Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Նոր հրատարակություն Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Բանբեր Մատենադարանի N22 Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել Քրիստինե Կոստիկյանի «Ցուցակ Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի» աշխատությունը Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը Լույս է տեսել Ավետ Ավետիսյանի «Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը» ալբոմ-ուսումնասիրությունը Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Գրիգոր Նարեկացու տաղերի, գանձերի ու ներբողների անգլերեն թարգմանությունը Լույս է տեսել «Ցուցակ Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրաց» հայերեն-անգլերեն երկլեզու ձեռագրացուցակը Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը

Թվային ռեսուրսներ

Անոնս


Տեսանյութ

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎՍ 3 ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ


«Զորավոր Ավետարանը» պատկերագիրքը
Զորավոր Ավետարանը. Պատկերագիրք-ուսումնասիրություն, Ա. Հարությունյան, Ա. Սիմոնյան, Երևան, Նահապետ, 2016, 64 էջ

«Զորավոր Ավետարանը» վերնագրված աշխատությունը նվիրված է Մաշտոցյան Մատենադարանի Հմր  4060 «Ավետարան» ձեռագրին: Ուսումնասիրության մեջ առաջին անգամ հանգամանալի քննության է ենթարկվել գրչագրի ստեղծման, ապա տարբեր վայրեր փոխադրվելու պատմությունը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Ավետարանի կազմի նկարագրությանը, գրչարվեստին և մանրանկարչությանը: «Զորավոր» անվանումն ստացած այս Ավետարանը վերջին տարիներին յուրաքանչյուր տարվա մայիսի 14-ին Մաշտոցյան Մատենադարանից տարվում է Զորավոր Ս. Աստվածածին եկեղեցի՝ հավատացյալներին հնարավորություն ընձեռելով հաղորդվելու ու զորություն ստանալու Ս. Ավետարանից: Ուսումնասիրությանը կից ներկայացված է ձեռագրի գիտական ընդարձակ նկարագրությունը, հիշատակարանները, որոնք, բացի բնագրային տեքստից, ներկայացված են նաև աշխարհաբարով:

Միրզա Ադիգեոզալ-բեկ, «Ղարաբաղ-նամէ» աշխատությունը
Ղարաբաբաղ-նամէ, Միրզա Ադիգեոզալ-բեկ` աշխատասիրությամբ Արտակ Մաղալյանի, Երևան, «Զանգակ», 2016 թ., 164 էջ

Հրատարակվել է Միրզա Ադիգեոզալ-բեկի «Ղարաբաղ-նամէ» աշխատությունը՝ Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու Արտակ Մաղալյանի աշխատասիրությամբ: Ուսումնասիրության մեջ ներկայացված է մահմեդական պատմագիր Միրզա Ադիգեոզալ-բեկի «Ղարաբաղ-նամէ» աշխատության 19-րդ դարի թարգմանությունը, որը հրատարակվել է ըստ Երևանի Մատենադարանի Հմր 4463 ձեռագրի: Միրզա Ադիգեոզալ-բեկի աշխատությունը կարևոր աղբյուր է Արցախ-Ղարաբաղի 18-19-ր դդ. պատմության բազմաթիվ հարցերի լուսաբանման համար:

 
«Հայ ժողովրդական բժշկություն. Արյունառում և բուժում տզրուկներով» գիրքը

Տեր-Վարդանյանց  Հայկ,  Հայ ժողովրդական բժշկություն. Արյունառում և բուժում տզրուկներով, Երևան, Նաիրի, 2016 թ., 184 էջ

Լույս է տեսել «Հայ ժողովրդական բժշկություն. Արյունառում և բուժում տզրուկներով» աշխատությունը, որի հեղինակն է Մատենադարանի Հայ միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի ձեռագիր աղբյուրների ուսումնասիրման խմբի աշխատակից Հայկ Տեր-Վարդանյանցը: Հեղինակն իր երկարամյա բժշկության ընթացքում ուսումնասիրել է ժողովրդական-ավանդական բժշկության մոտեցումներն արյունառման և տզրուկաբուժության վերաբերյալ: Նա դրանք համադրել է Մատենադարանում պահվող բժշկական ձեռագրերի տվյալների հետ՝ հաստատելով, որ հայերի մոտ սովորույթ էր տարին երկու անգամ տզրուկաբուժության սեանս ընդունելը: Գրքում ներկայացված են Հայաստանում տզրուկաբուժության ավանդական ձևերը և, զուգահեռաբար՝ նաև բժշկության մոտեցումները: Ներկայացվող աշխատությունը նախատեսված չէ ինքնաբուժության համար:

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ
'