ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՎԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
Կարեն Մաթևոսյան
ՊԱՏՄԱՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ.
Արուճ, Հավուց թառ, Անի, Աղթամար, Վայոց ձոր
Երևան, 2020ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ              
   
ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ԺԴ ԴԱՐ
Մասն Ա (1301-1325 թթ.)
Կազմողներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան
Երևան, 2018
ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ԺԴ ԴԱՐ
Մասն Բ (1326-1350 թթ.)
Կազմողներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան
Երևան, 2020
ԼԵՎՈՆ ԽԱՉԻԿՅԱՆ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿ
Նյութեր ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի
ծննդյան հարյուրամյակին նվիրված
հայագիտական միջազգային գիտաժողովի (28-30 հունիսի 2018 թ.)
Երևան, 2019

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ


         
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՁԵՌԱԳԻՐ ՂՈՒՐԱՆՆԵՐԻ
Կազմողներ ՝ Վահան Տեր-Ղևոնդյան,
Քնարիկ Սահակյան և ուրիշ.
Երևան, 2016
Հարությունյան Խ. Ա.
Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները
Երևան, 2019
Լուսինե Թումանյան
Վանա լճի կղզիների վանքերի գրչության կենտրոնները
Երևան-2019

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Ջուլիետա Էյնաթյան
      Տիեզերագիտության և տոմարի     մեկնություններ (Է.-ԺԵ. դարեր)
Ուսումնասիրություն և բնագրեր
Երևան, 2015
Կարեն Մաթևոսյան
Սամվել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերը և նորահայտ լրացումները
Երևան, 2009
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳԻՐ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐԻ
Կազմեց՝ Հասմիկ Կիրակոսյան
Երևան, 2017
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼԱրծրունի Սահակյան
     Հայ միջնադարյան ժողովրդական       մշակույթի խնդիրներ
1. Հեքիաթ 2. Խաչքար
Երևան, 2017
Լևոն Խաչիկյան
Հայերը հին Մոսկվայում և Մոսկվա տանող ճա-նա
պարհների վրա
Երևան, 2014

Թամարա Մինասյան
Արցախի գրչության կենտրոնները։ Ալբոմ-ուսումնասիրություն
Երևան, 2015
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
 Լևոն Խաչիկյան
Աշխատություններ
Հատոր Ա
Երևան, 2012

  Լևոն Խաչիկյան
Աշխատություններ
Հատոր Բ
Երևան, 2017
РАЧЬЯ
ТАМРАЗЯН
ГРИГОР НАРЕКАЦИ
И НЕОПЛАТОНИЗМ
Ереван, 2011

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ


Էմմա Կորխմազյան
Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ-ԺԴ. դդ.
Երևան, 2015
Introduction, traduction et notes par A nnie et
Jean-Pierre Mahé

ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՆԵՑԻ
ՀԱՒԱՔՄՈՒՆՔ Ի ԳՐՈՑ ՊԱՏՄԱԳՐԱՑ...
Բնագիրը կազմեց Անահիտ Հայրապետեանը

Երևան, 2014
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ


Հրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը,      
Գիրք Ա,
Երևան, 2013
Հրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը,
Գիրք Բ,
Երևան, 2016
Հրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը,
Գիրք Գ,
Երևան, 2017
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Վահե Թորոսյան
Հայոց կաթողիկոսական իշխանությունը
(ԺԱ. դարի կեսեր – ԺԲ. դարի սկիզբ)
Երևան, 2018

Գոհար Մուրադյան
Հին հունական առասպելների
արձագանքները հայ միջնադարյան
մատենագրության մեջ
Երևան, 2014

Հասմիկ Բադալյան
    Սկևռայի գրչության կենտրոնը  
Երևան, 2010

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՎահան Տեր-Ղևոնդյան
Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները (1171-1260)
Երևան, 2017

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ
ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՏՈՐ Ա. ՃԱՌԵՐ ԵՒ ՔԱՐՈԶՆԵՐ
Բնագրերը հրատ. պատրաստեցին
Արմենուհի Երզնկացի Տէր Սրապյանը և
Էդվարդ Բաղդասարյանը
Երևան, 2013
ԱՄԻՐԴՈՎԼԱԹ ԱՄԱՍԻԱՑԻ
ՈՒՍՈՒՄՆ ԲԺՇԿՈՒԹԵԱՆՆ Է ԱՅՍ
Համեմատական տեքստը ներածականը
ծանոթագրությունները՝ Դոնարա Կարապետյան
Երևան, 2014
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ
Կազմեց` Քրիստինե Կոստիկյան
Երևան, 2017

Գոհար Մուրադյան
Հունաբանությունները դասական
հայերենում
Երևան, 2010

ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՆԵՑԻ ԵՒ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Աշխատասիրությամբ Կարեն Մաթեւոսյանի
Երևան, 2014
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵՐԵՑ
ՀԱՆԳԻՏԱԳԻՐՔ
Բնագիրը պատրաստեցին և աշխարհաբար
փոխադրեցին Թամարա Մինասյանը և Լուսինե Թումանյանը
Թեհրան, 2017

Երիտասարդական 3-րդ գիտաժողովի զեկուցումներ
Երևան, 2017 թ., նոյեմբերի 28-30
Հիշողության վերականգնումը
Հոդվածներ
Խմբագիրներ՝ Ա. Խզմալյան, Գ. Էլիազյան
Երևան, 2017

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ


Յովհաննէս Սեբաստացի
Պատմութիւն Սեբաստիոյ, աշխատասիր. Բ.Լ.Չուգասզյանի
Երևան, 1974
ՊԱՐԱԿԱՆՈՆ ԲՆԱԳՐԵՐ ԵՎ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Աշխ. Մայքլ Է. Սթոունի
Երևան, 2014

ՀՈՎՀԱՆ ԴԱՄԱՍԿԱՑԻ
ՀԱՏՈՐ Ա, Դիալեկտիկա
Աշխատասիրությամբ Գոհար Մուրադյանի
Երևան, 2019
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

     
  
Լևոն Տեր-Պետրոսյան
Հայ հին թարգմանական գրականություն
Երևան, 1984

Արտաշես Մաթևոսյան
Մեծոփավանքի գրչության կենտրոնը
(ԺԲ-ԺԵ դդ.)
Երևան, 1997

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՍԵԲԷՈՍԻ
Աշխատասիրութեամբ Գ.Վ. Աբգարյանի
Երևան, 1
979
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼԿիրակոս Գանձակեցի
Պատմութիւն Հայոց
Աշխատասիրութեամբ Կ. Ա. Մելիք-Օհանջանեանի
Երեւան, 1961

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՎ ԽՐԱՏՔ ԽԻԿԱՐԱՅ ԻՄԱՍՏՆՈՅ
Գիրք Ա, աշխատասիրությամբ Ա. Ա. Մարտիրոսեանի
Երեւան, 1969

Մարտիրոսեան Ա. Ա., Պատմութիւն եւ խրատք
Խիկարայ իմաստնոյ, Գիրք Բ.
Երեւան, 1972

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՄԵՍԻՈՍ ԵՄԵՍԱՑԻ
ՅԱՂԱԳՍ ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԴՈՅ
Աշխատասիրությամբ Կարինե Մոսիկյանի
Երևան, 2019
Հովհաննես Տեր-Դավթյան Ջուղայեցու հաշվետումարը
Աշխատասիրությամբ Լ.Ս. Խաչիկյանի և Հ.Դ. Փափազյանի
Երևան, 1984


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ