ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը Նոր հրատարակություն Բանբեր Մատենադարանի N22 Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Մատենադարանի գիտաշխատող Լուսինե Թումանյանի աշխատասիրությամբ լույս են տեսել «Զինվորյալ հոգևորականներ» և «Զորավոր սրբեր» գրքերը: Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Աննա Օհանջանյանի «Տօնապատճառ ժողովածու. Մաս Ա.» աշխատությունը НОВОЕ ИЗДАНИЕ Լույս է տեսել Վահե Թորոսյանի «Հայոց կաթողիկոսական իշխանությունը (ԺԱ. դարի կեսեր – ԺԲ. դարի սկիզբ)» գիրքը Новая публикация “Вестник Матенадарана”, т. 25 Նոր հրատարակություն Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահ Գևորգ Տեր-Վարդանյանի աշխատասիրությամբ լույս է տեսել «Վահան ծայրագոյն վարդապետ Բաստամեանց, Տարեգրութիւն» գիրքը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Արծրունի Սահակյանի «Հայ միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի խնդիրներ. 1.Հեքիաթ 2.Խաչքար» գիրքը Լույս է տեսել Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագիր պատառիկների ցուցակը Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եւ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երրորդ հատորը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ստեփանոս Երեց Հազարջրիբեցու «Հանգիտագիրք» մատյանի բնագիրը Լույս է տեսել Արսեն Հարությունյանի «Խոր Վիրապ. Պատմությունը, ձեռագրական և վիմագրական ժառանգությունը» աշխատությունը Լույս է տեսել Կարեն Մաթևոսյանի «Նորավանքի վիմագրերը և հիշատակարանները» գիրքը Լույս է տեսել «Լևոն Խաչիկյան. Հարյուրամյակ» նյութերի ժողովածուն Լույս է տեսել Անահիտ Աստոյանի «Բուրսայի նահանգի հայության տնտեսական վիճակը և նյութական կորուստները Հայոց ցեղասպանության տարիներին» ուսումնասիրությունը: Լույս է տեսել Լևոն Խաչիկյանի «Աշխատությունների» երկրորդ հատորը Լույս է տեսել Արփինե Սիմոնյանի «Ոսկանեան Աստուածաշնչի պատկերները» աշխատությունը Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել Քրիստինե Կոստիկյանի «Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի» աշխատությունը Լույս է տեսել «Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց» հայերեն-անգլերեն երկլեզու ձեռագրացուցակը Լույս է տեսել Գրիգոր Նարեկացու տաղերի, գանձերի ու ներբողների անգլերեն թարգմանությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ավետ Ավետիսյանի «Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը» ալբոմ-ուսումնասիրությունը Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը «ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ» N24

Для СМИ

Для получения сведений о деятельности Матенадарана обращаться
Эл. адрес: pr.matenadaran@gmail.com
Тел.: +374-10-513065

Выставочный зал: +374-10-562578
Билетная касса: +374-10-513014
Приемная: ` +374-10-513000

Социальные сети


Цифровые ресурсы

Видеоматериалы

Ереван Карта

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎՍ 3 ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ


«Զորավոր Ավետարանը» պատկերագիրքը
Զորավոր Ավետարանը. Պատկերագիրք-ուսումնասիրություն, Ա. Հարությունյան, Ա. Սիմոնյան, Երևան, Նահապետ, 2016, 64 էջ

«Զորավոր Ավետարանը» վերնագրված աշխատությունը նվիրված է Մաշտոցյան Մատենադարանի Հմր  4060 «Ավետարան» ձեռագրին: Ուսումնասիրության մեջ առաջին անգամ հանգամանալի քննության է ենթարկվել գրչագրի ստեղծման, ապա տարբեր վայրեր փոխադրվելու պատմությունը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Ավետարանի կազմի նկարագրությանը, գրչարվեստին և մանրանկարչությանը: «Զորավոր» անվանումն ստացած այս Ավետարանը վերջին տարիներին յուրաքանչյուր տարվա մայիսի 14-ին Մաշտոցյան Մատենադարանից տարվում է Զորավոր Ս. Աստվածածին եկեղեցի՝ հավատացյալներին հնարավորություն ընձեռելով հաղորդվելու ու զորություն ստանալու Ս. Ավետարանից: Ուսումնասիրությանը կից ներկայացված է ձեռագրի գիտական ընդարձակ նկարագրությունը, հիշատակարանները, որոնք, բացի բնագրային տեքստից, ներկայացված են նաև աշխարհաբարով:

Միրզա Ադիգեոզալ-բեկ, «Ղարաբաղ-նամէ» աշխատությունը
Ղարաբաբաղ-նամէ, Միրզա Ադիգեոզալ-բեկ` աշխատասիրությամբ Արտակ Մաղալյանի, Երևան, «Զանգակ», 2016 թ., 164 էջ

Հրատարակվել է Միրզա Ադիգեոզալ-բեկի «Ղարաբաղ-նամէ» աշխատությունը՝ Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու Արտակ Մաղալյանի աշխատասիրությամբ: Ուսումնասիրության մեջ ներկայացված է մահմեդական պատմագիր Միրզա Ադիգեոզալ-բեկի «Ղարաբաղ-նամէ» աշխատության 19-րդ դարի թարգմանությունը, որը հրատարակվել է ըստ Երևանի Մատենադարանի Հմր 4463 ձեռագրի: Միրզա Ադիգեոզալ-բեկի աշխատությունը կարևոր աղբյուր է Արցախ-Ղարաբաղի 18-19-ր դդ. պատմության բազմաթիվ հարցերի լուսաբանման համար:

 
«Հայ ժողովրդական բժշկություն. Արյունառում և բուժում տզրուկներով» գիրքը

Տեր-Վարդանյանց  Հայկ,  Հայ ժողովրդական բժշկություն. Արյունառում և բուժում տզրուկներով, Երևան, Նաիրի, 2016 թ., 184 էջ

Լույս է տեսել «Հայ ժողովրդական բժշկություն. Արյունառում և բուժում տզրուկներով» աշխատությունը, որի հեղինակն է Մատենադարանի Հայ միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի ձեռագիր աղբյուրների ուսումնասիրման խմբի աշխատակից Հայկ Տեր-Վարդանյանցը: Հեղինակն իր երկարամյա բժշկության ընթացքում ուսումնասիրել է ժողովրդական-ավանդական բժշկության մոտեցումներն արյունառման և տզրուկաբուժության վերաբերյալ: Նա դրանք համադրել է Մատենադարանում պահվող բժշկական ձեռագրերի տվյալների հետ՝ հաստատելով, որ հայերի մոտ սովորույթ էր տարին երկու անգամ տզրուկաբուժության սեանս ընդունելը: Գրքում ներկայացված են Հայաստանում տզրուկաբուժության ավանդական ձևերը և, զուգահեռաբար՝ նաև բժշկության մոտեցումները: Ներկայացվող աշխատությունը նախատեսված չէ ինքնաբուժության համար:

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ