բ-48բ: ը/49ա-52բ: թ/53ա-7բ: ժ/82բ-91ա: ժա/64բ-78բ: ժբ/57բ-64բ: ժգ/80բ-2ա: ժդ/78բ-80բ: ժե/91ա-101բ: ժզ/102ա-23ա: ժէ/123ա-42բ: ժը/143ա-5ա: ժթ/145բ-62ա: ի/162բ-8ա: իա/168բ-83բ: իբ/183բ-7բ: իթ/187բ-94բ: իդ/194բ-8ա: իե/198ա-202ա: իզ/202ա-5բ: իէ/205բ-12ա: իը/212բ-30բ: իգ/231ա-4ա: լ/234բ-44ա: լա/244ա-8ա: լբ/248ա-51բ: լգ/251բ-3ա: լդ/253բ-5ա: լե/255ա-8բ: լզ/258բ-64ա: լէ/264ա-8բ: լը/268բ-80բ: լթ/281ա-3բ: Ցանկ/չիք:

Բ. [Քարոզք Պետրոսի վրդ. Աղամալեան]

Տե՛ս ձեռ. 174, 198ա-218բ: ա/չիք: բ/290բ-3ա: գ/293ա-7ա: դ/297ա-9ա: ե/299ա-301բ: զ/301բ-4ա: է/304ա-8ա: ը/308ա-11ա: թ/311ա-4ա: ժ/314ա-6բ: ժա/316բ-9ա:

Ունի նաեւ.

ա. 283բ-90բ Քարոզ ի բանն Յայտնութեան, որ ասէ. «Յիշեա՛ ուստի անկարն եւ ապաշխարեա՛ եւ զառաջինն գործն գործեա՛, ապա թէ ոչ՝ գամ վաղ­վա­ղակի» – Յորժամ բարեգութ եւ մարդասէրն Աս­տուած... տացէ ձեզ Տէր Աստուած զնոյն զգաստու­թեան հոգին:

բ. 319ա Առ հաղորդութիւն – Օձն ջամբեաց զան­համ­­բեր պտուղն... Աստուած ընթրիս, մաքրիչ կայ­ծակն:

գ. 319բ-20ա Քարոզ համառօտ ի բանն. թէ Բանն մարմին եղեւ. եւ այլն – Մեծ է զօրութիւն սիրոյն... ի մտի ընդարձակ խօսիլ. ամէն:

Ծնթ. Լս-ներում. ունի բացթողումների եւ աւետարանական մէջբերումների համարների լրացումներ:

ՆՇՈՒՄ՝ կազմի մէջքի պիտակին՝ «Պետրոս վարդ. Բեր­դումեան, Քարոզգիրք պատկերազարդ», Ա. փեղ­կին՝ «370000099», 1ա՝ «Հմր 40, 31», «310, 2702», «ԺԹ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս»:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 1ա սեւով բոլորակի մէջ թագապսակ զինանշան, եզերագծով՝«Печ. Ахалцыхской град­ской полиции»:


2703

ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՅՎԱԶԵԱՆ, ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ՏԵՍԱԿԱՆ

 

ԺԹ. դար


ԳՐԻՉ՝ հեղինակը:

ԹԵՐԹ՝ 105: ՊՐԱԿ՝ 1-10x12 (1՝ 8, 3՝ 7, 10՝ 6): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26x21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (22x14-6): ԳԻՐ՝ շղա­գիր (նմուշ՝ 15ա): ՏՈՂ՝ 27-30: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ (կանաչ հէնքի վրայ զարդագծեր) մէջքը՝ սեւ կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աս­տառը՝ թուղթ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ Ա+Բ՝ չգրուած սպիտակ թուղթ, մասն կազմաստառի:

 

Նմուշ 15ա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմի մէջքը եւ եզրերը մաշուած, թ. 14՝ պատռուած, 19բ, 39բ՝ թանաքի հետքեր:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Աստուածաբանութիւն տեսական, ըստ ուղղա­փառ վարդապետութեան Հայաստանեայց եկեղեց­ւոյ. համառօտեալ ի պէտս ձեռնադրելեաց:

1. 1ա-12ա Ներածութիւն

ա. 1աբ Ա. Սահման աստուածաբանութեանՀար­ցումն. Զի՞նչ է Աստուածաբանութիւն: Պատաս­խա­նի. Աստուածաբանութիւն ըստ նշանակութեան բա­ռին... որ յաղագս Աստուծոյ եւ աստուածապաշ­տու­­թեան:

բ. 1բ-2ա Բ. Առարկայ Աստուածաբանութեան – Հարցումն. Զի՞նչ է առարկայն... Պատասխանի. Էական առարկայ... ստեղծուածք են գերագոյն Էակի միոյ, որ է Աստուած:

գ. 2աբ Գ. Կրաւն եւ աստուածպաշտութիւն Հարցումն Զիա՞րդ անուանի... Պատասխանի. Կրօն կամ աստուածպաշտութիւն... ըստ առաջնորդելոյ կամ վկայութեան տիեզերական եկեղեցւոյ:

դ.Դ. Նպատակ Աստուածաբանութեան Հար­­ցումն. Զի՞նչ իցէ... Պատասխանի. Նպատակն որոյ... այնու զփրկումն անձանց եւ այլոց:

ե. 3ա-9ա Ե.Հիմունք ԱստուածաբանութեանՀար­ցումն. Ո՞յք են հիմունք... Պատասխանի. Առաջին եւ գլխաւոր... ըստ օրինակի Աստուածա­շունչ մա­տեանին անսխալ է եւ անմոլար:

զ. 9աբ Զ. Զօրութիւն մարդկեղէն մտաց կամ բանականութեան յաստուածաբանական խնդիրս Հարցումն. Որքա՞ն իցէ... Պատասխանի. Մարդկեղէն միտք... ընդդէմ անհաւատութեան եւ պէսպէս մո­լո­րութեանց:

է. 9բ-11ա Է. Յարգ եւ պիտանութիւն աստուա­ծա­բանութեանՀարցումն. Յորում իմիք իցէ... Պատաս­խանի. Աստուածաբանութիւն յարդի... ի յանդիմանիլ զմոլորութիւնս նոցին:

ը. 11ա Ը. Ոճ ուսմանաստուածաբանութեանՀարցումն. Ո՞ր իցէ լաւագոյն... Պատասխանի. Կրկին ո՞ք են... յարդարել եւ զվարս իւրեանց:

թ. 11ա-2ա Թ. Կարեւոր զգուշութիւնք ուսանելեաց աստուածաբանութեանՀարցումն. Յորո՞ց պակա­սու­թեանց առաւելապէս... է փառաւորութիւն անուանն Աստուծոյ:

2. 12բ-3բ Աստուածաբանութիւն տեսական: Նա­խա­գիտելիքՀարցումն. Զի՞նչ իցէ... Պատաս­խա­նի. Աս­տուածաբանութիւն տեսական... բ. Յաղագս աս­տուածային տնտեսութեան:

3. 13բ-27բ Մասն Ա. Բովանդակութիւն եւ բա­ժա­նումն տեսական աստուածաբանութեան

Հարցումն. Զի՞նչ ինչ բովանդակիցէ... Պա­տաս­խանի. Յառաջնում մասին տեսական աստուածա­բա­նութեան... 2. Յուսումն յաղագս երից անձանց ամենա­սուրբ Երրորդութեան:

ա. 13բ-21ա Հատուած Ա. Յաղագս միոյն Աս­տուծոյ ըստ էութեանՀարցումն. Ո՞ր իցէ առաջին... Պատասխանի. Առաջին եւ հիմնական... բազմապատիկ վկայութիւնք Հին եւ Նոր Կտակարանաց:

բ. 21ա-7բ Հատուած երկրորդ. Յաղագս խորհրդոյ ամենասուրբ ԵրրորդութեանՀարցումն. Զի՞նչ իցէ... Պատասխանի Խորհուրդն ամենասուրբ... անձ­նա­ւո­րութեան նորա:

4. 28ա-105բ Աստուածաբանութիւն տեսական. Մասն Բ.Հարցումն. Զի՞նչ ինչ բովանդակիցի... Պա­­տասխանի Յետ ուսանելոյ... յաղագս մարդոյ առան­ձինն:

ա. 28ա-36բ Հատուած առաջին. Յաղագս տիե­զերաց առհասարակՀարցումն. Որպիսի՞ խնդիրք... Պատասխանի. Երկոքին սոքա... զամենայն ինչ զմար­դոյ զանցեալն եւ զապագայն:

բ. 36բ-43բ Հատուած երկրորդ. Յաղագս հրեշ­տա­կացՀարցումն. Զի՞նչ իցեն... Պատասխանի. Անունս հրեշտակ... նզովեն զկախարդս իբրեւ զհերետիկոսս:

գ. 43բ-105բ Հատուած երրորդ. Յաղագս մարդոյՀարցումն. Քանի՞ են վիճակք... Պատասխանի. Երեք աւր ի ստեղծմանէ... ապականութիւն մարդկային ազ­գի անկմամբ նախամարդոյն:

1.43բ-5ա Ա. Ծագումն եւ բնութիւն մարդոյՀար­ցումն. Զիա՞րդ լեալ իցէ... Պատասխանի. Պատմէ աս­տուա­ծայինն Մովսէս... որ յերեսս երկրի (Գործ. ԺԵ. 26):

2. 45ա-6բ Բ.Առաջին ուխտ Աստուծոյ ընդ մարդ­կանՀարցումն. Զի՞նչ էր նպատակ... Պատաս­խան. Գե­րագոյն նպատակ... ոչ կարէին նոյնպէս զուարճա­նալ սուրբ զուարճութեամբ:

3.46բ-8բ Գ. Անկումն մարդոյՀարցումն. Զիա՞րդ կարելի եղեւ... Պատասխանի. Երջանկութիւն նախաս­տեղ­ծիցն... մատնիլ ի մահ եւ ի կորուստ յա­ւի­տե­նա­կան:

4. 48բ-50ա Դ. Ապականութիւն մարդկային ազգի մեղօք նախաստեղծիցն կամ սկզբնական մեղք Հարցումն. Զո՞ր վնաս կրիցեն... Պատասխանի. Ող­բալի հետեւանք... եւ ի վախճան ամենայնի մահուամբ:

5. 50ա-3ա Մնացորդք բարւոյՀարցումն. Սկզբնա­­կան մեղօք չթողաւ ի մարդումս... Պատաս­խա­նի. Մարդկայինս բնութիւն... եւ նստաւ ընդ աջմէ Աստուծոյ (Մարկ., ԺԶ. 19):

6. 53ա-63ա Ա. Յաղագս պատրաստութեան մարդ­կային ազգի առ խորհուրդն փրկութեանՀար­ցումն. Կարեւո՞ր է պատրաստութիւն... Պատաս­խանի. Այո՛, փրկիչն երեւեցաւ յաշխարհի...

7. 63ա-72ա Բ. Աստուածայրական ներգործու­թիւնք – Այսպէս կոչին ոչ առանձինն որպիսի եւ իցէ...

8. 72բ-8բ Գ. Յաղագս կատարման խորհրդոյ փրկագործութեան մարդկայինս ազգիՀարցումն. Զիա՞րդ եղեւ կատարումն... Պ[ատասխանի]. Կա­տա­րումն փրկութեան... մինչեւ ցհասարակաց յարութիւն:

9. 78բ-105բ Դ. Յաղագս անընդհատ լինելոյ խորհրդոյ փրկագործութեան յարքայութեանն Աս­տու­ծոյ կամ յաղագս զինուորեալ եկեղեցւոյ – Հարցումն. Զի՞նչ է զինուորեալ եկեղեցի... մինչեւ ցհասարակաց յարութիւն:

Ծնթ. «Հարցումն» եւ «Պատասխանի» բառերը համառօ­տա­գրուած են՝ «Հ» եւ «Պ»:

ՆՇՈՒՄ՝ Աա «Աստուածաբանութիւն տեսական՝ ի պէտս ձեռնադրելեաց՝ Գաբրիէլ եպիսկոպոսի Այվա­զեան», կազմի մէջքի պիտակին՝ «Գաբրիէլ եպս. Այվազեան», Պհպ. Աա՝ «352, 2703», 1ա՝ «105 թերթ», 105բ՝ «հարիւր հինգ թերթ»:


2704

ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՅՎԱԶԵԱՆ, ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ

 

ԺԹ. դար


ԳՐԻՉ՝ հեղինակը:

ԹԵՐԹ՝ 56 (էջակալուած՝ 1-110). չգրուած՝ 14բ-5ա, 56աբ: ՊՐԱԿ՝ 1-5x12 (5՝ 8): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 26.8x20.5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (24x12.5): ԳԻՐ՝ շղագիր (նմուշ՝ 1ա): ՏՈՂ՝ 30: ԿԱԶՄ՝ ծաղկաթուղթ (կանաչ հէնքի վրայ զարդագծեր), մէջքը՝ սեւ կաշի, միջուկը՝ ստուարաթուղթ, աստառը՝ թուղթ: ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԱԿ՝ Ա+Բ՝ չգրուած սպիտակ թուղթ, մասն կազմաստառի:

 

Նմուշ 1ա

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. կազմը մաշուած, ծաղկաթուղթը տեղ-տեղ քերծուած-պոկուած, միջուկը Ա. եւ Բ. փեղկերի ստորին եզրերի մասերում կոտրուած-կիսապոկուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Աստուածաբանութիւն բարոյական, ըստ ուղղա­փառ վարդապետութեան Հայաստանեայցս եկեղեց­ւոյ. ի պէտս ձեռնադրելեաց:

1աբ Ներածութիւն – Հարցումն. Զի՞նչ է բարոյա­կան աստուածաբանութիւնն: Պատասխանի. Բարոյա­կան աստուածաբանութիւնն է ոճով իմն բացատրու­թիւն... իսկ երկրորդումն զպարտս առն քրիստոնէի:

Ա. 2ա-13բ Մասն առաջին: Յաղագս աստուա­ծա­յին օրինաց

ա. 2ա-4ա Հատուած առաջին: Յաղագս օրինացն Աստուծոյ եւ պահպանութեան

1. 2ա-3բ Գլուխ Ա. Յաղագս բարոյական օրի­նացն Աստուծոյ – Հարցումն. Զի՞նչ իցեն օրէնք: Պա­տաս­խանի. Աստուածային օրէնք... «Հնազանդիլ պարտ է Աստուծոյ առաւել, քան թէ մարդոյ» (Գործ., Ե. 29):

2. Գլուխ Բ. Յաղագս հիմնական սկզբանց քրիստոնէական վարուցՀարցումն. Զի՞նչ իցէ հիմ­նական սկիզբն... Պատասխանի. Հիմնական սկիզբն... զանցառութեան պատուիրանացն Աստուծոյ:

բ. 4բ-13բ Հատուած երկրորդ:Յաղագս պահպա­նութեան օրինացն Աստուծոյ

1. 4բ-7ա Գլուխ Ա. Յաղագս մարդկային ներգոր­ծութեանց առհասարակ –Հարցումն. Ի քանի՞ ազգս բաժանին մարդկային ներգործութիւնք: Պատասխանի. Որովհետեւ օրէնքն... որք ծաղր առնին զկրօնն սուրբ եւ զվարս բարիս:

2. 7բ-8բ Գլուխ Բ. Յաղագս ներգործութեանց, որք համաձայնք իցէն օրինացն Աստուծոյ, կամ յաղագս առաքինութեան Հարցումն. Ի՞մ իմիք կարօտիցի... Պատասխանի. Աստուածային շնորհաց... եւ են երեքին սոքա՝ հաւատ, յոյս եւ սէր:

3. 8բ-11բ Գլուխ Գ. Յաղագս զանցառութեան զօրի­նօքն Աստուծոյ, կամ յաղագս մեղաց Հար­ցումն. Զի՞նչ է մեղքն: Պատասխանի. Մեղքն է զան­ցա­ռութիւն... ծածկել զոհիւք զախտաւորութիւն իւրեանց:

4. 11բ-2բ Գլուխ Դ. Յաղագս պատճառաց կամ աղբերաց մեղաց Հարցումն. Զի՞նչ էր սկիզբն... Պա­տասխանի. Սկզբնապատճառ մեղաց... կարող է յաղթիլ ի փորձութենէ:

5. 13աբ Գլուխ Ե:Յաղագս դարձի մեղաւորաց Հարցումն. Զի՞նչ իցէ դարձ... Պատասխանի. Դարձ կո­չի... իսպառ յուսահատելոյ յողորմութենէն Աս­տուծոյ:

Բ. 13բ-55ա Մասն երկրորդ: Յաղագս պարտուց քրիստոնէի

– 13բ Հարցումն. Զի՞նչ իցեն պարտք քրիտոնէի: Պատասխանի Պարտք առն... եւ ի պարտս առ ընկերն:

ա. 13բ-25ա Հատուած առաջին: Յաղագս պար­տուց քրիստոնէից առ Աստուած

– 13բ-4ա Հարցումն. Ո՞յք իցեն պարտք քրիս­տո­նէին առ Աստուած: Պատասխանի. Պարտք քրիս­տո­նէին... չորրորդ՝ խորին խոնարհութեամբ եւ ջերմագին եռանդեամբ:

1. 14ա, 15բ-6ա Գլուխ Ա.Յաղագս հաւատոյ – Հարցումն. Զի՞նչ իցէ հաւատն: Պատասխանի. Հաւատն է ըստ ասելոյ առաքելոյն... ուրացութիւն է կամաւորա­պէս կոտորումն ի ճշմարիտ հաւատոյ:

2. 16ա-7ա Գլուխ Բ. Յաղագս յուսոյ – Հարցումն. Զի՞նչ իցէ յոյսն. Պատասխան. Յոյսն է աստուածաբա­նական... փոխանակ ապաւինելոյ ի նախախնամու­թիւնն յԱստուծոյ:

3. 17բ-9ա Գլուխ Գ. Յաղագս աղօթից – Հար­ցումն. Զի՞նչ իցեն աղօթքն: Պատասխանի.Աղօթքն է ջերմեռանդն... մարթէ եւ պարտ իսկ աղօթել եւ յամենայն տեղիս:

Ծնթ. Մէկը մատիտով ջնջել է՝ «եւ պարտ իսկ, յամենայն տեղիս» բառերը, ապա վերջում աւելացրել՝ «ի տան ի բաց»:

4. 19ա-20ա Գլուխ Դ.Յաղագս սիրոյ Հար­ցումն. Զի՞նչ իցէ սէրն: Պատասխանի. Սէրն Աստու­ծոյ... կամ հայցել զՀոգի Սուրբ (Գործ., Ը. 18):

5. 20ա-4ա Գլուխ Ե. Յաղագս աստուած­պաշ­տու­թեանՀարցումն. Ո՞յք իցեն գործք... Պատասխանի. Ոմանք ի գործոց... կամ առանց իսկ բնաւ պատճառի:

6. 24ա-5ա Գլուխ Զ. Յաղագս պարտուց մերոց առ սուրբսն ԱստուծոյՀարցումն. Ունիցի՞մք ինչ պարտս... Պատասխանի. Ուսուցանէ մեզ... նմանող լինել վարուց նոցա եւ գնացիցն եւ նահատակութեանց:

բ. 25ա-35բ Հատուած եր[կ]րորդ: Յաղագս պար­տուց մարդոյ առ անձն իւր

– 25աբ Հարցումն. Որպիսի՞ ինչ պարտս... Պա­տասխանի. Թէպէտ եւ ըստ բանի... եւ առ մարմին եւ առ արտաքին բարիս կամ առ ինչս:

1. 25բ-9ա ԳլուխԱ. Յաղագս հանրական պար­տուց քրիստոնէի առ անձն իւրՀարցումն. Կարեւո՞ր ինչ իցէ ինքնաճանաչութիւն: Պատասխանի. Ինքնաճա­նա­չութիւնն կամ ճանաչումն... եւ զամենայն միջոցս հասանելոյ ի նպատակն:

2. 29ա-30ա ԳլուխԲ.Յաղագս պարտուց մերոց ի փոյթ խնամոց հոգւոյՀարցումն. Որպիսի՞ ինչ իցէ կարեւորութիւն խնամոց... Պատասխանի. Գլխաւոր փոյթ... անպատշաճ հանդէսք գեղարուեստից եւ գե­ղե­ցիկ դպրութեանց:

3. 30ա-3բ ԳլուխԳ. Յաղագս պարտուց խնամելոյ զմարմին – Հարցումն. Առ ի՞նչ կարգեալ իցէն... Պա­տասխանի. Երկրաւորս կեանք մարդոյ... զի պահեսցէ զմեզ ի սրբութեան:

4. 33բ-5բ Գլուխ Դ.Յաղագս պարտուց մերոց ի կիրառութեան արտաքին կամ երկրաւոր բարեաց Հարցումն. Զի՞նչ իցեն երկրաւոր կամ արտաքին բարիք: Պատասխանի. Ի կարգի արտաքին... եթէ կա­մի­ցիմք հասանել փառաց նորա:

Գ. 35բ-43բ Հատուած երրորդ: Յաղագս պարտուց քրիստոնէին առ ընկերս

– 35բ-6ա Հարցումն. Զի՞նչ հաստատեալ իցեն... Պատասխանի. Թէպէտեւ ամենեքին մեք ստեղծեալ եմք... եւ թէ սիրով ընկերին նմանող լինիմք Աստուծոյ (Մտթ., Ե. 35):

1. 36ա-8բ Գլուխ Ա. Հարցումն. Զի՞նչ իցէ սէր... Պատասխանի. Եղբայրսիրութիւն է այնպիսի... այլեւ բանիւ կամ չարախօսութեամբ եւ զրպարտութեամբ:

2. 38բ-42ա Գլուխ Բ.Յաղագս պարտուց մերոց առ անձն ընկերին Հարցումն. Որ՞ք իցեն առար­կայք... Պատասխանի. Որովհետեւ քրիստոնէին պարտք են սիրել... վշտացուցանել զնոսա յանդիմա­նու­թեամբ եւ դժկամակութեամբ:

3. 42ա-3բ Գլուխ Գ. Յաղագս պարտուց մերոց առ ընկերն ի պատճառս արտաքին բարեաց նորաՀարցումն. Ո՞րք իցեն արտաքին բարիք ընկերին: Պատասխանի. Պատիւ... զապօրինաւոր եղանակաւ անցեալն ի ձեռս մեր:

4. 43բ Պարտականութիւնք ինչ առ ընկերս ըստ պէս պէս յարաբերութեանց մերոց առ նոսաՀար­ցումն. Զի՞նչ իցեն պարտք... Պատասխանի. Որով­­հե­տեւ ոմանք... իսկ հանրականքն են տէրութիւնն եւ եկեղեցի:

Դ. 44ա-8բ Անձնական յարաբերութիւնք

1. 44աբ Գլուխ Ա. Յաղագս բարեկամութեանՀարցումն. Որպիսի՞ ինչ իցեն պարտք... Պատասխանի. Որովհետեւ ճշմարիտ... զգաղտնիս հաւատացեալս մեզ երբեմն ի բարեկամէն:

2. 44բ-6ա Գլուխ Բ. Յաղագս պարտուց քրիս­տոնէին յամուսնական վիճակի Հարցումն. Ե՞րբ եւ առ ի՞նչ սահմանեալ իցէ... Պատասխանի. Ամուսնու­թիւնն սահմանեալ է... եւ զհաւատարմութիւն առ այրն նաեւ հետ մահու նորա:

3. 46ա-7բ Գլուխ Գ. Յաղագս յարաբերութեան ծնողաց եւ զաւակացՀարցումն. Որպիսի՞ ինչ իցեն... Պատասխանի. Հարք եւ մարք... թէպէտ եւ ծնողքն բազում թերութիւնս եւ յանցանս ունիցին:

4. 47բ-8բ Գլուխ Դ. Յաղագս յարաբերութեան տէրանց եւ ծառայիցՀարցումն. Զի՞նչ իցէ իմա­նալ... Պատասխանի. Տէր կոչի նա... ոչ կորուսցեն զվարձս իւրեանց առաջի Աստուծոյ:

Ե. 49ա-55ա Առանձին յարաբերութիւնք ընկերա­կան վիճակի

1. 49ա-52բ Գլուխ Ա. Յաղագս պարտուց քրիս­տո­նէին ի քաղաքական ընկերութեանՀարցումն. Զի՞նչ իցէ քաղաքական... Պատասխանի. Քաղաքական ըն­կե­րութիւնն... դնել գլխաւորապէս զյոյս իւր եւ զակնկա­լութիւն:

2. 52բ-5ա Գլուխ Բ.Յաղագս պարտուց քրիս­տո­նէին առ եկեղեցի եւ առ եկեղեցականսՀարցումն. Զի՞նչ իցէ եկեղեցի... Պատասխանի. Եկե­ղեցի է ըն­կե­րակ­ցութիւն... զոր պարտէաքն առնել՝ արարաք (Ղուկ., ԺԷ. 10):

Ծնթ. «Հարցումն» եւ «Պատասխանի» բառերը համառօ­տա­գրուած են՝ «Հ» եւ «Պ»:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

Պհպ. Աա Աստուածաբանութիւն բարոյական՝ ի պէտս ձեռնադրելեաց. Գաբրիէլ եպիսկոպոսի Այվա­զեան:

ՆՇՈՒՄ՝ կազմի մէջքի պիտակին՝ «Գաբրիէլ եպիս­կոպոս Այվազեան», Պհպ. Աա՝ «253, 2704», «ԺԹ., Մ[եսրոպ] եպ[իսկոպո]ս», 1ա՝ «54 թերթ», 55բ՝ «Յի­սուն եւ չորս թերթ»:


2705

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ

ՊԱԻՂԱՆԻԱ (Ա), ԿԱԶԱՐԻԱ (ՂՐԻՄ)(Բ), ԿԱՖԱ (Գ)

ՊԺԷ.1368,ՌՃԹ. – 1660


ԳՐԻՉ՝ Առաքեալ աբեղայ (Ա. 219ա-332ա, 477ա-484բ), Ստե­փանոս քահանայ (Բ. 195ա-218բ, 335ա-476ա, 485ա-7ա), Նիկո­ղայոս [Մելանաւոր] (Գ. 2ա-193ա): ԾԱՂԿՈՂ՝ Նիկողայոս [Մե­լա­նաւոր], Ստեփանոս Նատերենց: ՍՏԱՑՈՂ՝ Յովհաննէս քահա­նայ (Բ), Առաքել քահանայ (գրի՞չը, Ա), Գրիգոր եպիսկոպոս (Գ):

ԹԵՐԹ՝ 488-1 (տե՛ս Պահպանակ). չգրուած՝ 194ա, 332բ, 333ա, 334ա, 483բ, 487բ, 487բ, 488աբ: ՊՐԱԿ՝ Ա-ԺԶx12 (Ա 11, ԺԶ 13)+Ի-ԽԵx12 (Ի 1, Լ 14, ԽԵ 16, թռիչք ԽԳ-ԽԵ): ՆԻՒԹ՝ մա­գա­ղաթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 29x20.5-21: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն (22x14-5), թ. 195-218 (23x15), քառասիւն՝ թ. 485-6 (22.5x15.5): ԳԻՐ՝ բո­լոր­գիր (նմուշ՝ 221ա, 196ա, 7ա): ՏՈՂ՝ 48 (թ. 1-29), 50 (թ. 30-193), 46 (թ. 195-218), 44 (թ. 219-487): ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շա­գա­նակագոյն կաշի՝ դռնակով, 3ական վարդեակահիմք գա­մերով եւ կապիչներով, փեղկերի արտաքին անկիւններում չոր­սա­կան արծաթէ անկիւնազարդեր, միջուկը՝ տախտակ, աստա­ռը՝ կապոյտ կտաւ. լուսանցակողերը՝ կարմիր: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ ԱԲ, թ. 1+Գ՝ չգրուած սպիտակ թուղթ (Ա,Գ), մագաղաթ (Բ, թ. 1):

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Աստուած չորեքկերպեան աթոռին, Վեցօրեայ արարչագործութիւն (շրջանակներում՝ «Ողորմութեամբ Տեառն լի եղեւ երկիր, եւ բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցան եւ հոգով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նորայ»), Արարումն Ադամայ, Արարումն Եւայի, Մեղսագործութիւն, Վտարումն՝ 3բ, Օծումն Դաւթի, Զոհաբերութիւն ի կալսն, Սպանումն Գողիաթի, Յաղթանակած ձիաւոր Դաւիթ, ձիու ոտքերի տակ սպանուած թշնամին՝ 194բ: Աւետարանիչք (Մատթէոս, Մարկոս, Ղուկաս եւ Պօղոս, Յովհաննէս եւ Պրոխորոն)՝ 334բ: Երկնային Երուսաղէմ (Քրիստոս եւ Գառն Աստուծոյ ի վերայ չորեքկերպեան աթոռի եւ դասք հրեշտակաց)՝ 476բ: Գառն Աստուծոյ, Քառակերպ աթոռ՝ 483ա: Լս-յին. Մովսէս՝ 25բ, Խորան վկայութեան, որի տակ Մով­սէս եւ Հայր Աստուա՞ծ՝ 40բ, Հայր Աստուած ի վերայ գահի, Մով­սէս եւ Ահարոն՝ 50բ, Մովսէս պատգամների գալարը ձեռքին՝ 64ա, Խօսէ Աստուած ընդ Յեսուայ՝ որդի Նաւեայ՝ 75բ, Աննա ծնրադիր աղօթէ ի տաճարի՝ 93ա, Եղիա եւ Եղիսէ՝ 121ա, Ծնրա­դիր Սողոմոն աղօթէ առ Աստուած՝ 137բ, Եզրաս՝ 147ա, Եսթեր ծնրադիր աղօթէ՝ 159ա, Յուդիթ՝ 162բ, Ալեքսանդր Մակեդոնացի սրով սպանանէ զթագաւոր ոմն՝ 170բ, Դաւիթ՝ 198բ, Սողոմոն՝ 219ա, Ծնրադիր լուսապսակով թագակիր Հարսը դիմում է Քրիս­տոսին («Իջցէ եղբաւորդին իմ ի պարտէզ իւր եւ կերիցէ զպտուղ») եւ Քրիստոս վերեւից պատասխանէ («Մտի ի պար­տէզ իմ քոյր իմ հարսն, կթեցի զմուռս»)՝ 231բ, Բժշկումն Յոբայ (Աստուած եւ սատանայ, Յոբ եւ կին իւր)՝ 239բ, Եսայի՝ 249ա, Ովսէէ՝ 267բ, Ամովս՝ 270ա, Միքիա՝ 272ա, Յովէլ՝ 273բ, Յովնան, Յովնան ի երախ կիտի՝ 274բ, Նաւում՝ 275ա, Ամբակում՝ 276ա, Սոփոնիա՝ 276բ, Անգէոս՝ 277բ, Զաքարիա՝ 278ա, Մաղաքիա՝ 281ա, Դանիէլ ի գուբ առիւծուց՝ 282բ, Երեմիա՝ 290բ, Եզեկիէլ՝ 314ա, Յակոբոս առաքեալ՝ 412ա, Պետրոս առաքեալ՝ 414ա, Յով­­հաննէս առաքեալ՝ 418ա, 477բ, Յուդա առաքեալ՝ 421ա, Պօղոս առաքեալ՝ 430ա, Պօղոս եւ Տիմոթէոս՝ 445բ, Պօղոս եւ Քրիս­տոս՝ 450բ: Կիսախորան՝ 4ա (վերեւում Քրիստոսը՝ գրկին 2 հրեշտակ, աջ կողմում Մարիամ, ձախում՝ Յովհաննէս Մկրտիչ, կիսախորանի մէջ Հոգեգալուստ), 25բ, 64ա, 335ա (կենտրոնում՝ շրջանակի մէջ, Քրիստոս), 350ա: Ճակատա­զարդ՝ 2ա, 39բ, 40բ, 50բ, 75բ, 83բ, 93ա, 103ա, 111բ, 121ա, 129բ, 147ա, 170բ, 198բ, 200բ, 203բ, 206ա, 208բ, 211բ, 214ա, 216բ, 231բ, 239բ, 249ա, 361բ, 379բ, 395ա, 411բ, 430ա, 477բ: Լուսանցազարդ՝ բուսական, թռչուն: Զարդագիր՝ թռչնա­գիր, մարդագիր, հանգուցագիր, կենդանագիր: Գոյներ կար­միր, կապոյտ, կանաչ, դեղին, նարնջի, վարդագոյն, շագանա­կա­գոյն ոսկի:

Տե՛ս Ա. Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ, Մատենագի­տու­­­թիւն. Թ-ԺԹ. դդ., Գահիրէ, 1998, էջ 601, 702:

ՎԻՃԱԿ՝բաւարար. ԺԷ. դ.-ումլրացուած (թ. 1-193, 334) եւկազ­մընորոգուած, մէջքիստորինմասը՝ԺԹ. դարում. կապիչ­ներընոր՝Ի. դարի, մէջքիկաշինտեղ-տեղմաշուած, խոնաւու­թեանհետքերով, գրադաշտըմասամբգունափոխուած, թերթերիստորինլուսանցներըգործածութիւնիցգունափոխուած, լուսան­ցա­կողերըգունաթափուած. 194բ՝մանրանկարիգոյներըմաս­մաբթափուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 1.Ծնունդք – Նխ. 2աբ: Գլ. 2բ-3ա: Գիրք 4ա-23բ:

2. Ելք –Նխ. 23բ-4ա: Գլ. 24ա-5բ: Գիրք 25բ-39բ:

3.Ղեւտական – Նխ. 39բ: Գլ. 39բ-40բ: Գիրք 40բ-9բ:

4.Թիւք – Նխ. 49բ: Գլ. 49բ-50բ: Գիրք 50բ-63ա:

Ծնթ. 50բ Գրչից ստ. լս.՝ «Ֆռանգ համարն է ի յայս գլուխս ԼԶ. (39)»:

5. Բ. Օրէնք – Նխ. 63ա: Գլ. 63ա-64ա: Գիրք 64ա-75ա:

Ծնթ. 64ա Գրչից ստ. լս.՝ «Ֆռանգ համարն է յայս գլուխս ԼԴ. (40)»:

6.Յեսու – Նխ. 75ա: Գլ. 75աբ: Գիրք 75բ-83ա:

7.Դատաւորք – Նխ. 83աբ: Գլ. 83բ: Գիրք 83բ-91ա:

8.Հռութ – Պատճառ գրոց 91ա: Գիրք 91ա-2ա:

9. Թագ. Ա. – Յառաջաբան նախակարգեալ Թագ. 92ա: Նխ. 92աբ: Գլ. 92բ-3ա: Գիրք 93ա-102բ:

Ծնթ. 93ա Գրչից ստ. լս.՝ «Յայս գլուխս ֆռանգ համարն ԼԱ. (31) է»:

10. Թագ. Բ. – Գլ. 102բ-3ա: Գիրք 103ա-11ա:

11. Թագ. Գ. – Գլ. 111աբ: Գիրք 111բ-20ա:

111բ Գրչից ստ. լս.՝ «Ֆռանգ համարն յայս գլուխս է ԻԲ. (22)»:

12. Թագ. Դ. – Գլ. 120աբ: Գիրք 121ա-9ա:

13. Մնաց. Ա. – Նխ. 129ա: Գլ. 129ա: Գիրք 129բ-37ա:

14. Մնաց. Բ. – Գլ. 137աբ: Գիրք 137բ-47ա:

15. Եզր Ա. – Նխ. 147ա: Գլ. 147ա: Գիրք 147ա-52ա:

16. Եզր Բ. – Հանգամանք գրոց երկրորդ Եզրի 152ա: Գիրք 152ա-5ա:

17. Նէեմի – Նխ. 155ա: Գլ. 155ա: Գիրք 155ա-9ա:

Ծնթ. 159ա Գրչից ստ. լս.՝ «Այստեղիս է սկիզբն ֆռան­գին»:

18. Եսթեր – Նխ. 159ա: Գիրք 159ա-62բ:

19. Յուդիթ – Նխ. 162բ: Գիրք 162բ-7ա:

Ծնթ. 162բ Գրչից ստ. լս.՝ «Եւ աստ կու մոլորին Ի. (20) գլխնին ու առջնին հայերն ու ֆռանգնին, որ իսկ չեն միաբանիլ եւ մինչեւ յիննս ղորդ կու գան»:

20. Տովբիթ – Նխ. 167ա: Գիրք 167ա-9բ:

21. Մակաբ. Ա. – Նխ. 169բ: Գլ. 170աբ: Գիրք 170բ-80բ:

22. Մակաբ. Բ. – Նխ. 180բ-1ա: Գլ. 181աբ: Գիրք 181բ-9ա:

23. Մակաբ. Գ. – Նխ. 189աբ: Գլ. 189բ: Գիրք 189բ-93ա:

24. Սաղմոսք – Նխ. (Եպիփան) 195ա-6ա, Նխ. (Աթանաս Աղեքսանդրացի) 196աբ: Գլ. 196բ-8բ: Գիրք 198բ-218բ:

– 196ա Կանոն ցագութեան սաղմոսաց – Առաջին ժամն ՀԳ. (73) սաղմոս... ԺԲ. (12) ժամն ԾԶ. (56) սաղմոս:

25. Առակք – Գլ. 219ա: Գիրք 219ա-27բ:

26. Ժողովող – Նխ. 227բ: Գլ. 227բ-8բ: Գիրք 228բ-31ա:

27.Երգ երգոց – Նխ. 231աբ: Գիրք 231բ-3ա:

28. Իմաստութիւն – Նխ. 233ա: Գլ. 233աբ: Գիրք 233բ-8բ:

29. Յոբ – Նխ. 239ա: Նխ. (Աղիկառնացւոյ) 239աբ: Գիրք 239բ-48բ:

30. Եսայի – Նխ. 248բ: Գլ. 248բ-9ա: Մրգ. 249ա-66բ:

31. Ովսէէ – Նխ. 267ա: Գլ. 267ա: Մրգ. 267ա-9բ:

32. Ամովս – Գլ. 269բ-70ա: Մրգ. 270ա-1բ:

33. Միքիէ – Գլ. 271բ-2ա: Մրգ. 272ա-3ա:

34. Յովէլ – Գլ. 273աբ: Մրգ. 273բ-4ա:

35. Աբդիու – Գլ. 274ա: Մրգ. 274աբ:

36. Յովնան – Գլ. 274բ: Մրգ. 274բ-5ա:

37. Նաւում – Գլ. 275ա: Մրգ. 275ա-6ա:

38. Ամբակում – Գլ. 276ա: Մրգ. 276աբ:

39. Սոփոնիա – Գլ. 276բ: Մրգ. 276բ-7բ:

40. Անգէոս – Յռջբ. 277բ: Մրգ. 277բ-8ա:

41. Զաքարիա – Գլ. 278ա: Մրգ. 278ա-81ա:

42. Մաղաքիա – Գլ. 281ա: Մրգ. 281ա-2ա:

43. Դանիէլ – Նխ. 282ա: Գլ. 282աբ: Մրգ. 282բ-9բ:

Ծնթ. 282ա Գրչից ստ. լս.՝ «Զայս ֆռանգն ԺԳ. (13) հա­մարն ունի»:

44. Երեմիա – Նխ. 289բ: Գլ. 289բ-90բ: Գիրք 290բ-309բ:

45. Բարուք – Թղթ. 309բ-11ա:

46. Ողբք Երեմիայ – Ողբք 311ա-2ա: Աղաւթք 312բ-3ա:

47. Եզեկիէլ – Նխ. 313ա: Գլ. 313ա-4ա: Մրգ. 314ա-32ա (ունի 332ա Խաւսեցաւ Աստուած ընդ Ադա­մայ Է. անգամ եւ ընդ Եւայի Գ. անգամ, ընդ Կայենի Դ... ընդ Զաքարիաս ԾԹ., ընդ Մաղաքիաս ԻԲ.):

48. Մատթէոս – Գլ. 333բ: Նխ. 333բ: Աւ. 335ա-49բ:

49 Մարկոս – Գլ. 349բ-50ա: Նխ. 350ա: Աւ. 350ա-60բ (360բ Յարուցեալ Յիսուս):

50. Ղուկաս – Գլ. 361ա: Նխ. 361բ: Աւ. 361բ-79ա:

51. Յովհաննէս – Գլ. 379աբ: Նխ. 379բ: Աւ. 379բ-92բ (392բ Իրք կնոջն շնացելոյ):

52. Գործք առաքելոց – Յռջբ. («Որք») 392բ-3բ: Դիր 393բ: Գլ. 393բ-4բ: Ընթրց. ԺԲ. 394բ-5ա: Գիրք 395ա-411բ:

53. Թուղթ Յակովբայ – Նխ. 411բ-2ա: Գլ. 412ա: Թուղթ 412ա-4ա:

54. Թուղթ Պետրոսի Ա. – Նխ. 414ա: Գլ. 414ա: Թուղթ 414ա-6ա:

55. Թուղթ. Պետրոսի Բ. – Նխ. 416ա: Գլ. 416աբ: Թուղթ 416բ-7բ:

56. Թուղթ Յովհաննու Ա. – Նխ. 417բ-8ա: Գլ. 418ա: Թուղթ 418ա-20ա:

57. Թուղթ Յովհաննու Բ. – Նխ. 420ա: Գլ. 420ա: Թուղթ 420ա:

58. Թուղթ Յովհաննու Գ. – Նխ. 420աբ: Գլ. 420բ: Թուղթ 420բ:

59. Թուղթ Յուդայ – Նխ. 420բ-1ա: Գլ. 421ա: Թուղթ 421աբ:

60. Աղերս Եւթաղի – 421բ-2ա:

61. Թուղթք Պօղոսի – Յռջբ. 422ա-4բ: Վկյբ. Պաւղոսի առաքելոյն 424բ: Բովանդ. ընթրց. եւ վկյբ. 424բ-9բ:

– Ունի 422ա Գրչից՝ «Վեց հարեւր եւ վաթսուն թունի նշանքն այս է, որ ճշմարտի, նախ զվերնագիրն տուն համարել, որ ասէ ի Հռովմայեցւոց թղթին, ի Կորնթացւոց թղթին եւ որ ի կարգին... Ընթեռնլոյն սահմանն այս է: Զոր ի Հռովմայեցւոց թղթին՝ ի վե­ցերորդ համարին կարգեալ է եւ եդեալ եւ է յԱրա­րածոց առաջին վկայութիւն: Զնոյն եւ ի Գաղատացւոյց թղթին ի յառաջին համարին կրկնաբանեալ է եւ եդեալ եւ է յԱրա­րածոց իններորդ վկայութիւն»:

62. Առ Հռոմայեցիս – Գլ. 429բ: Նխ. 429բ-30ա: Թուղթ 430ա-7բ:

63. Առ Կորնթացիս Ա. – Գլ. 437բ: Նխ. 437բ-8ա: Թուղթ 438ա-45ա: