ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ

   Համակարգչային բաժինը կազմավորվել է 1996 թվականին: Այժմ բաժինն ունի 5 աշխատող:
Համակարգչային բաժնի հիմնական գործառույթներն են Մատենադարանի գիտաշխատողների աշխատությունների, հոդվածների, գրքերի
1. մուտքագրումը
2. սրբագրումը
3. էջադրումը
4. ձևավորումը
5. հրատարակության հանձնելը:

Հրատարակության են պատրաստվել հետևյալ աշխատությունները, ալբոմները, գրքերը.

1. «Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց» (հատոր 1-8):
2. «Բանբեր Մատենադարանի» (հատոր` 17-20):
3. «Հայկական մանրանկարչություն» (ալբոմ՝ ռուսերեն, գերմաներեն լեզուներով):
4.  «Գրիգոր Նարեկացին և նորպլատոնականությունը», Հր. Թամրազյան (ռուսերեն՝ թարգմանություն):
5. «Արևելյան գեղագրություն և մանրանկարչություն. Մատենադարանի հավաքածու», Ռ. Ամիրբեկյան, (ալբոմ-ուսումնասիրություն՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն լեզուներով):
5. «Յաղագս աշխարհի եւ մասնաւոր իրաց», Սարգիս Բերիացի (բնագիր):
6. «Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիւտի ժամանակաց անցելոց մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ», Սամուէլ Անեցի:
7."Narékatsi Grigor, Livre De Lamentation /Traduction française par", Jean-Pierre Mahé:
8. «Армяне в древней Москве и на путях ведущих в Москву» Левон Хачикян:
9. «Աշխատություններ», Լ. Խաչիկյան, (հատոր Ա, հատոր Գ):
10. «Անանիա Շիրակացի. Տիեզերագիտություն» Ս. Արևշատյան:
12. «Հովհաննես Երզնկացու ճառերն ու քարոզները», քննական բնագիր, Էդ. Բաղդասարյան:
13. Հայագիտական «Աշտանակ» պարբերագիրքը:
14. «Բժշկության պատմություն հնագույն ժամանակներից  մինչեւ XVIII դարի վերջը», Ստելլա Վարդանյան (պրակ Ա):
15. «Ուսումն բժշկությանն է այս» բժշկարան, քննական բնագիր (նմանահանություն), Դ. Կարապետյան:

Շարունակական բնույթ են կրում «Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց» և «Բանբեր Մատենադարանի» ընթացիկ հատորների հրատարակության պատրաստման աշխատանքները:

Բաժնի վարիչ` Շողիկ Զադոյան
Էլ.փոստ`sh.zadoyan@matenadaran.am
Հեռախոս`(010) 51 30 33 ներքին` 1-28