Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն. «Հին հունական առասպելների արձագանքները հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Լուսաբանման հրավեր «Հիշողության կերպարանքները» III միջազգային սեմինար Հայագիտական Ուսումնասիրությունների Միջազգային Ընկերության 13-րդ Ընդհանուր գիտաժողովը Միսաք Գոչունյանի «Օրուան Մտածումներ» ժողովածուին նվիրված գիտաժողով... Լույս է տեսել Ձեռագրերի Մայր ցուցակի 8-րդ հատորը Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի Ժէ հատորը Մատենադարանը լույս է ընծայել «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԹ հատորը Նոր հրատարակություն Գիտաժողով Մատենադարանում Նոր հրատարակություն. «Պարականոն բնագրեր ու ավանդություններ». Մայքլ Սթոուն Նոր հրատարակություն. «Արցախի մանրանկարչական արվեստը» «ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՐԱՆՔՆԵՐԸ» IV միջազգային սեմինար Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Տեղի կունենա գիտաժողով Մատենադարանում Նոր հրատարակություն Լույս Է տեսել «Մատենագիրք Հայոց» Մատենաշարի Ի հատորը Մատենադարանում «Այնթապի ասեղնագործությունը» գրքի շնորհանդեսով մեկնարկեց նույն թեմայով ժամանակավոր ցուցադրությունը ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ. «ԴԱՐԻ ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ. ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1914-1923 ԹԹ.» Նոր հրատարակություն Նոր հրատարակություն Տեղի կունենա գիտաժողով՝ նվիրած պատմական Տայք նահանգին Նոր հրատարակություն «Նարեկացիական ընթերցումներ» Մատենադարանում Տեղի կունենա «Հիշողության կերպարանքները» միջազգային հինգերորդ գիտաժողովը Լույս է տեսել Էմմա Կորխմազյանի «Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ.-ԺԴ. դդ.» գիրքը Նոր հրատարակություն Տեղի կունենա Մատենադարանի երիտասարդ գիտաշխատողների առաջին գիտաժողովը Մատենադարանում տեղի կունենա Ոսկան Երևանցուն նվիրված սեմինար Վերահրատարակվել է Սեն Արևշատյանի ուսումնասիրությունը «Պատմական Տայք. պատմություն, մշակույթ, դավանանք», 22-24 հունիսի, 2016 թ. Բանբեր Մատենադարանի N22 Նոր հրատարակություն Լույս է տեսել Հրաչյա Թամրազյանի «Գրիգոր Նարեկացին եվ Նարեկյան դպրոցը» ուսումնասիրության երկրորդ հատորը «Նարեկացիական ընթերցումներ» 2-րդ միջազգային գիտաժողով Լույս է տեսել «Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում» գիրքը Լույս է տեսել «Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու գրիչ» գիրքը Հրատարակվել է «Հայոց Ցեղասպանության թեման թատրոնում (1895-2015)» գիրքը Լույս է տեսել Մատենադարանի աշխատակիցների ևս 3 աշխատություն Մատենադարանում տեղի կունենա գիտաժողով` նվիրված հայերեն առաջին տպագիր Աստվածաշնչի հրատարակման 350-ամյակին Հայաստանում առաջին անգամ կկազմակերպվի արաբատառ ձեռագրերի նկարագրման ներածական դասընթաց Գիտագործնական սեմինար և թեմատիկ վարժանք` Մատենադարանում Միջազգային սեմինար Մատենադարանում

Թվային ռեսուրսներ

Անոնս


Տեսանյութ

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ «ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐԻ ԺԷ ՀԱՏՈՐԸ

(ԺԱ դար, գիրք Բ, Երևան, 2016, 1026 էջ)


   Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը հրատարակել է «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի ԺԷ հատորը, որ ներկայացնում է ԺԱ դարի հայ մատենագիրների երկերը։
   Հատորում ընդգրկված բնագրերի գերակշիռ մասը նոր քննական-համեմատական բնագրեր են։
   Հատորում ներառված են ՊԵՏՐՈՍ ԳԵՏԱԴԱՐՁ կաթողիկոսի («Շարականներ», «Յիշատակարան ստացողի». հրատ. պատրաստեց Խաչիկ Հարությունյանը), ԳՐԻԳՈՐ Բ ՎԿԱՅԱՍԵՐԻ («Սրբոյ Գրիգորի եւ Հայոց վերադիտողի Վկայասիրի, բան յորդորական վասն մոլորման զատկի», «Խաւսք Գրիգորի Հայոց կաթողիկոսի որ նախ Վահրամ առձայնեալ եւ, յորժամ կաթողիկոս ձեռնադրեցաւ, Գրիգորիս կոչեցաւ յանուն նախնոյն իւրոյ Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին, ասացեալ վասն պատուիրանաց նախահարցն», «Տաւնանամակի յիշատակարանը». հրատ. պատրաստեց Գոհար Մուրադյանը), ԱՆԱՆԻԱ ՍԱՆԱՀԵՑՈՒ («[Ա]նանիայի Հայոց վարդապետի՝ ի խնդրոյ հաւր Դիոսկորոսի, զոր յետոյ իմ աղաչեալ զլուսաւորիչ վար[դապե]տն սարկաւագ ըստ մականութեան եւ երկրորդ լուսաւ[որիչ] հայ ազգին, եւ յաղագս սիրոյն, զոր էր առ իմ անպիտանութիւն, [բ]ազում ջանիւ աշխատութիւն կրեաց յաղագս այսր տառիս», «Յաղագս Յովհաննու Մկրտչի Անանիա վարդապետի ասացեալ», «ՅԱնանէ վարդապետէ ասացեալ ի խաչելութիւն Պետրոսի». հրատ. պատրաստեց Հակոբ Քյոսեյանը), ԳԵՈՐԳ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՄԵՂՐԻԿԻ («Մեղրիկ վարդապետին ասացեալ յաղագս աղաւթից եւ զղջման մեղաց».  հրատ. պատրաստեց Հրաչյա Թամրազյանը, «Բանք խոստովանութեան յանցանաց ասացեալ սուրբ վարդապետին Մեղրկայ», «Աղաւթք նորին», «Խոստովանութիւն հաւատացելոց ուղղափառաց զոր ասացեալ է Մեղրկայ վարդապետին», «Աղաւթք եւ երգք աւրհնութեանց ոգւոց արթնոց եւ մաղթանք մաքուր մտաց առ Աստուած ասաց[եալ] սուրբ վարդապետ[ի]ն Գէորգեա Մեղրկա[յ]», «Աղաւթք Մեղրիկ վարդապետի ասացեալ ի Հայրն երկնաւոր», «Խրատք եւ խոստովանութիւն մանկանց եկեղեցոյ եւ ամենայն քրիստոնէից մասնաւոր առ Աստուած ի սուրբ վարդապետաց Մեղրկայ եւ յԱնանիայէ», «Մատեան պաղատանաց սուրբ վարդապետին Մեղրկայ զկնի ելից իւրոց յաշխարհէ», «Յիշատակարան». հրատ. պատրաստեց Գուրգեն Գասպարյանը), ՊՈՂՈՍ ՏԱՐՈՆԱՑՈՒ («Թուղթ երանելւոյն Պաւղոսի Տարաւնացւոյ յաղթաւղ ախոյեան վարդապետի ընդ դէմ Թէոփիստեայ հոռոմ փիլիսոփային», «Պաւղոսի իմաստասիրի Տարաւնացոյ վարդապետի խաւսք ընդ դէմ չարաբար երկաբնակացն հոռոմոց թղթին պատասխանի». հրատ. պատրաստեց Գեւորգ Ալավերդեանը, «Գործնական եւ արդիւնական վարդապետին Հայոց մեծին Պաւղոսի Ղազարու վանից վանականի բացայայտութիւն ժամուց աղաւթից». հրատ. պատրաստեց Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը, «Յաղագս մարմնաւորութեան տեառն», «Պատճառ երկրորդ շաբաթու երկուշաբաթ աւուրն թէ որպէս երկրորդ շաբաթուս հինգ աւուրցս հաւասար ունի զընթերցուածսն եւ զսաղմոսն զատ եւ որիշ յայլոցն շաբաթուց առ եւթներորդ շաբաթն հայելով»,  «Յաղագս քառասնորդաց պահոցն», «Պաւղոսի Տարոնեցւոյ ասացեալ ի խորհուրդ քառասնորդաց պահոցս», «Երիցս երանեալ սուրբ վարդապետին Պաւղոսի Տարաւնացւոց ասացեալ բան հաւատոյ ընդդէմ հերձուածողաց դաւանութիւն ի սուրբ երրորդութիւնն. աւգնեա՛, Յիսո՛ւս», «Յաղագս Վարդավառին խորհրդոյ յաւետարանին մեկնութենէ սրբոյն Պաւղոսի Վերծանաւղի ասացեալ». հրատ. պատրաստեց Հակոբ Քյոսեյանը), ԳԵՈՐԳ ԼՈՌԵՑՈՒ («Տեառն Գէորգեայ հայոց վերադիտողի եւ հոգեշնորհ փիլիսոփայի պատասխանի թղթոյն Յովհաննիսի ասորւոց պատրիարգի», «Ի հաւատոյ թղթէն տեառն Գէորգայ հայոց կաթուղիկոսի, որ առ Յոհաննէս պատրիարգն ասորոց». հրատ. պատրաստեց Ազատ Բոզոյանը), ՍԻՍԻԱՆՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՍԵԲԱՍՏԱՑՈՒ («Երանելոյն տեառն Սիսիանոսի վարդապետի  խաւսք ասացեալ յամենագովեստ ժողովն ի տաւն սրբոց Քառասնիցն ի խնդրոյ նոյն ժողովոյն ի նմին քաղաքի Սեբաստիայ եւ յեկեղեցւոջ Սրբոց Քառասնից եւ ի խորհուրդ սուրբ քառասնորդաց պահոցն», «Վկայաբանութիւն Սրբոց Քառասնիցն որք կատարեցան ի Սեբաստիայ», «Արեգի ա եւ մարտի թ. վկայաբանութիւն Սրբոց Քառասնիցն որք ի Սեբաստիայ կատարեցան», «Մարտի թ եւ արեգի ամսոյ ա. վկայութիւն Սրբոց Քառասնիցն որք ի Սեբաստիա կատարեցան ի լիճն». հրատ. պատրաստեց Գուրգեն Գասպարյանը) և ՎԱՐԴԱՆ ՀԱՅԿԱԶՆԻ («Վարդանայ Հայկազնոյ տաղ գերեզմանական վասն փոխման երանեալ եւ սուրբ կաթուղիկոսին Հայոց Գրիգորի Վկայասիրի». հրատ. պատրաստեց Գուրգեն Գասպարյանը) երկասիրությունները:
   Առանձին հավելվածով ներկայացված են ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹԻՆ վերագրող՝ Արիստոտելի ստորոգությունների անանուն մեկնությունները («Յաղագս մեկնութեան Պերիարմենիաս», «Մեկնութիւն  «Ստորոգութեանցն» Արիստոտէլի». հրատ. պատրաստեց Արամ Թոփչյանը)։
   Հատորի խմբագիրն է Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրեն, ՀՀ ԳԱ թղթակից-անդամ Հրաչյա Թամրազյանը, ցանկերը կազմել է մատենաշարի համակարգող Գուրգեն Գասպարյանը։
   Հատորի հրատարակչական և տպագրության ծախսերը հոգացել է «Գալուստ Կիւլպենկեան» հիմնարկությունը:

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ'