1501

Յ Ա Յ Ս Մ Ա Ւ Ո Ւ Ր Ք

(Խմբ. Ծերենց)

ԺԷ — XVII


ԳՐԻՉ՝ Գրիգոր (Երեւանցի՞), Պօղոս կրօնաւոր (596բ—7բ, 601ա—18բ)։ ՍՏԱՑՈՂ՝ Պարոն Ոսկան։

ԹԵՐԹ՝ 618—1 (թռիչք՝ 559) +1 (կրկ. 598)։ ՊՐԱԿ՝ Ա—ԾԲ x12 (Ա, ԻԲ 11, ԼԶ 14, ԾԲ 6)։ ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ։ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 37x25,5։ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն։ ԳԻՐ՝ բոլորգիր։ ՏՈՂ՝ 37։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ սեւ կաշի՝ դռնակով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ ծաղկադրոշմ կտաւ։

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ—Գրիգոր Լուսաւորիչ՝ 6բ, Յարութիւն՝ 400բ։ Ի լուսանցս՝ Յովհաննէս Մկրտիչ՝ 38բ, Մարիամ Աստուածածին՝ 53ա, Խաչ («EVRD»)՝ 60ա, Մովսէս մարգարէ՝ 68ա, Գրիգոր Լուսաւորիչ՝ 85ա (մկրատուած), Հռիփ­սիմէ՝ 93ա, Ղուկաս աւետարանիչ՝ 110ա, Յակոբոս Տեառնեղ­բայր՝ 116բ, Հրեշտակապետ՝ 142բ, Յովհան Ոսկէբերան՝ 151բ, Մատ­թէոս աւետարանիչ՝ 156ա, Փիլիպպոս առաքեալ՝ 158ա, Շահ Ա­բաս (սատանայի կերպարանքով)՝ 165ա, Մարիամ Աստուա­ծածին՝ 170ա, Մեռկիւռիոս զինաւոր՝ 183ա, Տրդատ թագաւոր՝ 185բ, Անդրէաս առաքեալ՝ 187բ, Վառվառէ՝ 194բ, Յակոբ Մծբնացի՝ 214ա, Դաւիթ մարգարէ եւ Յակոբ առաքեալ՝ 230ա, Ստեփաննոս Նախավկայ՝ 232բ, Պետրոս եւ Պօղոս առաքեալք՝ 235բ, Յակոբոս եւ Յովհաննէս (Որդիք Որոտման)՝ 237բ, Աբգար թագաւոր՝ 243ա, Բարսեղ Կեսարացի՝ 244ա, Յովհաննէս Մկրտիչ՝ 261ա, 272ա, Անտոն անապատական՝ 276բ, Թէոդոս թա­գաւոր՝ 278բ, Աթանաս Աղէքսանդրացի՝ 281բ, Պետրոս առա­քեալ՝ 286բ, Սարգիս զօրավար՝ 298ա, Գրիգոր Հռոմայ հայրա­պետ՝ 370բ, Ագապիոս հայրապետ՝ 444բ, Քրիստափոր Շանագլուխ՝ 535բ, Զենոն զօրական՝ 551ա։ Կիսախորան՝ 7ա, 256ա, 401ա։ Ճակատազարդ՝ 44ա, 56բ, 86բ, 101ա, 128ա, 144ա, 189բ, 244ա, 263ա, 301ա, 309ա, 351ա, 364ա, 419ա, 433ա, 469ա, 485ա, 521ա, 527բ, 556բ, 563ա, 595ա։ Լու­սան­ցազարդ՝ բուսական, թռչնային, խաչ, տաճար։ Զար­դագիր՝ թռչնագիր։ Գոյներ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, դեղին։

ՊԱՏԱՌԻԿ—ՊԱՀՊԱՆԱԿ — Աւետարան Մատթէոսի։ Թ—Ժ դդ.։ 2(Ա—Բ) + 2(Գ—Դ), ստացուած եզրահատուած չորս ամբողջական թերթերից։ Մագաղաթ, երկսիւն, բոլորագիծ խոշոր երկաթագիր, 18 տող, ստորին լուսանցքում՝ համաբարբառ։ Կարդալ՝ Գաբ «///[Ա]սեմ, ձեզ, ո՛չ անցցէ ազգս այս... ապա թե ասիցէ///» (ԻԴ 34—48)։ Դաբ «///Որդի մարդոյ... երիցս ուրաս­ցիս զիս» (ԻԶ 24—34)։ Աաբ «[գնա]ցին, ահա ոմանք ի զաւրա­կանացն... մինչ ի կատարած///» (ԻԸ 11—20)։ Բաբ ԺԳ դ. Յիշատակարանք (տե՛ս յիշատակարաններ)։

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. միջից եւ վերջից պակասաւոր։ Լուսան­ցային մասերում փոքրիկ պատռուածքներ, զանազան բծեր։ Կազմի կաշին՝ քերծուած, եզրերը՝ մաշուած, թիկունքը՝ թեթեւակի վնասուած, դռնակի աստառն ու ճարմանդներն ընկած։

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

—1ա—517բ [Յայսմաւուրք (խմբ. Ծերենց)]

Տե՛ս ձեռ. 1511, 1ա—607ա. § 1/7ա—9բ։ 2/9բ—10բ։ 3/11աբ։ 4/11բ—2բ։ 5/12բ—5բ։ 6/15բ—7բ։ 7/17բ—9ա (չիք՝ «Տաւն է ս. պատկերի Աստուածամաւրն») Յաւելեալ՝ 17բ, «վկյբ... Խորոսի եւ Փլորոսի», 18բ «վկյբ. սրբոյն Դոմե­տիանոսի»)։ 8/19ա—21ա (չիք՝ Խորոս եւ Փլորոս9/21ա—2ա։ 10/22ա—6բ (չիք՝ Ագաթոն, Սամուէլ մարգարէ։ Յաւելեալ՝ 22բ «Տօն է պատկերի Աստուածամաւրն», 23բ «Նահա­տա­կութիւն նոր վկային... Խաչատուրի»)։ 11/26—9ա (Յաւելեալ՝ 26բ «վկյբ. սրբոյն Ագաթոնիկոսի», 28ա «յշտկ. է Սամուէլ մարգարէին»)։ 12/29ա—30բ։ 13/30բ— 1բ (չիք՝ Ստեփաննոս Ուլնեցի։ Յաւելեալ՝ 31ա «վկյբ. սրբուհւոյն Փոստեայ»)։ 14/31բ—2բ (չիք՝ Տիմոթէոս, Ագապիոս եւ Թեկղի15/32բ—4ա։ 16/34ա—5բ։ 17/35բ—7բ։ 18/37բ—8բ։ 19/38բ—40բ։ 20/41աբ (Ուստիանոս փխ Տատիանոս։ Յաւելեալ՝ 41բ «վկյբ. սրբոյն Տիմոթէոսի», 41բ «սուրբն Ագապիոս եւ սրբուհին Թեկղի...չարչարանացն»)։ 21/42ա—3բ (չիք՝ Փո­տինա22/44ա—5բ։ 23/45բ—6ա։ 24/46բ—7բ։ 25/47բ—9ա։ 26/49ա—50ա։ 27/50ա—1ա (յաւելեալ՝ 50բ «վկյբ. երեք­տա­սան մարտիրոսացն»)։ 28/51ա—3ա։ 29/53ա—5ա։ 30/55բ—6բ։ 31/56բ—8ա. չիք՝ Մանուշակ, Ռոմիլոս, Եւդոք­սիա, Դիոդոր եւ Դիդիմ։ Յաւելեալ՝ 58ա «յշտկ. է վարուց սրբոյն Պօղոսի եպսին»)։ 32/58ա—9ա (չիք՝ Պաւղոս եպս.։ Յաւելեալ՝ 58ա «վկյբ. սրբուհւոյն Մանուշակայ», 58բ «սուրբն Ռոմի­լոս... գլխատեցաւ», 58բ «վկյբ. սրբոցն Դիոդորայ եւ Դիդիմայ»)։ 33/59ա—60ա (չիք՝ Անտոն, «յշտկ. սքան­չելեացն... յեկեղեցին Զենոնի», Ստեփաննոս քհյ.)։ 34/60ա—2ա (չիք՝ «Ով հարսն Քրիստոսի»)։ 35/62ա—3բ։ 36/63բ—5ա։ 37/65ա—7ա։ 38/67ա—8ա (չիք՝ Տրիփիմայ, Դորիմենդոս եւ Սաբատիանայ39/68ա—70ա։ 40/70ա—1բ (Յաւելեալ՝ 70բ «վկյբ. սրբուհւոյն Արիադոնայ», 70բ «կատարեցաւ... Պապ», 71ա «վկյբ. սրբոցն Տրոփիմայ եւ Դորիմենդոսի եւ Սաբաթիանեայ», 71ա «վկյբ. ՃԾ մարտիրոսացն», 71ա «վկյբ. սրբոցն Մակրոբայ, Գորգիանու, Հեղիու, Զոտիկոսի, Ղուկիանու եւ Վաղերիանոսի»)։ 42/73բ—4ա (չիք՝ «վկյբ. ՃԾ մարտիրոսացն», «Տաւն է սրբոյն Մակրոբայ...», Արիադոնա, Պապ։ Յաւելեալ՝ 73բ «Կատարումն սրբոյն Եղիշէի առաքելոյն»)։ 43/74բ—5ա։ 44/75ա—6բ։ 45/76բ—8ա։ 46/78ա—9ա (յաւելեալ՝ 79ա «յշտկ. է...կայսերն Յունաց Մանուէլի»)։ 47/ 79ա—81ա։ 48/81ա—2ա (չիք՝ «կայսրն Յունաց Մանւէլն»)։ 49/82ա—3բ (չիք՝ Եղիշէ։ Յաւելեալ՝ 83ա «վկյբ. սրբոյն Ալփիոսի», 83ա «յշտկ. է սքանչելեացն, որ եղեն յեկեղեցի սրբոյն Զենոնի», 83բ «յշտկ. է սքանչելեացն Աստուծոյ»)։ 50/83բ—5ա (չիք՝ Գէորգ զաւրավար)։ 51/85ա—6բ։ 52/86բ—8բ։ 53/88բ—9բ։ 54/90ա—1ա։ 55/91ա—3ա (յաւելեալ՝ 92ա «յշտկ. արձակմանն սատանայի ի հազար ամի կապանաց իւրոց»)։ 56/93ա—5ա։ 57/95ա—7ա։ 58/97ա—8բ։ 59/98բ—9բ։ 60/99բ—101ա (յաւելեալ՝ 100ա «յշտկ. սքանչելեացն. «Քհյ. մի Ստեփաննոս անուն»)։ 61/101ա—2ա։ 62/102ա—3ա։ 63/103բ—4բ։ 64/105ա—6ա։ 65/106ա—7ա։ 66/107ա—8ա (յաւելեալ՝ 107բ, «Աղօթէր ս. հայրն Անտոն», 107բ «Քհյ. մի Աղէքսանդրացի գնաց յանապատն»)։ 67/108ա—9ա։ 68/109ա—10ա։ 69/110ա—1ա (յաւելեալ՝ 111ա, «Տօն է Ովսեայ մարգարէին»)։ 70/111ա—2բ։ 71/112բ—3բ։ 72/113բ—5ա (յաւելեալ՝ 114բ «յշտկ. վարուց...ճգնաւորին Մաղաքիայ»)։ 73/115ա—6բ։ 74/116բ—8ա։ 75/118ա—9բ։ 76/120աբ։ 77/121աբ (յաւելեալ՝ 121ա «հանգեաւ... Յոհաննէս Հոսաւացին»)։ 78/121բ—2բ։ 79/122բ—3բ։ 80/123բ—5ա։ 81/125ա—6բ։ 82/126բ—8ա (յաւելեալ՝ 127բ «Պատմութիւն. կնոջ միոյ, որում անունն էր Շնորհաւոր»)։ 83/128ա—32բ։ 84/132բ—3բ։ 85/133բ—6ա։ 86/136աբ։ 87/136բ—7բ։ 88/137բ—8ա։ 89/138ա—9ա։ 90/139ա—44ա։ 91/144ա—5ա։ 92/145ա—7բ։ 93/147բ—8բ։ 94/149ա—51բ (յաւելեալ՝ 149բ «մարտիրոսացաւ եւ սուրբն Բեդ­շաբայ», 149բ «Պատմութիւն նահատակութեան նոր վկային Քրիստոսի Մխիթար անւամբ քրիստոնէին»)։ 95/151բ—3բ։ 96/153բ—4բ (յաւելեալ՝ 154ա «կատարեցաւ սրով... Դոմետիանոս»)։ 97/154բ—6ա։ 98/156ա—8ա։ 99/158ա—9բ։ 100/159բ—67ա (յաւելեալ՝ 163ա—5ա «Այլ Պատմութիւն սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ վասն յղութեանն եւ ծննդեանն եւ որպիսութեան կենաց եւ նշխարաց. Բազում եւ զանազանս գտանի ի գիրս...»։ 165ա—7ա «Պատմութիւն նահատակութեան տէր Անդրէաս քհյին։ Եւ եղեւ զի մեծ եւ Առաջին Շահ Աբաս թագաւորն»)։ 101/167ա—9ա։ 102/169ա—70ա։ 103/170ա—1ա։ 104/171ա—2ա։ 105/172ա—6բ։ 106/176բ—8բ։ 107/178բ—81ա (յաւելեալ՝ 179ա «վկյբ. սրբոյն Պետրոսի Աղէքսանդրու պատրիարգին»)։ 108/181ա—3ա։ 109/183ա—4ա։ 110/184ա—5բ։ 111/185բ—7բ։ 112/187բ—9բ։ 113/189բ—91բ։ 114/191բ—2բ։ 115/192բ—4բ։ 116/194բ—5բ։ 117/196ա—7ա (յաւելեալ՝ 197ա «սպանին... աբղյքն զՊետրոս եւ զԱթանաս»)։ 118/197ա—9ա։ 119/199ա—201ա։ 120/201ա—3ա։ 121/203ա։ 122/203ա—6բ։ 123/207ա—8բ։ 124/208բ—10բ։ 125/210բ—2ա։ 126/212ա—4ա։ 127/214ա—6բ։ 128/216բ—9ա (չիք՝ Մարինոս129/219ա—21ա (յաւելեալ՝ 219բ «վկյբ. սրբոյն Փիլիմոնի եւ Ապողոնոսի եւ Արիանոսի»)։ 130/221ա—2ա (չիք՝ Բագոս, Եւգինոս, Տիմոթէոս, Պաւղիքտոս131/222ա—3բ (սկ. «Ասէ սուրբն Գրիգոր ընդ հրեշտակն. Յորժամ առնուս զհոգի մար­դոյն, ու՞ր տանիս»։ Յաւելեալ 223ա «վկյբ. սրբոյն Բագոսի աբղյի»)։ 132/223բ—4բ։ 133/224բ—5բ։ 134/225բ—7ա (յաւելեալ՝ 226ա, «վկյբ. սրբոյն Յուլիանոսի բժշկին», 226բ «Մարինոս... հատին զգլուխ»)։ 135/227ա—9ա։ 136/229ա—30ա (յաւելեալ՝ 229բ «վկյբ. սրբոյն Եւգինէոսի, Մակարիոսի եւ Տիմոթէոսի սարկաւագին», 230ա «Եւ սուրբն Պօղիկտոս հրով կատարեցաւ»)։ 137/230ա—2ա։ 138/232ա—5բ։ 139/ 235բ—7ա։ 140/237բ—9ա (յաւելեալ՝ 238ա «Եւ արդ, չիք ոք երանելի քան զառաքեալսն»)։ 141/239ա—4ա (չիք «եպսն. Ընկուզաց»։ Յաւելեալ՝ 239բ «յշտկ. ս. հօրն մերոյ Յով­հաննէս Գառնեցւոյն»)։ 142/241ա—3ա։ 143/243ա—4ա։ 144/244ա—8բ։ 145/248բ—50բ։ 146/250բ—3բ (չիք՝ Յուլիա­նոս բժիշկ, Սիւղիանոս, Ղուկաս սրկ. եւ Մոկիմոն ընթերցող։ Յաւելեալ՝ 251ա «յշտկ. վարուց սրբոյն Ստեփանոսի... Յուսկայ Որդւոյն»)։ 147/253բ—5ա (չիք՝ Գրիգոր Խլաթեցի)։ Յավելեալ՝ 254ա «յշտկ. է մեծի նահապետին... Աբրահա­մու»)։ 148/255աբ («Պատճառ ճրագալուցի» թերի, վրջ. «եւ զդաւաճանումն աստուածս լինելոյն ընդ»)։ 149/256ա—61ա (յաւելեալ՝ 259բ «յշտկ. է սքանչելեացն որ եղեւ ի Գետարգել Սուրբ Նշանէն»։ 150/261ա—3ա (չիք՝ Կուրտերիոս151/263ա—5ա։ 152/265ա—6բ։ 153/266բ—8ա։ 154/268ա—9բ (յաւելեալ՝ 268բ «Կատարումն սրբոց աբղյիցն ի Սինէա­կան եւ յԸռութայ լերինն»)։ 155/269բ—71ա։ 156/271ա—2ա։ 157/272ա—4ա (չիք՝ «վկյբ. սրբոց աբղյիցն Սինէական եւ Ըռութայ լերինն»)։ 158/274ա—5բ (չիք՝ «Պատմութիւն. Ծիծըռնու խաչին»)։ 159/275բ—6բ։ 160/276բ—8բ։ 161/278բ—81բ։ 162/281բ—3բ (յաւելեալ՝ 283ա «Իսկ փոքր Կիւրեղ Աղէքսանդրացին»)։ 163/283բ—4բ (յաւելեալ՝ 284բ «յշտկ. է մեծի ճգնաւորին Եւթիմէոսի»։ 164/284բ—6բ (չիք՝ Եւթիմէոս165/286բ—7ա։ 166/287ա—8բ (յաւելեալ՝ 288բ «վկյբ. սրբոյն Յակոբայ առաքելոյն», 288բ «վկյբ. Կուր­տերիոսի»)։ 167/289ա—90ա։ 168/290ա—2ա։ 169/292ա—3ա։ 170/293ա—4բ։ 171/294—6ա։ 172/296ա—7ա (չիք՝ Իգնատիոս, Վաղերիանոս, Կանդիտոս, Ակիւղաս, Եւգինէոս173/297ա—8ա (յաւելեալ՝ 297բ «հանգեաւ... 0գսենտիոս», 297բ «Վերադարձումն... նշխարաց սրբոյն Իգնատիոսի», 298ա «Կատարեցաւ... Վաղերիանոս եւ Կանդիտոս, Ակիւ­ղաս, Եւգինէոս», 298ա «յշտկ. է սրբոյն Յունանու մարգարէին»)։ 174/298ա—301ա (յաւելեալ՝ 300բ «յշտկ. ...վրդին Վանականայ»)։ 175/301ա—2բ։ 176/302բ—3բ։ 177/303բ—5ա (յաւելեալ՝ 304բ «Տօն է Ասափայ մարգա­րէի», 305ա «Տօն է Նաթանայ մարգարէի»)։ 178/305ա—6բ (յաւելեալ՝ 306ա «Տօն է Մատաթիայ առաքելոյն», 306բ «Տօն է չարչարանացն Լուսաւորչին»)։ 179/306բ—7բ։ 180/307բ—9ա (յաւելեալ՝ 309ա «հանգեաւ... Ներսէս ի վանս Գլա­ձորոյ»)։ 181/309ա—10բ (չիք՝ «Ներսէս ի վանս Գլաձորոյ»)։ 182/310բ—1բ (չիք՝ Նաթան։ Յաւելեալ՝ 311բ «վկյբ.... Մարիամու եւ Մարթայի, եւ Լիկարիոնի»)։ 183/311բ—3ա (յաւելեալ՝ 312բ «Տօն է ս. առաքելոյն Փիլիպոսի», 312բ «զԲեւանդ եպսին հատին զջիլս»)։ 184/313ա—4ա (չիք՝ Մարիամ, Մարթա, Լիկարիոն։ Փխ.՝ 313ա «վկյբ. Վլասայ», 313բ «վկյբ. սրբոյն Ոնեսիմայ», 314 «յշտկ. ...Զոսիմոսի»)։ 185/314ա—8ա (չիք՝ Զոսիմոս, Աստուածատուր։ Յաւելեալ՝ 314 «յշտկ. վարուց...Եւագրեայ ճգնաւորին»)։ 186/318ա—9բ։ 187/319բ—21բ։ 188/321բ—3բ։ 189/323բ—5ա (չիք՝ Ոսեսիմոս, Ասափ, Մատաթիա, Աւքսենտիոս։ Փխ.՝ 323բ «վկյբ. ԽԲ մարտիրոսացն», 324ա «վկյբ. սրբոյն Յիմարայ»)։ 190/325ա—6ա (չիք՝ «վկյբ. ԽԲ մարտիրոսացն»)։ 191/326ա—8ա։ 192/328ա—9ա։ 193/329ա—30բ։ 194/330բ—1բ (յաւելեալ՝ 331ա «սուրբն Աբդօ... հանգեաւ»)։ 195/331բ—4ա։ 196/334ա—5ա։ 197/335ա—6բ։ 198/336բ—7բ։ 199/338ա—9ա։ 200/339ա—41բ։ 201/341բ—3ա։ 202ա/343ա—4բ (յաւելեալ՝ 343բ «ընկեցեալ եղեւ ի Վիրապն սուրբն Գրիգոր»)։ 202բ/344բ—51ա («Նահանջի տարին ամիսս այս ԻԹ (29) օր դառնայ... յշտկ. է ս. նահապետացն Աբրահամու, Իսահակայ եւ Յակոբայ»)։ 203/351ա—2բ։ 204/352բ—4բ։ 205/354բ—6ա։ 206/356ա—8բ։ 207/358բ—9բ։ 208/359բ—61ա։ 209/361ա—2ա (չիք՝ Յիմար)։ 210/362ա—3բ։ 211/364ա—5ա։ 212/365ա—7բ (չիք՝ Սիղիւանոս։ Յաւելեալ՝ 365բ «յշտկ. է անդամալուծին»)։ 213/368ա—9բ (յաւելեալ՝ 368ա «յշտկ. ս. հօրն Սիւղւիանոսի»)։ 214/369բ—70բ։ 215/370բ—2ա (յաւելեալ՝ 276բ «վկյբ....Կոզմայի եւ Դամիանոսի»)։ 216/372ա—4ա (չիք՝ Սաբինոս, Կոզմա եւ Դամիանոս։ Փխ.՝ 372ա «Պատմութիւն նախահարցն Ադա­մայ...»)։ 217/374ա—6ա։ 218/376ա—8ա։ 219/378ա—80բ։ 220/381ա—3ա։ 221/383ա—5ա։ 222/385ա—7բ։ 223/387բ—90բ։ 224/390բ—6ա։ 225/396ա—9ա։ 226/399ա—403ա (յաւելեալ՝ 400ա «վկյբ. Երմինդոյ»)։ 227/403ա—6ա։ 228/406ա—8ա։ 229/408բ—10բ (յաւելեալ՝ 411ա «յշտկ. է Յոհանէս քհյին»)։ 230/410բ—2բ։ 231/412բ—4ա։ 232/414բ—5բ (415բ «Ըստ կարգի աւուրց Զատկին այսօր տօն է գլխատմանն Յովհաննու. եթէ կամիս՝ գիտ յօգոստոս ԻԹ»)։ 233/415բ—9ա։ 234/419ա—21ա։ 235/421ա—4բ։ 236/424բ—6բ։ 237/426բ—8ա (յաւելեալ՝ 428ա «վկյբ. սրբոյն Բասի­մոսի»)։ 238/428ա—9ա։ 239/429ա—30բ (չիք՝ «Պարտ է գիտել», Բասիմոս։ Փխ.՝ 429ա «վկյբ. սրբոյն Սաբայի», 429բ «յշտկ. է վարուց... Ռուսինոսի»)։ 240/430բ—3ա (չիք՝ «Սաբա»)։ 241/433ա—4ա։ 242/434բ—6բ։ 243/436բ—9ա (յաւելեալ՝ 437բ «Դէոսկորիդոս... սպանաւ սրով», «Պատ­մու­թիւն Անողորմ Պետրոսին»)։ 244/439ա—40ա (յաւելեալ՝ 440ա «վկյբ....Ակակիոսի»)։ 245/440ա—2ա (չիք՝ «վկյբ. Ռ վկայիցն»։ Յաւելեալ՝ 441բ «վկյբ. Փերփութէի»)։ 246/442ա—3ա։ 247/443ա—4բ (չիք՝ Ռուսինոս, Գրիգոր պապ»։ Փխ.՝ 443ա «վկյբ. սրբոյն Սաբինոսի», 443բ «վկյբ. սրբոյն Աբդօի»։ 248/444բ—6ա (յաւելեալ՝ 444բ «Վարք եւ յշտկ. սրբոյն Ագապիոսի»)։ 249/446ա—7բ (յաւելեալ՝ 447ա «Անոյշ ի Թեսաղոնիկէ գեղարդեամբ խոցեցաւ»)։ 250/447բ—9ա։ 251/449ա—50բ (չիք՝ Ագապիոս, Անոյշ։ Յաւելեալ՝ 449բ «վկյբ. սրբոյն Իսահակայ պարսիկ վրդին»)։ 252/450բ—2ա (յաւելեալ՝ 451ա «յշտկ. է ումեմն ծերոյ... որ պարզամտութեամբ թերահաւատ էր ի հաղորդութիւն.»)։ 253/452ա—3ա (չիք՝ Շմաւոն, Ալփիոս։ Փխ.՝ 452ա «յշտկ. վարուց սրբոյն Աթանասի եւ Սեւեռիանոսի», 452բ «յշտկ. Բ եղբարցն միանձանց»)։ 254/453ա—4բ (չիք՝ Աթանաս եւ Սեւեռիանոս, «յշտկ. երկուց եղբարցն»։ Փխ.՝ 453ա «վկյբ. սրբոյն Կոդրատոսի», 453բ «վկյբ. սրբոյն Եսպերիոսի», 454ա «վկյբ. սրբոյն Գէորգայ եւ Խոսրովու»։ 255/454բ—5բ։ 256/456ա—9ա։ 257/459ա—61ա։ 258/461բ—2բ (չիք՝ Գէորգ եւ Խոսրով, Նաթան, Հեղի քհյ. «յշտկ. ... արձակումն քհյին»։ Փխ.՝ 461բ «յշտկ. ... Երասիմոսի», 462ա «Պատմեաց ոմն ի հարանցն, թէ էր ի Թեսաղոնիկէ վանք մի»)։ 259/462բ—3բ։ 260/463բ—4բ։ 261/464բ—6ա (չիք՝ «ժողովն ի Մանծկերտ»։ Յաւելեալ՝ 465ա «յշտկ. ս. հօրն Ամոնի», 465բ «հայրն Ապաւուր ունէր միաբանս ԺՌ»)։ 262/446—7ա (չիք՝ Պեղիգեա։ Յաւելեալ՝ 466բ «յշտկ. կատարելոցն ի Պարսից յԱսորիս»)։ 263/467բ—8բ (չիք՝ «յշտկ. կատարելոցն ի Պարսից»։ Փխ.՝ 467բ «Վարք եւ յշտկ. Պեղիգեայ կուսին», 468ա «Վարք եւ յշտկ. Ճ եւԿ կուսանացն որ յԱնտիոք», «Ծեր ոմն կարի ճգնաւոր աղօթէր յանապատն»)։ 264/469ա—71ա։ 265/471ա—6ա (չիք՝ Կոդրատիոս, Եսպերիոս։ Փխ.՝ 471ա «Տօն է եւ յշտկ. ... Եղիայի եւ վերացմանն», 272բ «Ըստ կարգի աւուրց Յարութեան, այսօր Համբարձումն է... Եւսեբեայ պատմագրի ասացեալ ի Համբարձումն Քրիստոսի Աստուծոյ — Վայելուչ է մեզ...»)։ 266/476ա—7ա (չիք՝ «Ըստ կարգի աւուրց»)։ Յաւելեալ՝ 477ա «յշտկ. սքանչելեացն արձակման քհյին»)։ 267/477բ—8բ։ 268/478բ—80բ (յաւելեալ՝ 478բ «վկյբ. Տիմոնի առաքելոյն»։ 269/481ա—2բ։ 270/483ա—5ա (յաւելեալ՝ 484բ «Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսէսի եւ ասաց. Եթէ հանդիպիս եզին եւ կամ իշոյ...»)։ 271/485ա—6բ։ 272/486բ—7ա։ 273/487բ— 8բ (չիք՝ «յշտկ. ս. մանկանցն Բեդղահեմի»։ Յաւելեալ՝ 488ա «վկյբ. սրբուհւոյն Անտո­նինեայ», 488ա «յշտկ. է սրբոյն Մարկիանոսի»)։ 274/488բ—91ա (չիք՝ Քրիստափոր Շանագլուխ։ Փխ.՝ 488բ «յշտկ. է ս. մանկանցն Բեթղէհէմի», 489բ «վկյբ. սրբոյն Թէոդորոսի»)։ 275/491բ—2բ (չիք՝ Եսայի մարգարէ։ Յաւելեալ՝ 491բ «վկյբ. սրբոյն Մովկիմայ քհյին»)։ 276/492բ—4ա։ 277/494բ—5բ։ 278/495բ—7ա (չիք՝ Պօլինէ279/497ա—500ա (յաւելեալ՝ 498ա «Կատարացն...Պօլինէ...», 498ա «վկյբ. սրբոյն Վարդանայ նահատակին որ ի Բաղէշ»)։ 280/500ա—1բ։ 281/501բ—2բ (յաւելեալ՝ 502բ «յշտկ. սքանչելեացն որ եղեւ յերկրի ի Ճ եւ ի ԿԴ թուին Հայոց»)։ 282/502բ—4ա (յաւելեալ՝ 503բ «տօն է Եսայեայ մարգա­րէին»)։ 283/504ա—5ա (յաւելեալ՝ 504բ «Ի յերկերիւր թւկնիս Հայոց շինեաց Ջաֆար ամիրայն զԲաղդատ»)։ 284/505ա—6բ։ 285/506բ—7բ (յաւելեալ՝ «Ի...ԵՃ եւ Ի ամէն երեւցաւ կին մի ի Կիւլիկէ»)։ 286/507բ—10ա։ 287/510բ—2ա։ 288/512ա—3ա։ 289/513ա—4բ։ 290/514բ—6ա (յաւելեալ՝ 515բ «Ի ԺԶ ամին Աբասայ թագաւորին եդաւ կթղ. տէր Անանէ Մոկացին», 516ա «Յոհաննէս Չմշկիկն... հայ էր ազգաւ»)։ 291/516ա—7ա (յաւելեալ՝ 517ա «տօն է երկրորդ մահուանն Ղազարու», 517ա «տօն է ԳՃ եւ ԺԸ հայրապետացն»)։ 292/517ա—8ա (չիք՝ Մարկիանոս293/518ա—20ա։ 294/520ա—1ա։ 295/521ա—2ա։ 296/522ա—3ա (չիք՝ Յասոն եւ Սոսիպատրոս։ Յաւելեալ՝ 523ա «վկյբ. սրբոյն Դորո­թէոսի»)։ 297/523ա—4ա (յաւելեալ՝ 524ա «վկյբ. Աստիոսի» 524ա «Մարկոս եւ Մովկիանոս... կատարեցան»)։ 298/524ա—5բ (չիք՝ յշտկ. ... Նիկիոյ ս. ժողովոյն»)։ 299/525բ—6ա։ 300/526ա—7բ։ 301/527բ—8բ։ 302/528բ—30բ։ 303/530բ—1բ։ 304/531բ—2բ (յաւելեալ՝ 532ա «վկյբ. սրբոյն Ակակիոսի»)։ 305/532բ—3բ (չիք՝ Ակակիոս։ Յաւե­լեալ՝ 533ա «վկյբ. Եւստաքէոսի»)։ 306/533բ—4բ։ 307/534բ—5բ (չիք՝ Անտոնինեա։ Յաւելեալ՝ 535ա «վկյբ. սրբյ կուսին Ակիւլինայ»)։ 308/535բ—6բ (չիք՝ Եւստաքէոս, Ակիւղինա։ Փխ.՝ 535բ «վկյբ. սրբոյն Քրիստափորի Շանա­գլխոյ»)։ 309/537աբ։ 310/537բ—9ա։ 311/539ա—41ա։ 312/541ա—2ա։ 313/542ա—3ա (չիք՝ «ամառնամուտ է»)։ 314/543ա—4ա (յաւելեալ՝ 544ա «Մարկոս եւ Մովկիանոս... կատարեցան»)։ 315/544ա—5բ։ 316/545բ—6բ։ 317/546բ—8ա։ 318/548ա—9ա։ 319/549ա—50ա։ 320/550ա—1ա։ 321/551ա—2ա։ 322/552աբ։ 323/552բ—4բ։ 324/554բ—6բ։ 325/556բ—7բ։ 326/557բ—8բ։ 327/558բ—60բ (յաւելեալ՝ 569ա «վկյբ. սրբոյն Խոսրովու Գանձակեցւոյն»)։ 328/560բ—1բ (յաւելեալ՝ 561ա «վկյբ. սրբոցն Պապիլայ եւ Պօղոսի եւ... Բ քերցն Վաղենտիայ եւ Թեսբեայ»)։ 329/561բ—2ա (չիք՝ Աստիոս, Մարկոս եւ Մոկիանոս։ Յաւելեալ՝ 562ա «վկյբ. սրբոյն Եւստաքէոսի», 562ա «յշտկ. է... սրբուհւոյն Մակրինայ»)։ 330/562ա—3ա (չիք՝ Պրոկո­պոս։ Փխ.՝ 562ա «վկյբ. սրբոյն Սրապիոնի», 562բ «վկյբ. սրբոյն Պրոկղի եւ Իլարիոնի», 563ա «վկյբ. սրբոյն Պերիգրինոյ եւ Ղուկիանու, Պրոմպիոյ, Եւսիւքիոյ, Պապիոյ, Սատորնիլոյ եւ Գերմանոսի»)։ 331/563ա—4ա (չիք՝ «վկյբ. ԽԵ վկայիցն»։ Փխ.՝ 563ա «վկյբ. սրբոյն Պրոկոպոսի»)։ 332/564բ—6բ։ 333/566բ—7ա (չիք՝ Մելքիսէթ եւ Կարապետ334/567ա—8բ (յաւելեալ՝ 567բ «վկյբ. նոր վկայիցն Մելքիսէթի եւ Կարապետի»)։ 335/568բ—70ա (չիք՝ Սրա­պիոն, Մարիամ Մագդաղենացի։ Փխ.՝ 568բ «Տօն է ծննդեան Յովհաննու Կարապետին»)։ 336/570ա—1ա (յաւե­լեալ՝ 570բ «վկյբ. ԽԵ վկայիցն»)։ 337/571ա—2բ։ 338/572բ—6ա։ 339/576ա—7ա։ 340/577ա—8ա (յաւելեալ՝ 577բ «յշտկ. է Մարիամու Մագդաղենացւոյն»)։ 341/578ա—9ա (յաւելեալ՝ 578բ «յշտկ. Ներսէսի Լամբրոնացւոյն»)։ 342/579ա—80ա։ 343/580աբ (յաւելեալ՝ 580բ «յշտկ. է սրբոյն Մարթայի՝ մօրն Սիմէոնի»)։ 344/581ա—2ա (յաւելեալ՝ 581բ «յշտկ. է... Պրասկեայ»)։ 345/582ա—3բ։ 346/583բ—4բ (յաւելեալ՝ 584բ «յշտկ. սրբոյն Ապօղինոսի»)։ 347/584բ—5բ (չիք՝ Ստեփան­նոս։ Յաւելեալ՝ 585ա «վկյբ... կուսին Քրիստոնեայ»)։ 348/585բ—6բ (յաւելեալ՝ 585բ «յշտկ. սրբոյն Ստեփաննոսի հայրապետին»)։ 349/586բ—7բ։ 350/587բ—8բ։ 351/588բ—9բ։ 352/589բ—90բ։ 353/590բ—1բ։ 354/591բ—3ա (յաւելեալ՝ 593ա «փոխեցաւ... Գէորգ Մեղրիկն Սեւանեցին»)։ 355/593բ—5ա։ 356/595ա—6ա։ 357/596ա—7ա։ 358/597ա—8բ։ 359/598բ—8գ։ 360/598դ—601բ (յաւելեալ՝ «յշտկ. Շնորհալից տէր Ներսէսին Կլայեցւոյն», 600ա «Պատ­մու­թիւն նահատակութեան քրիստոնէի միոյ, որոյ անունն Սիրուն կոչի եւ եղեւ նահատակութիւն Սիրունիս ի ՌՃԴ (1655)»361/601բ—2բ։ 362/602բ—5ա։ 363/605ա—6ա (յաւելեալ՝ 606ա «վկյբ. սրբոյն Մարիանոսի»)։ 364/606ա—7ա (չիք՝ Մարինոս։ Յաւելեալ՝ 606բ «յշտկ. է վարուց սրբոյն Մեռոնայ»)։ 365/չիք։ 366/607ա—17բ (դրուած՝ Աւելեաց Ե—ի տակ)։ Սկզբում ունի ցանկ՝ 1ա—6ա (Նաւասարդ Ա—Աւելեաց Ե 0գոստոս ԺԱ—0գոստոս Ժ)։

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 617բ (Գրիգոր գրչի) Փա՜ռք... //(618բ)...Վասն որոյ զայս ամենայն լուեալ քրիստոսասէր եւ բարեմիտ եւ ամենայն իմաստութեամբ լցեալ գրոց իմաստա­սիրութեան եւ աշխարհական գիտականու­թեամբ, աս­տուա­ծասէր եւ հեզահոգի՝ Ոսկանն, ցանկացող եղեւ յայսմ երանաւէտ մեծութեանս եւ /// (շար. թափուած)։

9բ Բարեխօսութեամբ սրբոյն... Քրիստոս Աս­տուած, ողորմեա ստացողի գրոյս՝ պարոն Ոս­կանին, եւ ծնողացն՝ Մալումին եւ Մանուսփաշին, եւ պապին՝ Ղամբարղուլուն, եւ կենակցի նորին՝ Աննային, եւ հօրեղբարցն՝ Թղերմիշին, Մարգարին, Գալուստին եւ Ջանումին, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն, եւ յոգնամեղ գրչի՝ Գրիգորի եւ ծնողացն, եւ տէր Բարսեղ քահանայի՝ վերակացուի գրքիս, կարդացողի եւ լսո­ղաց, եւ առհասարակ ողորմի ասացողացդ։

11բ... ողորմեա ստացողի գրոյս՝ պարոն Ոսկանին եւ ծնողացն՝ Մալումին եւ Մանուսփաշին, եւ ամուս­նոյն՝ Թելիխանին, եւ որդւոյն՝ Յովանիսին... եւ յոգ­նամեղ գրչի՝ Գրիգորի։

99բ... ողորմի Քրիստոս Աստուած ստացողի գրոյս՝ Ոսկանին եւ ծնողացն՝ Մալումին եւ Մանուս­փաշին եւ հօրեղբարցն՝ Թղերմիշին, Մարգարին, Գա­լուս­տին, Փանոսին, Ջանումին... եւ Գրիգոր գրչի։

121բ... ողորմա Քրիստոս Աստուած ստացողի գրոյս՝ Ոսկանին, եւ ծնողացն՝ Մալումին եւ Մանուս­փաշին, եւ հօրեղբարցն՝ Թղերմիշին, Մարգարին, Գալուստին, Փանոսին, Ջանումին, Մինասին... եւ յոգնամեղ՝ Գրիգոր գրչի...

Նոյն անունները շարունակաբար կրկնւում են բոլոր վկայաբանութիւնների վերջաւորութեան։

2. 601բ (Պօղոս գրչի) Ողորմի Քրիստոս Աստուած ստացողի գրոցս՝ Ոսկանին, ծնողացն՝ Մալումին եւ Մանուսփաշին, եւ կենակցին՝ Թիլիխանին, եւ որդ­ւոյն՝ Յովանիսին, եւ ամենայն արեան մերձա­ւորաց։ Եւ բազմամեղ՝ Պօղոս կրօնաւոր գրչի (նման՝ 597ա, 602բ, 605ա, 606ա, 607ա)։

3. 627բ...ողորմեա Քրիստոս Աստուած... մանաւանդ ստացողի սուրբ գրոցս՝ հեզահոգի պարոն Ոսկանին, եւ որդւոյն՝ Ովաննէսին, եւ ծնողացն, հօրն՝ Մալումին, եւ Մանուսփաշին, եւ հօրեղբարցն՝ Թղեր­մի­շին, Մարգարին, Գալուստին, Փանոսին, Ջա­նու­մին եւ միայնակեաց Մինասին, (շար. Թումայ քհյ—ի ձեռքով) եւ կենակից՝ Թիլիխանին, եւ դստերն՝ Նանու­մին, եւ ամենայն արեան մերձաւորացն, ընդերձողաց եւ լսողաց, եւ որք զՈղորմին ասէք։ Մանաւանդ եւ վերջին յիշատակող սուրբ գրոյս՝ Թումայ քահանայս յիշեսչիք առ Քրիստոս, եւ դուք յիշեալ լինից Աստուծոյ։

«Նանում» անունը Թումա քահանայի ձեռքով աւելա­ցուած է բոլոր յիշատակագրութիւնների մէջ։

4. 15բ (Շղագիր) Փանոսին եւ իւր կողակցին՝ Նանային, եւ իւր որդուն՝ Մալումին։

Նոյն անունները անխտիր աւելացուած են բոլոր յիշատակագրութիւնների մէջ։

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԵՏԱԳԱՅԻ

1. 549ա (Նօտրգիր) Ես՝ Պողոսըս գրեցի թվին ՌՃՁԴ (1735), մարտի Ի (20)—ումն գրեցաւ։

2. 322բ (ԺԹ դ., շղագիր) Ես տիրացու Գէորգս գրեցի զայս գիրս։

1. Պատառիկ—պահպանակ. Բա (ԺԳ դ.) Յանուն Աստուծոյ։ Ես՝ Ոսկետունգ էրէցս որ տուեալ եմ զիմ բաժինն՝ զԽաշուտին ի Սարգիս հայր ի Սուրբ Յեհան։ Որ չիշխէ ոքիկ յիմ յազգէ հակառակ կալ, զի իմ հոգոյս եմ տուեալ, եւ որ յանդգնի, յերեք հարիւրէն եւ ի տասն եւ ութիցն նզոված է ի կեանս եւ ի մահ։

2. (ԺԳդ.) Յան[ու]ն Աստուծոյ։ Այս իմ ձեռագիր է՝ Սարքսի եւ իմ ընդանեացն՝ Փառանձեմէ, որ տուեալ ենք զմեր հոգոյն բաժինն զինչ եւ ունինք ի Սուրբ Գորգի վանքն։ Որ չունի ոքիկ իշխանութիւն յիմ հալալ վաստակն, ոչ աւագ եւ ոչ այղոքիկ։ Տուեալ եմ ի հայրն ի Յիսու եւ ի Գորգ եպիսկոպոս եւ ի Գորգ էրէց ի թոռնն։ Եթե ոք յանդգնի, յերէք հարիւրէս եւ ի տասնեւութիցն նզոված է, եւ մեր մեղացն պարտական. վկայութ եմ Քրիստափորիս անձ։

3. (ԺԳ դ.) Յանուն Աստուծոյ։ Այս իմ ձեռագիր է՝ Տիրանափոխնկիս, որ արարել եմ Սուրբ Յեհնա, զայս Խաչուգիրս ու տուել եմ զինչ եւ իմ բաժին հող կա ի Խաշուտն յերկու դիմոսն, որ տուել եմ Սուրբ Յեհնա իմ հոգոյս։ Որ չունի ոքիկ իշխանութիւն ոչ իմ որդիքն եւ ոչ իմ որդեցն որդիքն եւ ոչ այղոքիկ յիմ ցեղէ։ Եւ ով ունի ոքիկ խաւսք եւ յեսի ձեռն գրիս վերա խաւսի ոքիկ, ի Սուրբ Երրորդութենէն աւրհնութիւն չունի, եւ ո՛չ ի Սուրբ Յեհնա, եւ ո՛չ յինձնէ՝ ի Տիրանա։

4. (ԺԳ դ.) Ես՝ Սարգիս հայր, որ գրեցի զՏիրան ի յիմ սուրբ Աւետարանս, որ հետ իմ ով եւ ի Սուրբ Յեհան հայր լինի, որ ենքն արա հոգեբարձ եւ աղաւ­թարար, եւ եթե ոք զթերութիւն գործէ, համար նա է տալոց առաջի Աստուծոյ վասն Տիրանա, եւ այս տունս նոցա աղաւթ[ա]րար է եւ իւրեանց որդեացն, ի փառս Աստուծոյ։

5. (ԺԳ դ.) Ձեռագիրս իմ է՝ Տաճկզենիս՝ Թորոսի որդւոյս, որ տուեալ եմ որ ինչ իմ բաժին հող կա ի Խաշուտն Սուրբ Յեհնա, իմ հաւրն հոգւոյն՝ Թորոսի։ Որ չունի ոքիկ իշխանութիւն ոչ իմ որդիք եւ ոչ այղ մարդ յիմ ցեղէ։ Եւ եթե յանդգնի ոքիկ եւ խաւսի, ի Սուրբ Յեհնա աւրհնութիւն չունի եւ ոչ յիսնէ։

6. (ԺԳ դ.) Յանուն Աստուծոյ։ Այս իմ ձեռագիր է՝ Համզեի, որ տուեալ եմ զիմ բաժինն ի ի Խաշուտն իմ աղբաւրն հոգոյն՝ Խալմա, որ տուեալ Սուրբ Յեհա եմ։ Որ չունի ոքիկ իշխանութիւն, թե Աստուած կամի։

7. (ԺԳ դ.) Ես՝ Տաճիկս դուստրս տուեալ եմ զիմ բաժին հողն ի Խաշուտն Սուրբ Յեհնա իմ հոգոյս Աս­տուծոյ կամաւքն։ Որ չունի ոքիկ իշխանութիւն, թե Աս­տուած կամի՝ եւ են մեզ աղաւթ[ա]րար՝ ի բարեխաւ­սութիւն իմ հոգոյս։

8. (ԺԳ դ.) Յանուն Աստուծոյ։ Այս իմ գիր է Վարջիս Ներսիսն, որ տուել եմ զիմ զբաժինն զԽա­շուտն ի Սուրբ Յովհան իմ հոգոյս։ Եթե որ հակա­ռակեաց իմ որդեացս ՅՃԺԸ (318) [հայրա­պե­տացն] նզոված է։

9. Յանուն Աստուծոյ։ Այս իմ/// (եղծուած եւ անընթեռնելի)։

10. Պատառիկ—պահպանակ. Բբ Քրիստոս Աստուած, քո սուրբ աւետարանչաչս բարեխաւ­սու­թեամբ ողորմեայ՝ Աստուածայտրոյ Թ (9) զաւակի նորայ՝ Մանուիլայ եւ հոգեւոր մաւր իմոյ՝ Սթլերոյն Ար­ճի­շեցի եւ զաւակաց նորայ, որ նահատակեցան ի տաթարեն, եւ գրեայ զնոսայ ի դպրութեան կենացն յաւիտենից եւ ջնջայ զձեռայգիր յանցանաց նոցայ եւ ողորմայ աստ եւ ի հանդերձելումն. ամէն։

11. (Դժուարընթեռնելի հին շղագիր, խունացած) Յանուն Աստուծոյ։ Ես՝ Աւետիս, որ ետու զիմ Աւետա­րանս իմ հոգոյս յիշատակ տէր՝ Դաւթի եպիսկոպոսին, որ արնե աղաւթք եւ յիշե զիս անմոռաց։ Եւ ես՝ տէր Դաւիթ, որ առի զԱւետարանս Ը (8) դ[ա]հ[եկան] եւ մեկ չինա/// ա(՞), եւ այլ արնեմ աղաւթս/// եւ սուրբ Աւետարանս/// կարդացել/// զԱւետիսն, զիւր ծնողսն։ Եւ ես` Աւետիս, որ տուել եմ եպիսկոպոս[ին] Ը (8) դ[ա]հ[եկան] եւ չինատ(՞) մեկ/// իմ հոգոյս/// իշխա­նութիւն ոչ յիմ ազգէ եւ այլ ոքիկ/// եւ կամ խաւսն/// ոչ/// եւ/// զարս/// մերոց/// թվական[ին] Հայոց ՉՃԴ (1255)։

12 (ԺԳ դ., եզրահատուած) ///նուաստ եւ անար­ժան քահանայ, աշակերտ եւ ///ուխտիս Արջուառճո, որ ի դրան մայրաքաղաքիս Անոյ, որ աւանդեցի զսուրբ /// նորին յուխտս՝ յիշատակ ինձ եւ ծնողաց մերոց եւ եղբարց եւ վարդապետաց///ինս եւ ես///։

13. (Նոյն ձեռք, եզրահատուած) ///նս ///ուիս ///ՍՌ ///զու /// ի Լ/// այն Քրիստոսի։

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 7ա, 256ա, 401ա Քրիստոսի ծառայ Ղազար վարդապետ։ 1234 (1785)։

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ Բա (ԺԹ դ., շղագիր) Մինաս աղայ, ի՞նչ կամիս։

 


1502

Յ Ա Յ Ս Մ Ա Ւ Ո Ւ Ր Ք

(խմբ. Ծերենց)

Կոստանդինուպօլիս

ՌՃ—1651


ԳՐԻՉ՝ Քրիստոստուր։ ԾԱՂԿՈՂ՝ Մարկոս։ ՍՏԱՑՈՂ՝ Խաչատուր, Յովանէս եւ Մարտիրոս երիցունք։

ԹԵՐԹ՝ 583+2 (կրկ. 5, 226)—1 (թռիչք 475). չգրուած՝ 583բ։ ՊՐԱԿ՝ 1x4+Ա—ԾԲx12 (Ա 9, ԺԸ—ԺԹ չիք, ԻԱ, ԼԲ—ԼԴ 10, ԾԲ 3)։ ՆԻՒԹ՝ մագաղաթ (թուղթ, 333—334)։ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 38,5x26,5։ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ երկսիւն։ ԳԻՐ՝ բոլորգիր։ ՏՈՂ՝ 38։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմա­զարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ դեղին մետաքս։

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ—Ի մէջ բնագրի՝ Մուտք յԵրուսա­ղէմ՝ 345ա, Երրորդ օր արարչութեան՝ 353բ, Հինգերորդ օր արարչութեան՝ 357բ, Երեմիա մարգարէ՝ 435բ, Կոզմա եւ Դամիանոս՝ 520բ։ Ի լուսանցս՝ Գրիգոր Լուսաւորիչ՝ 5գ, Շիդար՝ որդի Արտաւազդայ՝ 6ա, Ոնորատու՝ 8ա, 8բ, Շինումն տաճարացն  Շողակաթին՝ 9ա, Գրիգոր  Լուսաւորիչ  եւ   Տրդատ

 

 (վարազակէրպ)՝ 9ա, Վերափոխումն Աստուածածնի՝ 9բ, Պատ­կեր Տի­րամօրն՝ 11ա, Թուղթ Աբգարու՝ 13ա, Պատկեր Քրիստոսի՝ 13բ, Ստեփաննոս Ուլնեցի եւ Դ վկայք՝ 17ա, Սամուել մարգարէ՝ 22բ, 23բ Թումայ առաքեալ եւ հարսանիս Սեդրոքայ՝ 24, Երինոս եպս.՝ 25բ, Փոտինեա՝ 26ա, Դանիէլ մարգարէ՝ 26բ, Նաբուգոդո­նոսոր՝ 26բ, 27ա, Սուքիասեանք՝ 32ա, Անտիոքայ բժիշկ՝ 34ա, Յովհաննէս Կարապետ՝ 34բ, 35բ, Վիլինդիոս՝ 36բ, Գիւտ գօ­տւոյն Աստուածածնի՝ 38ա, Յեսու որդի Նաւեայ՝ 40ա—1բ, Մամաս՝ 42ա, Անթիմոս՝ 43ա, Բաբիլաս՝ 44ա, Երինէ՝ 46բ, Կոտորումն ԵՌ կուսանացն՝ 47բ, Ժողով Նիկիոյ՝ 49ա, Յովակիմ եւ Աննա՝ 49բ, Սահակ Պարթեւ՝ 52ա, Մինադորա, Մինփոտորա եւ Բասիլիդա՝ 53բ, Պօղոս եպս.՝ 54ա, Մանուշակ՝ 54բ, Ապտոնիմոս՝ 55բ, Սեւեռիանոս՝ 56բ, Խաչ՝ 57ա, Յովհան Ոսկէ­բե­րան՝ 58բ, 59ա, Թէոդորա՝ 62բ, Սահակ եւ Մեսրոպ՝ 64բ, Մովսէս մարգարէ՝ 65բ—7բ, Ոսկեանք՝ 67բ, Եւստաքէոս՝ 69աբ, Եղիշէ առաքեալ՝ 71բ, Փոկաս եպս.՝ 72բ, Յունան մարգարէ՝ 73ա, Ուռնաքայ (ընձու՞ղտ)՝ 74ա, Թեկղի՝ 75ա, Յակոբ Սրճեցի՝ 76բ, 77ա, Յովհաննէս աւետարանիչ՝ 78ա—9ա, Կալիստրատոս՝ 80ա, Շմաւոն առաքեալ՝ 81ա, Եպիկուրա սրբուհի՝ 81բ, Քարիտոն՝ 82բ, Գիւտ նշխարաց Գրիգորի Լուսաւորչի՝ 83բ, Խոտաճարակք Է՝ 84ա, ԺԲ վարդապետք՝ 85բ—7ա, Անանիա առաքեալ՝ 87բ, Ուխ­տաւորք Սինէական լերին՝ 88ա, Կիպրիանոս՝ 88բ—9ա, Ադոք­տոս՝ 90բ, Հռիփսիմէ՝ 92ա—բ, 94ա, Գայիանեանք՝ 94բ, Պե­ղի­գեա՝ 97բ, Ստեփաննոս քհյ.՝ 99բ, Յովհան Ոսկէբերան՝ 100ա, Եղիսաբեթ՝ 100բ, Ժողով Նիկիոյ (հրեշտակ)՝ 102ա, Մաշտոց Եղիվարդեցի՝ 104բ, Ժողով Եփեսոսի՝ 105բ, Ուղկիանոս՝ 106բ, Ղունկիանոս հարիւրապետ՝ 107բ, Ղուկաս աւետարանիչ՝ 110ա, Արտեմէս՝ 111ա, Յովել մարգարէ՝ 111ա, Խարիթեանք՝ 113ա, Իլարիոն՝ 113բ, Մաղաքիա ճգնաւոր՝ 114բ, Աբերկիոս՝ 115ա, 116ա, Յակոբ Տեառնեղբայր՝ 117ա—բ, Մանկունք Եփեսոսի՝ 118բ, Դեմետրիոս՝ 120բ, Անփիլոս՝ 121ա, Շարժ ի Կ. Պօլիս՝ 121բ, Կապիտոլինէ եւ աղախին՝ 122ա, Աբրահամ ճգնաւոր քհյ՝ 123ա—բ, Նունէ եւ Մանէ՝ 124ա, 125ա, Զենոբ եպս.՝ 125բ—6ա, Պրոկղոս՝ 126բ, Եպիմաքոս՝ 127բ Շնոհֆոր՝ 128բ, Թէոդորիտա՝ 129ա, Կոզմա եւ Դամիանոս՝ 129բ—130ա, Յակինթոս, Պիգաս­տոս եւ Անեմբէս՝ 134ա, Ստեփաննոս Հռոմայ հայրա­պետ՝ 134բ—5ա, 136ա, Ակիփսիմ, Յովսէփ եւ Այիթալա՝ 136բ, Կիւրեն՝ 137բ, Մատրոնէ՝ 138ա, Պօղոս Խոստովանող՝ 138բ, 139բ, Պորփիւրոս գուսան՝ 140ա, Հրեշտակապետք՝ 141ա, 142ա, Արք Ը ելին ի գերեզմանացն՝ 141ա, Անտոնինոս՝ 145ա, Բիքտորոս 145բ, Մինաս Եգիպտացի՝ 146ա, Յովհաննէս Ողորմած՝ 148բ, Մելի, Բուրա, Շինու՝ 149բ, Յովհան Ոսկէբերան՝ 150բ, 151բ—2բ, Գուրիաս, Սամոնաս, Աբիբիաս՝ 153բ, Սոփիա ասորի կին՝ 154բ, Մատթէոս աւետարանիչ՝ 155բ, Փիլիպպոս առաքեալ՝ 157բ—8ա, Գրիգոր Լուսաւորիչ (չարչարանք)՝ 159բ—61ա, Ներսէս հայրապետ եւ Խադ՝ 164ա, Ազիոս՝ 166ա, Աստուածածին՝ 167ա, Գրիգոր Ակրականդացի՝ 169ա—71ա, Գրիգոր Սքանչելագործ՝ 173բ, Մեսրոպ Մաշտոց՝ 175բ, Մովսէս Քերթող(ահայր)՝ 176ա, Կղեմէս՝ 178ա, Մեռկիւռիոս զինաւոր՝ 180ա, Կիկլիա՝ 181ա, 182ա, Տրդատ թագաւոր՝ 182բ—3բ, Անդրէաս առաքեալ՝ 184ա—5բ, Յակովիկ՝ 188բ, Վառվառէ՝ 191ա, Ստեփաննոս ճգնաւոր՝ 192ա, Պօղոս ճգնաւոր՝ 193ա—5ա, Սոփոնիա մարգարէ՝ 195ա, Թէոդուլոս Կիպրացի՝ 195բ, Աթենադորոս՝ 195բ, Ամբակում մարգարէ՝ 196ա, Պօղոս անա­պատա­կան՝ 196բ, Բարդուղիմէոս առաքեալ՝ 197ա—8բ, Մինաս Եգիպտացի՝ 199աբ, 200բ, 202ա, Նիկողայոս հայրապետ՝ 202բ—3բ, Ամբրոսիոս՝ 204բ, Ստեփաննոս Նախավկայ՝ 205աբ, Պետրոս եւ Պօղոս առաքեալք՝ 208բ, Յովհան եւ Յակոբ՝ 210բ, Դոմնաս՝ 212բ, Յովհաննէս Գառնեցի՝ 213աբ Թիմոկլիտոս՝ 214ա, Թումաս՝ աշակերտ Թաթլոյ՝ 214բ, Աբգար թագաւոր՝ 215բ, Բարսեղ Կեսարեցի՝ 217ա—20ա, Սեղբեստրոս՝ 220բ, 221բ Ստեփաննոս Յուսկան որդի՝ 223աբ, Հերովդէս՝ 227բ՝ Մկրտու­թիւն՝ 231ա, Ստեփաննոս Նախավկայ՝ 231ա, Թէոփիլոս Լիբիացի՝ 233ա, Գրիգոր Նիւսացի՝ 236բ, Ղազարոս՝ 238բ, Մեւորդոս՝ 240ա, Երմողայոս՝ 241բ, Ծնունդ Յովհաննու Կա­րա­պետի՝ 242բ, Պետրոս հայրապետ՝ 244ա, 245աբ, Յովհաննէս կամաւոր աղքատ՝ 246ա, 246բ—7ա, Անտոն ճգնաւոր՝ 247ա—8ա, Թէոդոս թագաւոր՝ 249ա, 250ա, 251ա, Աթանաս հայրա­պետ՝ 252աբ, Կիւրեղ Երուսաղէմացի՝ 253ա, Եփրոսինէ՝ 254ա, Եւթեմիոս՝ 254բ, Եւգինէ՝ 255ա, Պետրոս առաքեալ՝ 256բ, Տիմոթէոս աշակերտ՝ 257ա, Պամփոս՝ 257բ, Կուրտերիոս քհյ.՝ 259ա, Կղեմէս եպս.՝ 259ա, Գրիգոր Աստուածաբան՝ 260բ, Արկադէոս եւ Յովհաննէս՝ 263ա, Յովհան Ոսկէբերան՝ 263բ, Եփրեմ Ասորի՝ 265ա, Սպեւիպոս, Ասիպոս եւ Մելիասիպոս՝ 267ա, Սարգիս զօրավար՝ 268բ, 269բ—70ա, Սրբուհի՝ 271ա, Պարսամ ճգնաւոր՝ 271բ, Պօղոս, Պօսեր եւ Թէոդոտոն՝ 273բ, Սրբուհի՝ 274բ, Ագաթեա՝ 275ա, Մատաթիա առաքեալ՝ 276ա, Կիրակոս եւ Յովհաննէս անարծաթ բժիշկք՝ 277բ, Անդրոնիկոս եւ Աթանաս՝ 279ա, Աբրահամ պարսիկ եպս.՝ 280ա, Պարթենիոս՝ 280բ, Տրոփոնա՝ 281ա, Մարիամ եւ Մարթա՝ 281ա, Փիլիպպոս առաքեալ՝ 282ա, Վլաս՝ 282բ, Ոնեսիմոս՝ 283ա, Եւագր ճգնաւոր՝ 283բ—4ա, Մխիթար Սասնեցի՝ 284բ, Մարիամ որ Մարինոս՝ 286բ—7ա, Տեառնընդառաջ՝ 289բ, Յուդա Յակոբեան՝ 293ա, Թէոդորոս զինաւոր՝ 294ա—5ա, Սադովիկ՝ 296ա, Աղէքսանդրոս Թեսա­ղոնիկեսցի՝ 296ա, Երկոտասան մարտիրոսք՝ 296բ, Մես­րոպ Մաշտոց՝ 297ա, Նեստոր Կիւրենայ եպս. 298ա, Աղէք­սանդրոս Պոնդիոլոնացի՝ 298բ, Յակոբ առաքեալ՝ 299ա—301ա, Կուռնելիոս 301բ—2ա, Պօղիկարպոս՝ 302ա, Մելիտինէ՝ 302բ, Պեռպատուէ՝ 303ա, Յովհաննէս Մկրտիչ՝ 304բ, Շուշան Պաղեստինացի՝ 305ա, Եղիշէ՝ 309բ, Քարիտոնեա՝ 311ա, Յարութիւն Ղազարու՝ 312ա, Եպս. Մայիամայ քաղաքին՝ 319ա, Մարկոս եւ Մակար ճգնաւորք՝ 323ա, Մակար ճգնաւոր՝ 323բ, 325ա, Պորփիւրոս եպս.՝ 327ա, Գրիգոր Աղուանից կթղ.՝ 328ա, Վասիլիոս՝ 328բ, Նարկէս՝ 329ա, Երմոս, Սրապիոն եւ Պօղինոս՝ 329ա, Եփրոսինէ՝ 329բ, Քառասուն մանկունք Սեբաստիոյ՝ 331ա, Հիւսիքոս՝ 332բ, Սիւղւիանոս՝ 335բ, Եզր մարգարէ՝ 337ա, Գրիգոր Հռոմայ հայրապետ՝ 337բ, Կոզմա եւ Դամիանոս՝ 338բ, Երեք մանկունք՝ 341ա, Փոստեա՝ 343ա, Ղազարոս՝ 344ա, Ալէք­սիանոս՝ 348բ, Կիւրեղ Երուսաղէմացի՝ 351բ, 353ա, Մատրոնեա՝ 357ա, Բենեդիքտոս՝ 359բ—60բ, Մարկոս եպս.՝ 366ա, Մելքիսեդեկ քհյ.՝ 372ա, Սքանչելիք որ եղեւ ի դիւացն փորձանաց՝ 375ա, 376ա, Կատարինէ՝ 376բ, Վահան Գողթնեցի՝ 379ա, Գուժդազ՝ 381ա, Դաւիթ Դունեցի՝ 384ա, Թերահաւատութիւն Թումայի՝ 385ա, Մարիամ Եգիպտացի՝ 387աբ, Սերապիոն՝ 388բ—9ա, Մարկոս Հռոմայեցի՝ 391բ—2բ, 393բ, Թէոդուլա ընթերցող՝ 395բ, Սաբա ստրատելատ՝ 396ա, Ռուսինոս՝ 397ա, Աւետում՝ 398ա, Անթիպաս՝ 403բ, Գէորգ անապատական՝ 404բ, Պետրոս Անողորմ՝ 404բ—5ա, 408բ, Արտեման՝ 409ա, Կրեսկինդոս՝ 407ա, Շմաւոն պարսիկ եպս.՝ 407բ, Սաբա յերկրէն Գոթացւոց՝ 409ա, Պօղոս հայր՝ 409բ, Սաբինոս՝ 410ա, Ագա­պիոս հայրապետ՝ 411բ, Տեսիլ Յովհաննու Գառնեցւոյ՝ 412ա, Յովհան 0ձնեցի՝ 414ա, 415ա, Յուլիանոս Անաւարզեցի՝ 416ա, Սահակ պարսիկ վրդ.՝ 416բ, Երկու միայնակեաց եղբարք՝ 419բ, Թէոդորոս ճգնաւոր՝ 421ա, Գէորգ զօրավար՝ 422բ—3բ, Երասի­մոս՝ 428ա—9ա, Վասիլիոս եպս.՝ 429բ, Աղէքսանդրու պատ­րիարք՝ 430ա, Պաքսիմոս՝ 431բ, Բատ ճգնաւոր՝ 432բ, Պեղիգեա կոյս՝ 434ա, Բարուք եւ Աբիմելիք՝ 436ա—7ա, Վերացումն Եղիայի՝ 439ա, Համբարձում՝ 439ա, Սիւղիանոս եպս.՝ 442բ, Երինէ՝ 444ա, Յոբ՝ 446աբ, Երեւումն խաչին՝ 447բ, Յակոբ եւ Յովհաննէս՝ 449բ, Վարդենիկ՝ 451աբ, Արսէնիոս՝ 452աբ, Անտոնինեա՝ 452բ, Կոտորումն մանկանցն Բեթղէհէմի՝ 453աբ, Թէոդորոս (Աթենադորոս)՝ 454ա, Գերմանոս պատրիարք՝ 456աբ, Մովկիմ՝ 456բ, Եպիփան Կիպրացի՝ 457բ, Գեղերիկէ՝ 459ա, Իսիդորոս՝ 460բ, Զաքարիա մարգարէ՝ 461բ, Նոյ՝ 466ա, Յակինթոս՝ 467ա, Ասկղայ՝ 468բ, Կոստանդիանոս թագաւոր՝ 469բ, Յովհաննէս Գբնեցի՝ 472ա, 474ա, Պետրոս առաքեալ՝ 476ա, 477ա, Բասիլիսկոս՝ 477բ, Սիմէոն Սիւնակեաց՝ 478բ, Թէոդորոս՝ 480ա, Եղիկոնիդա՝ 481բ, Հայր Սահակ (Իսահակ)՝ 482բ, Յուստիանոս զօրական՝ 483բ, Թեկղի եւ Մարիամ՝ 485բ, Սենեքերիմ Արծրունի՝ 487բ, Մովսէս Խափշիկ՝ 488ա, Մետրո­փա­նոս՝ 490աբ, Փիլիմոն առաքեալ՝ 491ա, Կիւրեղ հայրապետ՝ 492աբ, Սուքիաս անապատական՝ 493ա, Թէոդորոս ստրա­տե­լատ՝ 494բ (կիսով չափ մկրատուած), Անտոնինա Կորդոմացի՝ 496ա, Ողբիանոս եպս.՝ 497ա, Բառնաբաս առաքեալ՝ 498ա, 0նոփրիոս ճգնաւոր՝ 498բ, Տիմոթէոս քհյ.՝ 499բ, Քրիստափոր Շանագլուխ՝ 500բ, Թէոփանոս՝ 501բ, Կիրակէ եւ Ուրբաթ՝ 502բ, 503բ, Եղիսէ մարգարէ՝ 503բ—4ա, Դուլա՝ 505բ, Յովսէփ նոր վկայ՝ 507ա, Թէոդորոս աբղյ.՝ 510ա, Ղեւոնդէոս զօրական՝ 511ա, Տայաս՝ 512բ—3ա, Փեբրոնեա՝ 513ա, Զենոն զօրական՝ 515բ, Պետրոս եւ Պօղոս առաքեալք՝ 517աբ, Սիմոն (Պետրոս)՝ 518բ, Գիւտ տփին (երկու եղբարք)՝ 521բ, Սիգնիոս՝ 523ա, Յակինթոս՝ 524ա, Սրապիոն՝ 525ա, Դաւիթ կամ Ռոմանոս՝ 527ա, Թումաս եպս. Ընկլուզաց՝ 528բ—9ա, Ագնասեա՝ 529բ, Յովհաննէս Կարապետ՝ 531ա, Առեստիոս բժիշկ՝ 532բ, Աբդըլ­մսեհ՝ 533բ, Բագարատ եպս.՝ 535ա, 536ա, Կիրակոս եւ Յուղի­տա՝ 538բ, Աթանագինէս եպս.՝ 540ա, Մարիանէ՝ 541ա, Դիոս հայր՝ 542ա, Թէոդորոս Կիւրենացի, Աղուաշ Սիմէոն՝ 544աբ, Գորանդուխտ՝ 545բ, Փոկաս եպս.՝ 546բ, Ստեփաննոս հայրա­պետ՝ աշակերտ Մովսէսի՝ 547բ—8ա, Աստուածածին՝ 548բ, Երմողայոս՝ 549բ, Գոհարինէ՝ 551բ, Տիտոս առաքեալ՝ 552բ, Գրիգորիոս Վկայասէր՝ 553ա, Ղեւոնդ քհյ.՝ 555ա, Ստեփաննոս Նախավկայ՝ 558ա, Դաղմատիոս՝ 559աբ, Սոփեա ընդ երիս դստերց՝ 560ա, Մովսէս մարգարէ՝ 561ա, Ներսէս Կլայեցի՝ 562ա, Պայծառակերպութիւն՝ 562բ, Վարդանանք՝ 563բ, Դոմետիանոս ճգնաւոր՝ 566բ, Անտոնինոս Աղէքսանդրացի՝ 567բ, Թումայ առաքեալ.՝ 568բ, Բարաղամ՝ 570ա, Առակք Բարաղամայ՝ 571ա, 572աբ, Աբեներ եւ Առաշիս՝ 578ա, Աբեներ՝ 579ա։  Կիսա­խո­րան՝ 5ա, 226գ (Ս. Երրորդութիւն եւ 24 մարգարէք)։ Ճակա­տա­զարդ՝ 40ա, 85բ, 129ա, 186ա, 271բ, 318ա, 387ա, 487ա, 557ա։ Լուսանցազարդ՝ բուսական, թռչնային։ Զար­դա­գիր՝ թռչնագիր, կենդանագիր։ Գոյներ՝ կարմիր, կապոյտ, կանաչ, վարդագոյն, շագանակագոյն, ոսկի։

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. միջից պակասաւոր (տե՚ս պրակա­հաշիւը)։ Լուսանցային մասերում մեծ ու փոքր պատռուածքներ։ Մի շարք մանրանկարներ կտրուած հանուած (12, 359, 362, 465), կիսախորաններից 1—ը (226գ) վնասուած։ Տեղ—տեղ գրադաշ­տը գունափոխուած եւ հազիւ նշմարելի, առանձին մանրա­նկարներ եղծուած։ Կազմի կաշին՝ քերծուած, եզրերը՝ խիստ մաշուած, թիկունքի կաշին՝ վերից վար ճեղքուած, դռնակն ու ճարմանդներն ընկած, աստառը խունացած եւ ցեցակեր։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

—1ա—581ա [Յայսմաւուրք (խմբ. Ծերենց)]

Տե՛ս ձեռ. 1511, 1ա—607ա. § 1/5ա—6ա։ 2/6ա—7բ։ 3/7բ—8բ։ 4/8բ—9բ։ 5/9բ—12բ։ 6/12բ—4բ։ 7/14բ—6ա (չիք՝ «Տաւն է ս. պատկերի Աստուածամաւրն»։ Յաւելեալ՝ 15ա «վկյբ.... Խորոսի եւ Փլորոսի», 16ա «վկյբ. սրբոյն Դոմե­տիանոսի»)։ 8/16ա—8ա (չիք՝ Խորոս եւ Փլորոս)։ 9/18ա—9բ։ 10/19բ—21ա (չիք՝ Ագաթոնիկոս, Սամուէլ։ Յաւե­լեալ՝ 20ա, «Տօն է ս. պատկերի Աստուածամօրն»)։ 11/21ա—3բ (յաւելեալ՝ 21ա «վկյբ. սրբոյն Ագաթոնիկոսի», 22բ «յշտկ. է Սամուէլ մարգարէին»)։ 12/23բ—5բ։ 13/25բ—6բ (չիք՝ Ստեփաննոս Ուլնեցի։ Յաւելեալ՝ 26ա, «վկյբ. սրբուհոյն Փոտինեա»)։ 14/26բ—7բ (չիք՝ Տիմոթէոս, Ագապիոս եւ Թեկղի)։ 15/27բ—9բ։ 16/29բ—31ա։ 17/31ա—3բ։ 18/33բ—4բ։ 19/34բ—6բ։ 20/36բ—7բ (յաւելեալ՝ 37բ «վկյբ. սրբոյն Տիմոթէոսի», 37բ «սուրբն Ագապիոս եւ սրբուհին Թեկղ... չարչարանացն»)։ 21/38ա—40ա (չիք՝ Փոտինա)։ 22/40ա—1բ։ 23/41բ—2բ։ 24/42բ—4ա։ 25/44ա—5բ։ 26/45բ—6բ։ 27/46բ—7բ։ 28/47բ—9բ։ 29/49բ—52ա։ 30/52ա—3բ։ 31/53բ—4բ (չիք՝ Մանուշակ, Ռոմիլոս, Եւդոքսիա, Դիոդոր եւ Դիդիմ։ Յաւելեալ՝ 54ա «յշտկ. ... Պօղոսի եպսին»)։ 32/54բ—5բ (չիք՝ Պաւղոս եպս.։ Յաւելեալ՝ 54բ «վկյբ. սրբոյն Մանուշակայ», 55ա «Ռոմիլոս... գլխատեցաւ», 55ա «վկյբ. սրբոցն Դիոդորայ եւ Դիդիմոյ» 33/55բ—7ա (չիք՝ Անտոն, «յշտկ. սքանչելեացն... յեկեղեցին Զենոնի», Ստեփաննոս քհյ.)։ 34/57ա—9ա (չիք «Աստանաւր հաճոյ թուեցաւ»)։ 35/59ա—61բ (չիք՝ «Դշխոյն Հեղինէ»։ Փխ.՝ 59ա «Յոհաննու Ոսկէբերանի ասացեալ գովեստ ի Սուրբ Խաչն Քրիստոսի — Մի այսուհետեւ ամօթ համարեսցի...)։ 36/61բ—2ա (չիք՝ «յշտկ. ... մարտիրոսացն, որ եղեն ի Մահմետայ»)։ 37/62բ—4բ։ 38/64բ—5բ (չիք՝ Տրի­փիմ, Դորիմենդոս եւ Սաբատիանա)։ 39/65բ—7բ։ 40/67բ—9ա (այլ խմբ.։ Յաւելեալ՝ 68ա «վկյբ. սրբուհոյն Արիադո­նայ», 68բ «Կատարեցաւ... Պապ», 68բ «վկյբ. սրբոյն Տրոփիմայ», 69ա «վկյբ. Ճ եւ Ծ մարտիրոսացն»)։ 41/69ա—71բ։ 42/71բ—2բ (չիք՝ «վկյբ. ՃԾ մարտիրոսացն», «տաւն է սրբոյն Մակրոբայ...», Արիադոնա, Պապ։ Յաւելեալ՝ 71բ «կատարումն Եղիշէի առաքեալոյն»)։ 43/72բ—3բ։ 44/73բ—5ա։ 45/75ա—6բ։ 46/76բ—7բ։ 47/77բ—9բ։ 48/79բ—81ա (չիք՝ «կայսրն Յունաց Մանւէլն»)։ 49/81ա—2ա (չիք՝ Եղիշէ։ Յաւելեալ՝ 81բ «վկյբ. սրբոյն Ալփիոսի եւ Փիլատելփայ եւ Կիւրինոսի...»)։ 50/82ա—3բ (չիք՝ Գէորգ զաւրավար)։ 51/83բ—5ա։ 52/85ա—7բ։ 53/87բ—8բ (չիք՝ Միքայէլ)։ 54/88բ—90ա։ 55/90ա—2ա (յաւելեալ, 91ա «յշտկ. արձակման սատանայի ի Ռ ամ կապանաց»)։ 56/92ա—4բ։ 57/94բ—6բ (յաւելեալ՝ 96բ «վկյբ. Թումայի առաքեալոյն)։ 58/96բ—7բ։ 59/97բ—8բ։ 60/99ա—100բ (յաւելեալ՝ 99բ «Յշտկ. սքանչելեացն Աստուծոյ. Քհյ. մի Ստեփաննոս անուն»)։ 61/100բ—1բ։ 62/101բ—3ա (յաւելեալ՝ 102ա.վկյբ. սրբոյն Թէոդորոսի Աղէքսանդրացւոյն»)։ 63/103ա—4բ։ 64/104բ—5բ։ 65/105բ—6բ։ 66/106բ—7բ (յաւելեալ՝ 107բ. «աղօթէր ս. հայրն Անտոն», 107բ «Քհյ. մի Աղէքսանդրացի գնաց յանապատն»)։ 67/107բ—8բ։ 68/108բ—10ա։ 69/110ա—1ա (յաւելեալ՝ 111ա, «տօն է Ովսեա մարգարէին»)։ 70/111ա—2բ։ 71/112բ—3բ։ 72/113բ—5ա (յաւելեալ՝ 114բ «յշտկ. վարուց...ճգնաւորին Մաղաքիայ»)։ 73/115ա—7ա։ 74/117ա—8ա։ 75/118ա—20ա։ 76/120ա—1ա։ 77/121ա—2ա (յաւելեալ՝ 121բ «հանգեաւ...Յովհաննէս Հոսաւեցին»)։ 78/122ա—3ա։ 79/123ա—4ա։ 80/124ա—5բ։ 81/125բ—7ա։ 82/127ա—8բ (յաւելեալ՝ 128ա «Պատմութիւն կնոջ միոյ, որում անուն էր Շնոհֆոր»)։ 83/128բ—33բ։ 84/133բ—4բ։ 85/134բ—6բ։ 86/136բ—7բ։ 87/137բ—8բ։ 88/138բ—40ա։ 89/140ա—1ա։ 90/141ա—5ա։ 91/145ա—6ա։ 92/146ա—8բ։ 93/148բ—9բ։ 94/149բ—50բ (յաւելեալ՝ 150բ «մարտիրոսացաւ եւ սուրբն Բեդշաբայ»)։ 95/150բ—3ա։ 96/153աբ։ 97/153բ—5բ։ 98/155բ—7բ։ 99/157բ—8բ։ 100/158բ—62ա (յաւելեալ՝ 162ա—4ա «Այլ պատմութիւն սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ վասն յղութեան եւ ծնընդեանն եւ որպիսութեան կենացն եւ նշխարացն — Բազում եւ զանազանս գտանի ի գիրս...»)։ 101/164ա—6ա։ 102/166ա—7ա։ 103/167ա—8ա։ 104/168ա—9ա։ 105/169ա—73բ։ 106/173բ—5բ։ 107/175բ—8ա (յաւելեալ՝ 176ա «վկյբ. սրբոյն Պետրոսի Աղէքսանդրու պատրիարգին»)։ 108/178ա—80ա։ 109/180աբ։ 110/181ա—2բ։ 111/182բ—4ա։ 112/184ա—6ա։ 113/186ա—8ա։ 114/188աբ։ 115/188բ—91ա։ 116/191ա—2ա։ 117/192ա—3ա (յաւելեալ՝ 193ա «սպանին ընդ սրբոյ ճգնաւորին... այլեւս Բ աբղյ.՝ զՊետրոս եւ զԱթանաս»)։ 118/193ա—5ա։ 119/195ա—7ա։ 120/197ա—9ա։ 121/199ա։ 122/199ա—202բ։ 123/202բ—4բ։ 124/204բ (թերի, վրջ.՝ «...սեւ գնացեալ ի պատերազմ... եւ փախուցեալ///»)։ 125—136/չիք։ 137/205ա (թերի, սկ. «///գտանէր։ Դաւիթ այն, որ զմեղս ատէր»։ Յաւելեալ՝ 205ա «յշտկ. սրբոյն Շուշանայ՝ դստեր սրբոյն Վարդանայ»)։ 138/205ա—8բ։ 139/208բ—10բ։ 140/210բ—2բ (յաւելեալ՝ 211ա «Եւ արդ, չիք ոք երանելի, քան զառաքեալսն»)։ 141/212բ—4ա (չիք՝ «եպսն. Ընկուզաց»։ Յաւելեալ՝ 213ա «յշտկ. ...Յովհաննէս Գառնեցւոյն»)։ 142/214ա—5բ։ 143/215բ—6բ։ 144/217ա—20բ (սկ. թերի, «տակսն ի նմանութիւն պաշտօնէից...»)։ 145/220բ—2բ։ 146/222բ—4բ (չիք՝ Յուլիանոս բժիշկ, Սիւղիանոս, Ղուկաս սրկ. եւ Մոկիմոն ընթերցող»։ Յաւելեալ՝ 223ա «յշտկ. վարուց սրբոյն Ստեփաննոսի... Յուսկան Որդոյն»)։ 147/224բ—6ա (չիք՝ Գրիգոր Խլաթեցի։ Յաւելեալ՝ 225ա «յշտկ. է մեծի նահապետին...Աբրահամոյ»)։ 148/226աբ (վրջ. թերի. «Զայսոսիկ...խորհրդածեմք///»)։ 149/226գ—31ա (յաւելեալ՝ 229բ «յշտկ. սքանչելեացն... ի Գետարգել Ս. Նշանէն»)։ 150/231ա—3ա (չիք՝ Յակոբ Ալփենի, Կուրտերիոս)։ 151/233ա—5ա։ 152/235ա—6բ։ 153/236բ—7բ։ 154/238ա—9բ (յաւելեալ՝ 239ա «կատարումն սրբոց աբեղայիցն Սինէական եւ Ըռութա լերինն»)։ 155/240ա—1բ։ 156/241բ—2բ։ 157/242բ—4բ (չիք՝ «վկյբ. սրբոց աբեղայիցն Սինէական եւ Ըռու­թայ լերինն», Բասիլիոս)։ 158/244բ—6ա (չիք՝ «Պատ­մու­թիւն Ծիծըռնու խաչին»)։ 159/246ա—7ա։ 160/247ա—9ա։ 161/249ա—52ա։ 162/252ա—4ա։ 163/254ա—5ա (յաւելեալ՝ 254բ «յշտկ. է...Եւթեմիոսի»)։ 164/255ա—6բ (չիք՝ Եւթեմիոս)։ 165/256բ—7բ (չիք՝ Տատիանէ)։ 166/257բ—9ա (յաւելեալ՝ 258բ «վկյբ. Յակոբ առաքեալոյն», 259ա «վկյբ. Կուրտերիոսի»)։ 167/259ա—60բ։ 168/260բ—2բ։ 169/262բ—3բ։ 170/263բ—5ա։ 171/265ա—6բ։ 172/266բ—7բ (չիք՝ Իգնատիոս, Վաղերիանոս, Կանդիտոս, Ակիւղաս, Եւգինէոս)։ 173/267բ—8բ (յաւելեալ՝ 268ա «հանգաւ...ճգնաւորն Աւգսեն­տիոս», 268ա «վերադարձումն... նշխարաց սրբոյն Իգնա­տիոսի», 268ա «կատարեցան... Վաղերիանոս եւ Կան­դիտոս, Ակիւղաս, Եւգինիոս»), 268բ «յշտկ. է սրբոյն Յունանու մարգարէին»)։ 174/268բ—71բ (յաւելեալ՝ 271ա «յշտկ. ... վրդին Վանականայ»)։ 175/271բ—3ա։ 176/273ա—4ա։ 177/274ա—5ա։ 178/275ա—6ա (յաւելեալ՝ 276ա «տօն է Մատաթեա առաքեալոյն», 276ա «տօնէ չարչարանացն Լուսաւորչին»)։ 179/276բ—7բ։ 180/277բ—8բ (յաւելեալ՝ 278բ «հանգեաւ... Ներսէս ի վանսն Գլաձորոյ»)։ 181/278բ—80ա (չիք՝ «Ներսէս ի վանսն Գլաձորոյ»)։ 182/280ա—1բ (չիք՝ Նաթան մարգարէ։ Յաւելեալ՝ 281ա «վկյբ....Մարիամու եւ Մարթայի եւ Լիկարոնի»)։ 183/281բ—2բ (յաւելեալ՝ 282ա «տօն է ս. առաքելոյն Փիլիպպոսի», 282բ «զԲենեւանդ... հատին զջիլս»)։ 184/282բ—3բ (չիք՝ Մարիամ, Մարթայ, Լիկարիոն։ Փխ.՝ 282բ «վկյբ. սրբոյն Վլասայ», 283ա «վկյբ. սրբոյն Ոնէսիմայ», 283բ «յշտկ. վարուց... Զոսիմոսի»)։ 185/283բ—6ա (չիք՝ Զոսիմոս, Աստուածատուր Մեծոփայ վանից։ Յաւելեալ՝ 283բ «յշտկ. վարուց... Եւագրեա ճգնաւորին»)։ 186/286ա—7բ։ 187/287բ—9բ։ 188/289բ—91բ։ 189/291բ—3ա (չիք՝ Ոնեսիմոս, Ասափ, Մատաթիա, Աւքսենտիոս։ Փխ.՝ 291բ «վկյբ. Խ եւ Բ մարտիրոսացն», 292ա «վկյբ. սրբոյն Յիմարայ»)։ 190/293ա—4ա (չիք՝ «վկյբ. ԽԲ մարտիրոսացն»)։ 191/294ա—6ա։ 192/296ա—7ա։ 193/297ա—8ա։ 194/298ա—9ա (յաւելեալ՝ 298բ «Աբդաւ ի Ներդուլ քաղաքն... հանգեաւ»)։ 195/299ա—301բ։ 196/301բ—2բ։ 197/303ա—4բ։ 198/304բ—5բ։ 199/306ա—7ա։ 200/307ա—9բ։ 201/309բ—11ա։ 202/311աբ։ 202ա/311բ—8ա («Նահանջի տարին ամիսս այս Ի եւ Թ աւր դառնայ... Դու զնահապետացս կարդայ»)։ 203/318ա—9բ։ 204/319բ—21բ։ 205/321բ—3ա։ 206/323ա—5բ։ 207/325բ—7ա։ 208/327ա—8բ։ 209/328բ—9բ (չիք՝ Յիմար)։ 210/329բ—31ա։ 211/331ա—2ա։ 212/332ա—4բ (չիք՝ Սիղւիանոս։ Յաւելեալ՝ 332բ «յշտկ. է անդամալուծին», 333ա «յշտկ. նահատակութեան... Խաչատուր սրկւն»։ 213/335ա—6բ (յաւելեալ՝ 335ա «յշտկ. ս. հօրն Սիւղւիանոսի»)։ 214/336բ—7բ։ 215/337բ—9ա (յաւելեալ՝ 338բ «վկյբ.... Կոզմայի եւ Դամիանոսի»)։ 216/339ա—41ա (չիք՝ Սաբինոս, Կոզմա եւ Դամիանոս։ Փխ.՝ 339ա «Պատմութիւն նախահարցն Ադամայ եւ որդւոց եւ թոռանց»)։ 217/341ա—3ա։ 218/343ա—5ա (յաւելեալ՝ 345ա—8բ «Գրիգորի քաջ հռետորի անյաղթ փիլիսոփայի ասացեալ Քարոզ վասն Ծաղկազարդին... —Սիոն ամրոց էր Հրէաստանի...»)։ 219/348բ—51բ։ 220/351բ—2բ (չիք՝ Վանական վրդ։ Այլ ձեռք՝ 352բ «Աստ գրեսցի Վանական վրդին, որ է յունվարի ԼԱ». տես §174։ Չիք՝ «յշտկ. երկրորդ աւուր արարչութեան.»)։ 221/353ա—5ա (թերի՝ Յովհաննէս Երուսաղէմացի, սկ. «///լաւ զնա ուրախու­թեամբ մեծաւ պատուով...»)։ 222/355ա—6բ (թերի՝ Կոպրի­լիա, վրջ. «...հոսէին քրտունքն եւ ի ստեանցն///», թերի՝ «յշտկ. չորրորդ աւուր արարչութեան», սկ. «///չարչարանացն Քրիստոսի։ Արեգակն ստեղծաւ առաւօտուն...»)։ 223/356բ—9բ։ 224/359բ—66ա (թերի՝ Բենեդիքտոս, վրջ. «Եւ վաղվաղակի փոխեցաւ///», թերի՝ «յշտկ. է վեցերորդ աւուր արարչութեան», սկ. «ասին վասն Բ պատճառի...»։ 225/ 366ա—9ա (367—ի վերին կէսը կտրուած հանուած, թերի՝ Պիոն քհյ. եւ «յշտկ. Է աւուր հանգստեանն»)։ 226/369ա—72ա։ 227/372ա—4ա։ 228/374ա—6բ։ 229/376բ—8բ (յաւելեալ՝ 328ա «յշտկ. Յոհաննէս քհյին... յԵրապօլեա»)։ 230/378բ—80բ։ 231/380բ—2ա։ 232/382ա—3բ։ 233/383բ—6բ։ 234/387ա—8բ։ 235/388բ—91բ։ 236/391բ—4ա։ 237/394ա—5ա (յաւելեալ՝ 395ա «վկյբ. սրբոյն Բասիմոսի»)։ 238/395ա—6բ։ 239/396բ—7բ (չիք՝ Պարտ է գիտել», Բասիմոս։ Փխ.՝ 396բ «վկյբ. սրբոյն Սաբայի», 396բ «յշտկ. է վարուց... Ըռուսինոսի»)։ 240/397բ—400ա (չիք՝ Սաբայ)։ 241/400ա—1ա։ 242/401ա—3բ։ 243/403բ—6ա (յաւելեալ՝ 404բ «Դէոսկորիդոս...սպանաւ», 404բ «Պատմութիւն Անողորմ Պետրոսին»։ 244/406ա—7ա (յաւելեալ՝ 407ա «վկյբ. սրբոյ եպսին Ակակիոսի»)։ 245/407ա—9ա (չիք՝ «վկյբ. Ռ վկայիցն»։ Յաւելեալ՝ 408բ «վկյբ. Փերփութէի»)։ 246/409ա—10ա։ 247/410ա—1բ (չիք՝ Ռուսինոս։ Փխ.՝ 410ա «վկյբ. սրբոյն Սարբինոսի», 410բ «վկյբ. սրբոյն Աբդաւի եպսին եւ Որմզդանայ եւ Սայինի եւ Բենիամենի»)։ 248/411բ—3ա (յաւելեալ՝ 411բ «Վարք եւ յշտկ. սրբոյն Ագապիոսի»)։ 249/413ա—4ա (յաւելեալ՝ 414ա «Անոյշ ի Թեսաղոնիկէ...կատարեցաւ»)։ 250/414ա—6ա։ 251/416ա—7բ (չիք՝ Ագապի, Անոյշ։ Յաւելեալ՝ 416բ «վկյբ. սրբոյն Սահակայ պարսիկ վրդին»)։ 252/417բ—9ա (յաւելեալ՝ «յշտկ. է ումեմն ծերոյ... որ պարզամտութեամբ թերահաւատ էր ի Հաղորդութիւն.»)։ 253/419ա—20ա (չիք՝ Շմաւոն, Ալփիոս։ Փխ.՝ 419ա. «յշտկ. վարուց սրբոյն Աթանասի եւ Սեւեռիանոսի», 419բ «յշտկ. Բ եղբարցն միանձանց, որ բնակեալ էին յանապատի»)։ 254/420ա—1ա (չիք՝ Աթանաս, Սեւեռ, «յշտկ. Բ եղբարցն»։ Փխ.՝ 420ա «վկյբ. սրբոյն Կոդրատիոսի», 420բ «վկյբ. սրբոյն Եսպերիոսի», 421ա «վկյբ. սրբոյն Գէորգեա եւ Խոսրովու»)։ 255/421ա—2բ։ 256/422բ—5բ։ 257/425բ—8ա։ 258/428ա—9բ (չիք՝ Գէորգ եւ Խոսրով, Նաթան, Հեղի, «յշտկ. սքանչելեաց արձակման քհյին»։ Փխ.՝ 428ա «յշտկ. վարուց...հօրն Երասիմոսի», 429ա «Պատմեաց ոմն ի հարանցն, թէ. Էր ի Թեսաղոնիկէ վանք մի»)։ 259/429բ—30բ։ 260/430բ—1ա։ 261/431բ—2բ (չիք՝ «ժողովն ի Մանծկերտ»։ Յաւելեալ՝ 432ա «յշտկ. ս. հօրն Ամոնի», 432ա «Հայրն Ապաւոր ունէր միաբանս ԺՌ»)։ 262/432բ—4ա (չիք՝ Պեղիգեա։ Յաւելեալ՝ 433ա «յշտկ. կատարելոցն յասորոցն ի պարսիցն»)։ 263/434ա—5բ (չիք՝ «յշտկ. կատարելոցն ի պարսից յասորիս»։ Փխ.՝ 434ա «Վարք եւ յշտկ. Պեղիգեա կուսին», 434բ «վարք եւ յշտկ. Ճ եւ Կ կուսանացն», 435ա «Ծեր ոմն...աղօթէր յանապատն իւր»)։ 264/435բ—8ա։ 265/438ա—41ա (չիք՝ Կոդրատիոս, Եսպե­րիոս։ Փխ.՝ 438ա «Տաւն է եւ յշտկ. ծննդեանն Եղիայի եւ վերացմանն», 439ա «Ըստ կարգի աւուրց Յարութեան յայսմաւուր Համբարձումն է»)։ 266/441ա—2բ (չիք՝ Գալինոս, «Ըստ կարգի աւուրց Զատկին»։ Յաւելեալ՝ 442ա «Յշտկ. սքանչելեաց արձակման քհյին»։ 267/442բ—4ա։ 268/444ա—6ա (յաւելեալ՝ «վկյբ. Տիմոնի առաքեալոյն»)։ 269/446ա—7ա։ 270/447բ—50բ (յաւելեալ՝ 448բ «Յշտկ. է ողորմութեանն Աստուծոյ– Այր մի էր մեծատուն», 449բ «Խաւսեցաւ Տէր ընդ Մովսէսի»)։ 271/450բ—1ա։ 272/451ա—2ա։ 273/452ա—3ա (չիք՝ «յշտկ. ս. մանկանցն Բեդղահէմի»։ Յաւելեալ՝ 452բ «վկյբ. սրբուհոյն Անտոնինեա», 453ա «յշտկ. է սրբոյն Մարկիանոսի»)։ 274/453ա—6ա (չիք՝ Քրիս­տա­փոր Շանագլուխ։ Փխ.՝ 453ա «յշտկ. ս. մանկանցն Բեդղէէմի», 454ա «վկյբ. սրբոյն Թէոդորոսի»)։ 275/456ա—7ա (չիք՝ Եսայի մարգարէ։ Յաւելեալ՝ 456բ «վկյբ. սրբոյն Մովկիմայ»)։ 276/457ա—9ա։ 277/459ա—60բ։ 278/460բ—1բ (չիք՝ Միւռոս, Պալինեա։ Յաւելեալ՝ 461բ «վկյբ. սրբուհոյն Միւռոպի»)։ 279/461բ—5ա (յաւելեալ՝ 463ա «կատարե­ցան... Պօլինէ, Իրակլիոս եւ Բենեդիմոս», 463ա «վկյբ. սրբոյն Վարդանայ»)։ 280/465ա—6ա։ 281/466բ—7ա։ 282/467ա—8բ (յաւելեալ՝ 468ա «յշտկ. է Եսայեայ մարգարէին»)։ 283/468բ—9բ (յաւելեալ՝ 369բ «Ի յերկերիւր թվականին Հայոց շինեաց Ջաֆար ամիրայն զԲաղտատ»)։ 284/469բ—71ա։ 285/471ա—2ա (յաւելեալ՝ 472ա «Ի մարդանալոյն Քրիստոսի Շ եւ Ի ամին երևեցաւ կին մի ի Կիւլիկէ»)։ 286/472ա—6ա։ 287/476ա—7բ։ 288/477բ—8բ։ 289/478բ—80ա։ 290/480ա—1բ (յաւելեալ՝ 481ա «Ի Ժ եւ Գ ամին Աբասայ թագաւորին եդաւ կթղ. տէր Անանէ», 481բ «Յովհաննէս Չըմըշկիկն...հայ էր ազգաւ»)։ 291/481բ—2բ (յաւելեալ՝ 482բ «տօն է երկրորդ մահուանն Ղազարու», 482բ «տօն է Յ եւ Ժ եւ Ը հայրապետացն»)։ 292/482բ—3բ (չիք՝ Մարկիանոս)։ 293/483բ—5բ։ 294/485բ—6բ։ 295/487ա—8ա։ 296/488ա—9ա (չիք՝ Յասոն եւ Սոսիպատրոս։ Յաւելեալ՝ 488բ «վկյբ. սրբոյն Դորոպէոսի»)։ 297/489ա—90ա (յաւելեալ՝ 489բ «վկյբ. Աստիոսի», 489բ «Մարկոս եւ Մոկիանոս...կատարեցան»)։ 298/490ա—1ա (չիք՝ «Նիկիոյ ս. ժողովոյն»)։ 299/491աբ։ 300/491բ—3ա։ 301/493ա—4ա։ 302/494ա—6ա։ 303/496ա—7ա։ 304/497ա—8ա (յաւելեալ՝ 497բ «վկյբ. սրբոյն Ակակիոսի»)։ 305/498աբ (չիք՝ Ակակիոս։ Յաւելեալ՝ 498բ «վկյբ. Եւստաքէոսի»)։ 306/498բ—9բ։ 307/499բ—500բ (չիք՝ Ատոնինեայ։ Յաւելեալ՝ 500ա «վկյբ. սրբոյ կուսին Ակիւլինայ»)։ 308/500բ—1բ (չիք՝ Եւստաքէոս Ակիւղինա։ Փխ.՝ 500բ «վկյբ. սրբոյն Քրիստափորի Շանագլխի»)։ 309/501բ—2բ։ 310/502բ—3բ։ 311/503բ—5բ։ 312/505բ—7ա։ 313/507աբ (չիք՝ «ամառնա­մուտ է»)։ 314/507բ—8բ (յաւելեալ՝ 508բ «Մարկոս եւ Մովկիանոս... կատարեցան», 508բ «ամառնամուտ է»)։ 315/508բ—10ա։ 316/510ա—1ա։ 317/511ա—2բ։ 318/512բ—3ա։ 319/513ա—4բ։ 320/514բ—5ա։ 321/515ա—6ա։ 322/516ա—7ա։ 323/517ա—8բ։ 324/518բ—20բ։ 325/520բ—1բ։ 326/521բ—2բ։ 327/522բ—3ա (յաւելեալ՝ 522բ «վկյբ. սրբոյն Խոսրովու Գանձակեցւոյն»)։ 328/523ա—4ա (յաւե­լեալ՝ 523բ «վկյբ. սրբոցն Պապիլայ եւ Պօղոսի եւ սրբուհի կանանցն... Վաղէնտիայ