2101

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ

Խորանաշատ

ՈՀԲ. 1223


ԳՐԻՉ՝ Ստեփանոս Աղթամարեցի:

ԹԵՐԹ՝ 204+1 (կրկն.՝ 161). չգրուած՝ 204բ: ՊՐԱԿ՝ 1x6+Ա-Ժx8+Ա-Կ (15 պրակ) x 8 (Ծ 7)։ ՆԻՒԹ՝ թուղթ։ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,2x 12,5: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (13,5x9,5)։ ԳԻՐ՝ բոլորգիր։ ՏՈՂ՝ 22 (1ա-86ա), 24 (87ա-204ա)։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ կանաչ կտաւ։

 

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. տեղ-տեղ խոնաւութեան հետքեր, փոքրիկ պատռուածքներ, զանազան բծեր, թ. 1-3, 204՝ վնասուած, թանաքը գունաթափ (1ա-139ա) եւ դժուարընթեռնելի: Կազմի կաշին քերծուած, եզրերը մաշուած, կապիչներն ընկած: Ի դ.. մասնակիօրէն նորոգուած, մի շարք թերթեր եւ մէջքի կաշին` կարկատուած:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. [Բանք առասպելախօս]

1. 1ա-6բ Անուանք հերձ[ուածողաց] Առաջին հեր[ձուած] /// [զ]Արարիչն երկն[ի] եւ երկրի /// չխոստովանին...

2. 7աբ Բանք յԱռ որս գրոցն Աստուածաբանի Պիթագորաս յաշակերտութիւն ելոյ Ե. (5) ամ լուռ հրամաէր կալ...

3. 7բ-8ա Այս անուանք խեցեմորթաց Պինա, ոստիւռին... կովարդոն:

4. 8աբ [Ֆրանչիսկոսի Թօլեթի] Յաղագս եւթն հրաշիցն որ ի Հռոմ, թէ ոչ ինչ ձեւով Թրիլիթոն Ելեպաւղիս, որ է երեք քարեան...

5. 8բ- 69ա Ժողովարանք մեկնութեան պատմութեանց այնոցիկ, զոր յիշատակեաց Գրիգոր Աստուածաբան ի ճառին Մկրտութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Տե՛ս ձեռ. 598, 22բ.-54բ. 1. ա-իդ/8բ-17ա (միայն խորագիրը` իգ, անխորագիր` իդ): 2. Պատճառ/17բ: ա-իբ/17բ-25բ: 3. Պատճառ/25բ-6ա: ա-ղ/26ա-56ա: 4. ա-իբ/56ա-64բ (ունի 4ից պակասող իգ-լա. գլուխները եւ 5-ը. տե՛ս ստորեւ): իգ/64բ ԻԸ. Յաղագս կտրատեալ եւ աւշատեալ աստուածոցն, որ ինձ թուի՝ յաղագս տիտանացն եւ Դիոնաիեայ, եւ է այսմ յեղենակի Պերսեփովնէ ծնաւ զԱգրեոս...: իդ/64բ-5ա ԻԹ. Յաղագս Կովկիտոսի եւ հրաբոցկիզի Պղատոն ի ճառին, որ Փեդրոն անուանի...: իե/65աբ Լ. Յաղագս Տանդաղոսի եւ Տիտիւոսի եւ Իքսիովոսի Իսկ Տանտաղոս որդի էր Արամազդայ...: իզ/65բ-6ա ԼԱ. Յաղագս հարթման լերդին եւ յաղագս Պռովմիւթեա Պռոմիւթոսս այս, ասի, թե գողացաւ...: իէ/66ա ԼԲ. Յաղագս Կիւկղովպեա պատուոյն Կիւկղոպոս այս ասի դիւցազն ոմն գոլ...: իը/66աբ ԼԳ. Յաղագս Հերակլեան արձանացն Հերակլես ի կողմանս Դադիրոնի գնացեալ...: իթ/66բ-7բ ԼԴ-ԼԶ. Յաղագս Ադոնի եւ Ափրոդիտեայ Միւրակիւրն իւրոսի եղեալ դուստր...: լ./67բ-8ա ԼԵ. Յաղագս Պանտեոնի Պանտեոն եղեւ թագաւոր Աթենացւոցն... լա./68աբ ԼԶ. Յաղագս Պրիպոսի Այս պատկեր է փոքր մանկան նմանեալ...: 5.68բ-9ա Յաղագս որոց ի սորբոյն Կիպրիանոսի ճառին գրեցան հեթանոսականաց իրաց բանք:

Տե՛ս ձեռ. 621, 228աբ, ա-դ/68բ-9ա համարներն. այստեղ յաճախ խառն են, թռիչքներով:

6. 69ա-85բ Բարոյախաւս Զբարս իւրաքանչիւր ազգաց գաղափարելով...

Տե՛ս ձեռ. 466, 192բ-204բ. Միայն ա-լե., համարակալուած Ա-Գ., Ե-ԼԸ. (լբ.՝ բաժանուած 2 մասի եւ նշուած` ԼԳ-ԼԴ.): Յաւելեալ` 71ա Դ. Են եւ քարինք ինչ հրահանաց...): Ունի բնագրային տարբերութիւններ:

7. 85բ Աստ` Իրք շնացելոյ կնոջն Ածին առաջի Յիսուսի կին մի պոռնիկ...

Բ. [Բանք իմաստնոց]

1. ա. 87ա-113ա Փիլոնի Յաղագս յառաջախնամութեան առ Աղէքսանդրոս. Բան առաջին Յորժամ զՅաղագս նախախնամութեանն բանդ կամէի...

բ. 113ա-57բ Փիլոն[ի] Յաղագս նախախնամութեան. Բան երկրորդ Այգ` դեռեւս խորին է, մինչ միայն ճանաչել զայնոսիկ...

2. 157բ-90ա Փիլոն[ի] Յաղագս բան ունել եւ անասուն կենդանեաց Յիշես զերեկեան բանսն, ո՜վ Լուսիմաքոս...

3. 190ա-8ա Արիստոտէլ[ի] Յաղագս Աստուծոյ (ի գրոց Յաղագս աշխարհի) Արդ, նախնի ինչ բան է եւ հայրենի ամենայն...

4. 198ա-200ա [Դաւթի Հարքացւոյ] Նկատումն Արիստոտէլի. Յայլ գրոց Ուսուցանել մեզ ի բնաւ լսողութեանցն այնոցիկ...

5. 200ա-4ա Գլուխ ճարտասանութեան ի Պղատոնէ, բանաստեղծութեամբ գրամարտ շարագրաց: Գլուխ պատմութեանց Դէմ, իր, տեղի, ժամանակ, եղանակ, պատճառ, յորդորումն...

Գ. ՅԱՒԵԼԱԳՐՈՒԹԻՒՆ` ԺԴ-ԺԵ դդ.:

86բ [Դարագլուխք] ՅԱդամայ մինչեւ ի ծնունդն Քրիստոսի ՐՃՂԸ. (5198)...

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

85բ Ի ՈՀԲ. (1223) թուականիս Հայոց գրեցաւ առասպելախաւս տետ (ր)ակս այս ի ձեռն Ստեփանոսի Աղթամարեցոյ, ի վանքս Խորանաշատու, ի գաւառիս Գարդմանայ, առ ոտս աղփաճեմ եւ աստուածարդիւնական վարդապետիս Վանականի, որ փայլէ ի ժամանակիս որպէս |86ա|զաստղ առաւաւտու եւ ի կողմանց հիւսիսոյ նահանգիս Թորգոմա, ամպ հոգեցաւղ հանապազ հոսելով զաստուածաինսն զբանաւորաց ոռոգանէ երկիր: Եւ թէպէտ կրսեր էաք ի լսարան համահանդիսիս եւ անարուեստ գոլով գծոյ գրոյ, այլ յաւժարութեամբ սրտիւ, միայն յուսացեալ յԱստուած` ի ձմեռնաին յաւուրս գրեցաւ: Այլ աղաչեմ չլինել մեղադիր թիւրութեանն, զի յոլովն ճրագով գրեցի, եւ զայս միայն խնդրեմ` յիշել զիս, եւ զհայրն իմ` տէր Սարգիս, եւ զծնաւղսն իմ ըստ մարմնոյ, եւ զեղբարսն, եւ զսիրելին իմ զԻգնատիոս քահանայ, եւ Քրիստոս հասարակաց, ողորմեսցիս, յիշողացդ եւ յիշեցելոցս, եւ նա եղեցի աւրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

113ա Զգծողս` Ստեփանոս յիշ[ե]ա՛, աղ[աչեմ]:

159ա Հազար աւաղ զեղկելիս ի մէջ ախտիս:

190ա Աւրհնեալ է Աստուած յաւիտեանս, որ հասին ի վերջին գիծս նախախնամական գրոցս, ի թովիս ՈՀԲ. (1223), ի տաւնի Աստուածածնիս, ի վանք Խորանաշատու` շինեալ Վանականի իմ վարդապետիս, որոյ ի հանգետն չհասի, այլ վերջ անկեալ անպիտանիս՝ որպէս զանաս ի յասողէ:

204ա Աւրհնեալ է Սուրբ Երրորդութիւն Աստուած, յաւիտեանս. ամէն: Գրեցաւ իմաստացոյց բանքս առաջնոց գտաւղաց բնութեան իրաց, որ ըստ գովի եւ պարսաւի ի ՈՀԲ. (1223) թուաբերութեանս մերաին ազանց, ի վանքս Խորանաշատ կոչեցեալ, ի նահանգիս Աղուանից, ընդ [հով]անեաւ Մաւրս լուսոյ Աստուածածնիս, ձեռամբ Ստ[եփ]անոս Աղթամարեցոյ, կրթեալ առ Վանական վ[ար]դապետիս: Արդ, աղաչեմ զհանդիպեալստ յ[իշել] միով Տէր ողորմէիւ զվարդապետն իմ եւ զտէր Սարգիս հաւրեղբայր եւ զծնաւղն իմ` զՅոհան[է]ս եւ զիմսն ամենայն, եւ հասարակաց ողորմեսցի Աստուած՝ յիշողացտ եւ յիշեցելոց, եւ ինքն եղիցի աւրհ[ն]ե[ալ] յաւիտեանս. ամ[էն]:

Էջ 85բ, 113ա, 190ա, 204ա` տե՛ս ԺԳ. դ. յիշ-ք, էջ 136-7:

ԳՐՉԱՓՈՐՁ` 204բ եր, Ա, Ած:


2102

ՓԻԼՈՆ ԵԲՐԱՅԵՑԻ, ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ

 

ՉՂԱ. 1342


ԳՐԻՉ՝ Թորոս։ ՍՏԱՑՈՂ՝ Կիրակոս րաբունապետ, Յովաննէս վրդ..։

ԹԵՐԹ ` 350. չգրուած՝ 1ա-2բ, 154բ-5ա։ ՊՐԱԿ` Ա-[Լ]x12 (Ա 11, [Լ] 3)։ ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 16x12։ ԳՐՈՒԹԻՒՆ` միասիւն (12. 3x8,4): ԳԻՐ` բոլորգիր: ՏՈՂ` 23-25: ԿԱԶՄ՝ շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը (Ա. փեղկ)՝ կանաչ կտաւ:

 

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ Ճակատազարդ՝ 153ա։ Լուսանցազարդ՝ բուսական (153ա, 264ա), Յովնան յերախ կիտի (350բ)։ Գոյներ՝ կարմիր, սեւ:

ՎԻՃԱԿ` բաւարար. զանազան բծեր, խոնաւութեան հետքեր, տեղ-տեղ ցեցակեր, թ. 1-4՝ կիսով չափ պատռուած, 116-124, 131-137, 156-159՝ մկնկեր, թ. 2-ից յետոյ եւ վերջից թերթեր ընկած, գրադաշտը տեղ-տեղ վնասուած. ԻԸ, ԻԹ, Լ պրականիշերը չիք. կազմի կաշին վնասուած, ցեցակեր, եզրերը եւ մէջքը մաշուած, կապիչներն ընկած, Բ. փեղկի աստառը չիք։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. 3ա-317ա, 318ա-350բ [Մատենագրութիւնք Փիլոնի Եբրայեցւոյ]

Տե՛ս ձեռ. 2057, 1ա-309ա. 1-3/չիք։ 4. ա/156ա-74ա։ բ/174ա-232ա։ 5/232ա-49բ։ 6/249բ-64ա։ 7/264ա-302ա։ 8/302ա-17ա։ 9/318ա-41բ։ 10/342ա-50բ: 347բ ... որպէս ասէ գիրն /// (շար. թափուած) 348ա ///անս ցուցեալ եղեւ...: Վրջ.` ...Եւ կացեալ ի վերայ տեղոյ իմն բարձրա/// (շար. թափուած): 11-13/չիք։ 14. ա/3ա-48բ: Սկ. թափուած /// Եւ իբր գոյ կարո[ղութիւն]...։ բ/48բ-107ա։ գ/107ա-54ա։ դ/չիք։

Լս-ներում գրչի բնագրային յաւելումներ եւ ծանօթագրութիւններ՝ 27բ, 43ա, 53աբ, 73բ, 156բ, 203բ, 247բ, 255ա, 290բ, 303բ, 318ա, 330ա եւ այլն։

Բ. 317բ-3ա [Բան ներբողական]

[Ա]նտես` աչաց, անառնելի` ձեռաց... Հինգ առ վեց, տասն ի չորից, երկու եւս այլ ի չորից երկեայն, յերկուց լի ի յնգից պատուհանել։ Երկուք բերեն զմիոյ, մի բերէ զվեցի, եւ վեցն առնու յամենէ, կանկնեալ լինի յերից, կրեալ յերկուց եւ ի տասանց... Վասն գոյի, զոր հարցէքն խնդիր։

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

1. 294բ (ի ստորին լուսանցս) Զնուաստ` Թորոս յիշեա՛։ |295ա| Տե՛ս եւ իմա՛, եթէ խորուգիրն է լաւ, թէ բոլորն գիր բոլոր։

317ա Զանարհեստ ծրաւղ յիշել ի Տէր, աղաչեմ։

341բ Որ անաւթ Հոգւոյն եղէք, / զԲանն կենաց միշտ ծանուցէ՛ք, / նուաստ Թորոսի մեղաց թողութիւն հայցեցէ՛ք։

346բ Վա՜յ, քարտիզիս, թէ դառն է եւ դժուար|347ա|ին գրուեցաւ սա։

2. (ստացողի) 154ա Զստացաւղ աստուածային մատենիս՝ զերանաշնորհ, եռամեծ րաբունապետն Կիրակոս եւ զնուաստ ծառայ նորին՝ զՅովաննէս պիտականուն վարդապետ` ստացաւղք սուրբ տառիս Փիլոնի մեծի յիշեցէ՛ք ի Տէր Յիսուս Քրիստոս եւ հայցեցէ՛ք թողութիւն մեղաց մեզ եւ ծնողաց մերոց։ Եւ յիշողքդ յիշեալ լիջիք յողորմութիւն բարերար Փրկչին, որում փառք յաւիտեանս. ամէն։

Տե՛ս ԺԴ. դ. յիշ-ք, էջ 332:

Գրեցաւ ի թվին ՉՂԱ. (1342), ի մարտի յԷ. (7), Սահմի ի ԺԲ. (12)։

ՆԿԱՐՉԱՓՈՐՁ՝ 289աբ, 332ա (ի լուսանցս)։

ԳՐՉԱՓՈՐՁ՝ 59ա (ԺԴ. դ.) առաջի իմ: 155բ Այսաւր, այսօր անճար լուսուն ծաքում, այսօր ատ. Յիսու, Ասադ եւ Ասադեկ Իսրայեղի։

ՆՇՈՒՄ` Աստառ Ա-ին փակցուած թուղթ` ՉՂԱ. 1342, Մ[եսրոպ] եպս.:


2103

ԺՈՂՈՎԱԾՈՅ

 

ԺԷ. դար


ԹԵՐԹ՝ 493. չգրուած՝ 1ա-3բ, 7բ, 88աբ, 304բ-5բ, 306բ, 339աբ, 447բ, 490բ-3բ: ՊՐԱԿ՝ 1x3+Ա-Զx12 (Ե` թռիչք, Ա 8)+1-2x12+1x4+Ա-ԺԸx12 (Ը 13)+Ա-ԺԶx12 (ԺԶ 9)։ ՆԻՒԹ՝ թուղթ, արեւելեան։ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 19,3x13։ ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (13x812,2x7,5)։ ԳԻՐ՝ նոտրգիր (4ա-304ա), բոլորգիր (306ա-490ա)։ ՏՈՂ՝ 25 (4ա-304ա), 27-31 (306ա-490ա)։ ԿԱԶՄ՝ դրոշմազարդ շագանակագոյն կաշի` դռնակով, միջուկը՝ տախտակ, աստառը՝ թուղթ, մասն առաջին եւ վերջին պրակների, դռնակի աստառը` կարմիր կտաւ. լուսանցակողերը` կարմիր:

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ Զարդագիր` թռչնագիր, հանգուցագիր: Գոյներ` կարմիր (բաց, մուգ):

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. լուսանցներում խոնաւութեան հետքեր, զանազան բծեր, փոքրիկ պատռուածքներ, թանաքի ճապաղում` 9ա, ցեցակեր: Նախկինում նորոգուած, լուսանցները մի քանի տեղ կարկատուած: Կազմի կաշին` թեթեւակի քերծուած, կապիչներն `ընկած:

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. [Բանք զանազանք]

1. 4ա-5բ [Բանք քաղուածոյք] Հոգի յերից սկզբանց գոյանայ...

2. 5բ-7ա Արիստոտէլի Յաղագս առաքինութեանց առ Աղէքսանդր թագաւոր Գովելի են գեղեցիկքն եւ պարսաւելի` գարշելիքն... բաշխական գոլ այն մինչ որ/// (շար. թերի):

3. ա. 8ա-17բ [Գրառաջք] Անծախելի շնորհացն Աստուծոյ մաքուր շտեմարանն...

Ունի հատուածներ Գրիգոր Նարեկացու Մատեանից (11բ), Յակոբ Սրճոյ եպիսկոպոսի Ի խորհուրդ կիրակէի (14ա), Յայլակերպութիւն Տեառն (14բ), Ի յարութիւն Ղազարու (15ա), եւ Ի Մեծի երեքշաբաթի (15բ) ճառերից:

բ. 17ա-23բ [Օրհնութիւնք յետ քարոզից] Զոր աւրհնութիւն աստուածային եւ աղօթք սուրբ Լուսաւորչին... (շար. տե՛ս 5):

4. 24ա-8բ Արարեալ վարդապետին Վանականա [համեմատութիւն Հնոյն կտակարանացն ընդ Նորոյն] Երկինք` եկեղեցի...

5. 29ա-38ա [Օրհնութիւնք յետ քարոզից] Արդ, քահանայապետն Քրիստոս օրհնեսցէ...

6. ա. 38ա-9բ Անանիայի Շիրակացոյ Յաղագս կշռոյ եւ կշռոց եւ կշռորդաց: Յաղագս սասարիոնի, ղեփտոնի եւ դանկի Կշիւռ Բ. (2) գարեհատաց կոչի` ասարիոն...

բ. 39բ-40բ Յաղագս չափոյ չափուց: Յաղագս քսեստի Չափ առաջնորդ չափոյ` քսեստ...

7. 40բ-54բ [Յաղագս արեգական] Եթէ կամիցիս գիտել եթէ արեգակն յորում կենդանակերպ է...

բ. 41բ-2ա Յաղագս լուսնոյ Եթէ կամիցիս գիտել, թէ լուսինն յորում կենդանակերպի է...

գ. 42բ Աստուծոյ հրամանաւ, ըստ այսմ օրինակի, յարգեաց Մովսէս զթիւ ցեղից...

դ. 42բ-54բ Յաղագս կենդանատեսակ շրջագայութեանն, զոր կոչես յոյնք զովդիկոս եւ կիւկղոս Կենդանատեսակ բոլորութիւնն շարժի առ շեղապէս...

Բ. 54բ-87բ Փիլոնի Աստուածային օրինացն այլաբանութիւն Եւ կատարեցան միանգամայն երկին եւ երկիր...

Գ. 89ա-304ա [Բարդողիմէոսի Մարաղացւոյ Մեկնութիւն Վեցօրէից]

Տե՛ս ձեռ. 1659, 1ա-350ա. Ցանկ/89ա-92ա: Նխբ./92բ-5բ: 1. ա/96ա-123բ: բ/123բ-42բ: 2/143ա-68բ: 3/168բ-81ա: 4/181ա-208բ (բոլորակների տեղերը բաց` 185ա, 194ա): 5/208բ-15բ: 6/215բ-52բ: 7/252բ-60ա: 8/260ա-304ա (թերի. չիք` ԻԴ-ԼԵ. հարցումները. վրջ. ...Ասէ երանելին Օգոստինոս ի գիրս Աստուածային քաղաքին, թէ ոչ էր մեղանչեալ մարդն): Յիշ. թրգմն.` չիք:

Դ. 306ա-84ա [Նեմեսիոսի Յաղագս բնութեան մարդոյ]

Տե՛ս ձեռ. 470, 2ա-115ա. Ցանկ/306ա: ա/307ա-16բ: բ/316բ-29ա: գ/329ա-32բ: դ/332բ-3բ: ե/333բ-8ա: զ/338ա-40ա: է/340ա-2բ: ը/342բ-4ա: թ/344աբ: ժ/344բ-5ա: ժա/345ա: ժբ/345ա: ժգ/345ա-6բ: ժդ/346բ-7բ: ժե/347բ-9ա: ժզ/349աբ: ժէ/349բ-52ա: ժը/352աբ: ժթ/352բ: ի/352բ-3ա: իա/353ա: իբ/353ա-4բ: իգ/354բ-5ա: իդ/355աբ: իե/355բ-6ա: իզ/356աբ: իէ/356բ-9ա: իը/ 359ա: իթ/359ա-60բ: լ/360բ-1բ: լա/361բ-2ա: լբ/362ա-3բ: լգ/363բ-5ա: լդ/365ա-6բ: լե/366բ-7ա: լզ/367ա-8ա: լէ/368ա-70ա: լը/370ա-1ա: լթ/371ա-3ա: խ/373ա-5ա: խա/375ա-8ա: խբ/378ա-84ա: Յիշ. թրգմն.` չիք:

Ե. 384ա-447ա Գրիգորի եպիսկոպոսի եղբօր Բարսղի Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն

Տե՛ս ձեռ. 470, 116բ-213ա. Ցանկ/ չիք: ա/384ա-5բ: բ/385բ-8ա: գ/388աբ: դ/388բ-9բ: ե/389բ-90ա: զ/390ա-1ա: է/391աբ: ը/391բ-3ա: թ/393ա-6բ: ժ/396բ-7ա: ժա/397ա-8բ: ժբ/398բ-9բ: ժգ/ 399բ-402բ: ժդ/402բ-4ա: ժե/404ա-9ա: ժզ/409աբ: ժէ/409բ-10բ: ժը/410բ-4բ: ժթ/414բ-6բ: ի/416բ-8բ: իա/418բ-9բ: իբ/419բ-20բ: իգ/420բ-1բ: իդ/421բ-4բ: իե/424բ-6ա: իզ/ 426աբ: իէ/426բ-31ա: իը/431աբ: իթ/431բ-4ա: լ/434ա-6ա: լա/436ա-8բ: լբ/438բ-47ա:

Զ. 448ա-90ա Գրիգորի Նիւսացւոյ Յաղագս կուսութեան, եթէ սեփհական է աստուածայնոց եւ անմարմին բնութեանն կուսութիւն

Տե՛ս ձեռ. 470, 216բ-87ա. ա/448ա-50ա: բ/450ա-6բ: գ/456բ-61ա: դ/461աբ: ե/461բ-2բ: զ/462բ-3ա: է/463ա-4բ: ը/464բ-5ա: թ/465ա-7բ: ժ/467բ-72բ (գրչից 472բ ուղիղ է, գրոցն կարգ ընթերցի՛ր): ժա/473աբ (թերի, սկ. Արդ, ի ձեռն յարմարութեամբ արտաքոյ...): ժբ/473բ-5բ: ժգ/475բ-6ա: ժդ/476ա-8ա: ժե/ 78ա-9ա: ժզ/479ա-80բ: ժէ/480բ-1բ: ժը/481բ-2ա: ժթ/482ա-3բ: ի/483բ-4բ: իա/484բ-6ա: իբ/486ա-290ա:

ԿՆՔԱԴՐՈՇՄ՝ 4ա, 384բ, 490բ Քրիստոսի ծառայ Պետրոս վարդապետ:


2104

ՓԻԼՈՆ ԵԲՐԱՅԵՑԻ, ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ

Ծործորու վանք

ՉՃԿԷ. 1318


ԳՐԻՉ` Մխիթար: ՍՏԱՑՈՂ` Յոհաննէս:

ԹԵՐԹ՝ 258: ՊՐԱԿ՝ 1x1+Ա-ԺԵx16 (Ա-Գ չիք, Դ 5, Ը 16, ԺԲ 14, ԺԳ 12, ԺԴ 4) +Ա-Էx16 (Ա 11, Գ 15, Ե 17, Զ 12, Է 7): ՆԻՒԹ՝ թուղթ: ՄԵԾՈՒԹԻՒՆ՝ 17,2x12: ԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ միասիւն (13,4x9,5): ԳԻՐ՝ բոլորգիր: ՏՈՂ՝ 26-27: ԿԱԶՄ` շագանակագոյն կաշի, միջուկը՝ տախտակ, աստառը` շագանակագոյն կտաւ: ՊԱՀՊԱՆԱԿ՝ 2+2, թուղթ (Ի. դ.):

 

ՎԻՃԱԿ՝ բաւարար. սկզբից, միջից եւ վերջից պակասաւոր: Խոնաւութիւնից գրադաշտը գունափոխուած: Լուսանցային մասերում մեծ ու փոքր պատռուածքներ. թ. 1բ սոսնձուած է նախկին կազմաստառին, որն էլ վերակազմուած է սպիտակ թղթով, թ. 258-ից մնացել է մի փոքրիկ մասունք` սոսնձուած սպիտակ թղթին: Ի. դ. նորոգուած, տեղ-տեղ թափանցիկ թղթով պատուած եւ վերակազմուած: Հին կազմից պահպանուել է միայն Ա. փեղկի կազմաստառը (այժմ` 1բ):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1. 1ա-258բ [Մատենագրութիւնք Փիլոնի Եբրայեցւոյ]

Տե՛ս ձեռ. 2057, 1ա-309ա. 1. ա/165ա-85բ (սկ. թափուած. /// ունի զբնութիւնն...): բ/185բ-214բ: 2/214բ-37ա: 3/չիք: 4. ա/36ա-47ա: բ/47ա-83ա: 5/83ա-92բ: 6/92բ-100բ: 7/100բ-22ա (118բ ... բռնաւորագոյն է եւ մանկունք ոչ /// (միջից թափուած) 119ա /// պատճառք լինի չարեաց...): 8/122ա-31բ: 9/ 131բ-44բ (131բ ... զզաւրութիւն ի բաց էհատ /// (միջից թափուած) 132ա ///որաց իմն ճառագայթս զգեցեալ...): 10/144բ-62ա: 11/162ա-4բ: 12/237բ-57բ (255բ ... կազմեցեալ ինչ իմանալ արժանաւորացն /// (միջից թափուած) 256ա ///ելագոյն ատեցելոյ առաքինութեանցն..., վրջ. թափուած. 257բ ... եւ ոչ զչարեաց կցորդութիւն ընկա///): 13/չիք: 14. ա/չիք: բ/1ա-6բ (սկ. թափուած. /// [ԿԱ... հե]ղեղատեալ յանառակ ի կեանս..., 4բ ... քանզի երկպ/// (միջից թափուած) 5ա /// եւ զեկուցանէ զայս անուանցն..., 1ա անընթեռնելի, 1բ սոսնձուած նախկին կազմաստառին): գ/6բ-36ա: դ/չիք:

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉՈՒԹԵԱՆ