Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել «Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց» հայերեն-անգլերեն երկլեզու ձեռագրացուցակը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ստեփանոս Երեց Հազարջրիբեցու «Հանգիտագիրք» մատյանի բնագիրը «ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ» N24 Լույս է տեսել Կարեն Մաթևոսյանի «Նորավանքի վիմագրերը և հիշատակարանները» գիրքը Լույս է տեսել Աննա Օհանջանյանի «Տօնապատճառ ժողովածու. Մաս Ա.» աշխատությունը Լույս է տեսել Անահիտ Աստոյանի «Բուրսայի նահանգի հայության տնտեսական վիճակը և նյութական կորուստները Հայոց ցեղասպանության տարիներին» ուսումնասիրությունը: Լույս է տեսել Լևոն Խաչիկյանի «Աշխատությունների» երկրորդ հատորը Լույս է տեսել Արփինե Սիմոնյանի «Ոսկանեան Աստուածաշնչի պատկերները» աշխատությունը Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Լույս Է տեսել Քրիստինե Կոստիկյանի «Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի» աշխատությունը Բանբեր Մատենադարանի N22 Լույս է տեսել Գրիգոր Նարեկացու տաղերի, գանձերի ու ներբողների անգլերեն թարգմանությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ավետ Ավետիսյանի «Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը» ալբոմ-ուսումնասիրությունը Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եւ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երրորդ հատորը Լույս է տեսել Արսեն Հարությունյանի «Խոր Վիրապ. Պատմությունը, ձեռագրական և վիմագրական ժառանգությունը» աշխատությունը

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ


Տպագրուել է «Արարատի ժառանգութիւնը. Թ. «Արարատ»ի բնագիրները, Հատոր Ա., ՊԱՏՄԱԳՐԱԿԱՆՔ, ՎԱՒԵՐԱԳՐԱԿԱՆՔ, ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ» գիրքը: Հրատարակութեան պատրաստեց Սուսաննա Նահապետեանը, դասակարգումը, խմբագրումը եւ առաջաբանը Գէորգ Տէր-Վարդանեանի, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչութիւն, 2016 թ., 896 էջ:

  Երկհատոր այս գիրքը աշխատասիրել են Մատենադարանի Գլխաւոր աւանդապահ Գէորգ Տէր-Վարդանեանը եւ նրա կինը՝ Սուսաննա Նահապետեանը։ Գրքի հիանալի ձեւաւորումը Ղեւոնդ քահանայ Մայիլեանի նուրբ եւ մանրակրկիտ աշխատանքի արդիւնքն է։
  Գրքում ներկայացուած է «Արարատ» հանդէսի հրատարակման ամբողջ ընթացքի՝ 1868-1919 թթ. յիսուներկու տարիներին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի պաշտօնաթերթի, միաբանութեան եւ նրա առանձին անդամների բնագրական հետաքրքրութիւնների եւ իրագործումների ընդհանուր, ամբողջական պատկերը, լայն ընդգրկումն ու մեծ տարողութիւնը՝ ընդհանուր հաշուով մեծ կամ փոքր ծաւալի 186 բնագիր: Առաջին հատորում հրատարակուած են պատմագրական, վաւերագրական եւ հայ մատենագրութեան կամ միջնադարեան հայ գրականութեան տարբեր ասպարէզների վերաբերող շատ արժէքաւոր բնագրեր, որոնց ընդհանուր թիւը 79 է: Շուտով լոյս է տեսնելու նաեւ երկրորդ հատորը, որի մէջ ներկայացուած է 107 բնագիր եւ որն ունի հետեւեալ բաժինները. «Չափածոյք եւ շարականք, Սուրբգրական (անկանոնք), Հատակոտորք ի գրոց հարց եկեղեցւոյ, Կանոնականք, Վարք-վկայաբանութիւնք, Դաւանաբանական-ջատագովականք, Թուղթք, Նկարագրութիւնք եւ յիշատակարանք ձեռագրաց, Գրականք, Այլեւայլք»։ Հիմնականում պարզուած եւ ծանօթագրման տարբեր եղանակներով արձանագրուած են «Արարատ»ում տպագրուած բնագրերի հիմք ծառայած եւ ընդհանրապէս յիշատակուած ձեռագրերի ներկայ՝ Մաշտոցեան Մատենադարանի համարները:
  Երկհատորեակը, որ հասցէագրուած է հայկական միջնադարի խնդիրներով հետաքրքրուող մասնագէտներին, ուսանողներին եւ ընդհանրապէս մտաւորականութեանը, պէտք է ազդակ դառնայ «Արարատ»ում տպագրուած բնագրերի հետագայ առաւել լաւ գործածման, վերարծարծումների եւ նոր՝ համակողմանի քննութիւնների:

'