Սոցիալական ցանցեր

Կոնտակտներ

Համալրումներ

Թվային ռեսուրսներ


Տեսանյութ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԴ ՀԱՏՈՐ
ԳԱՆՁԱՐԱՆ
ԵՐԿՈՒ ԳՐՔՈՎ
Գիրք Բ

Բ. ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԱՆՁԱՐԱՆ

ԾԶ. ԿԱՆՈՆ ՆՈՐ ԿԻՒՐԱԿԷԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855

ԾԷ. ԿԱՆՈՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԵԱՆՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859

ԾԸ. ԿԱՆՈՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  862

ԾԹ. ԿԱՆՈՆ ԵՐԵՒՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  867

Կ. ԿԱՆՈՆ ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877

ԿԱ. ԿԱՆՈՆ ԳԱԼՍՏԵԱՆ ՀՈԳՒՈՅՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899

ԿԲ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՑ ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  921

ԿԳ. ԿԱՆՈՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  938

ԿԴ. ԿԱՆՈՆ ԳԼԱԿԱՅ ՎԱՆԱՑ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  964

ԿԵ. ԿԱՆՈՆ ՄԱՆԿԱՆՑՆ ԲԵԹՂԱՀԵՄԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966

ԿԶ. ԿԱՆՈՆ ԱԲԳԱՐՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969

ԿԷ. ԿԱՆՈՆ ԿՈՍՏԱՆԴԻԱՆՈՍԻ ԹԱԳԱՒՈՐԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  972

ԿԸ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978

ԿԹ. ԿԱՆՈՆ ՈՐԴՒՈՑ ԵՒ ԹՈՌԱՆՑ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001

Հ. ԿԱՆՈՆ ԵՐԿՈՏԱՍԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027

ՀԱ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅ ՏԱՊԱՆԱԿԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032

ՀԲ. ԿԱՆՈՆ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ Ա ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1044

ՀԳ. ԿԱՆՈՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057

ՀԴ. ԿԱՆՈՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066

ՀԵ. ԿԱՆՈՆ ԱՌԱՔԵԼՈՑՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080

ՀԶ. ԿԱՆՈՆ ՍՈՒՐԲ ԳԵՂԱՐԴԵԱՆՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091

ՀԷ. ԿԱՆՈՆ ՀԱՄԱՒՐԷՆ ՄԱՐԳԱՐԷԻՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1094

ՀԸ. ՔԱՐՈԶ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107

ՀԹ. ԿԱՆՈՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆՆ ՍՐԲՈՒՀՒՈՅ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ Ա ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118

Ձ. ԿԱՆՈՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ ՓՈԽՄԱՆ ՍՐԲՈՅ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135

ՁԱ. ԿԱՆՈՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ ՓՈԽՄԱՆ ՍՐԲՈՅ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149

ՁԲ. ԿԱՆՈՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԿՐՏՉԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1165

ՁԳ. ԿԱՆՈՆ ՆԱՒԱԿԱՏԵԱՑ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1195

ՁԴ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1204

ՁԵ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213

ՁԶ. ԿԱՆՈՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1219

ՁԷ. ԿԱՆՈՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐ ԽԱՉԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1224

ՁԸ. ԿԱՆՈՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232

ՁԹ. ԿԱՆՈՆ ԳԻՒՏԻ Ս. ԽԱՉԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244

Ղ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՑ ԲԺՇԿԱՑՆ ԿՈԶՄԱՍԱ ԵՒ ԴԱՄԻԱՆԱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255

ՂԱ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳԷՈՐԳԵԱՅ ԶԱՒՐԱՎԱՐԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256

ՂԲ. ԿԱՆՈՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ԽԱՉԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270

ՂԳ. ԿԱՆՈՆ ՈՒՌԸՆԿԱՐՈՒ ՍՈՒՐԲ ՆՇԱՆԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282

ՂԴ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291

ՂԵ. ԿԱՆՈՆ ԵՒԹԱՆԱՍՈՒՆ ԵՒ Բ ԱՌԱՔԵԼՈՑՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1298

ՂԶ. ԿԱՆՈՆ ՉՈՐԻՑ ԱՒԵՏԱՐԱՆՉԱՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318

ՂԷ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՑ ՎԿԱՅԻՑՆ ՏԱՐԱԳՈՍԻ, ՊՐՈԲՈՍԻ ԵՒ ԱՆԴՐՈՆԻԿՈՍԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1323

ՂԸ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՑ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԱՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333

ՂԹ. ԿԱՆՈՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1354

Ճ. ԿԱՆՈՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՐԾ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365

ՃԱ. ԿԱՆՈՆ ՓԻԼԻՊՊՈՍԻ ԱՌԱՔԵԼՈՅՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1368

ՃԲ. ԿԱՆՈՆ ԾՆՆԴԵԱՆՆ ԵՒ ՅԵՐԻՑ ԱՄԱՑՆ ԸՆԾԱՅՄԱՆՆ Ի ՏԱՃԱՐ

ՍՐԲՈՅ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1369

ՃԳ. ԿԱՆՈՆ ՎԱՌՎԱՌԵԱՅ ԿՈՒՍԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383

ՃԴ. ԿԱՆՈՆ ՀԱՄԱՒՐԷՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԱՑ ԵՒ ԿՈՒՍԱՆԱՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387

ՃԵ. ԿԱՆՈՆ ՆԻԿԱՒԼԱՅՈՍԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1405

ՃԶ. ԿԱՆՈՆ ՄԻՆԱՍԱ, ԵՐՄՈԳԻՆԷ ԵՒ ԳՐԱԲՈՍԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417

ՃԷ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՑ ԵՒՍՏՐԱՏԻՈՍԵԱՆՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421

ՃԸ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ԻԳՆԱՏԻՈՍԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱԶԳԵԱՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425

ՃԹ. ԿԱՆՈՆ ԹԷՈՊՈՄՊՈՍԻ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻՆ ԵՒ ԹԷՈՎՆԱ ԿԱԽԱՐԴԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1432

ՃԺ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ՅԱԿՈԲԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՄԾԲՆԵՑՒՈՅՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1436

ՃԺԱ. ԿԱՆՈՆ ԴԱՒԹԻ ՄԱՐԳԱՐԷԻ ԵՒ ՅԱԿՈԲԱՅ ԱՌԱՔԵԼՈՅՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1448

ՃԺԲ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ՍՏԵՓԱՆՆՈՍԻ ՆԱԽԱՍԱՐԿԱՒԱԳԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1459

ՃԺԳ. ԿԱՆՈՆ ՊԵՏՐՈՍԻ ԵՒ ՊԱՒՂԻՈՍԻ ԱՌԱՔԵԼՈՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1483

ՃԺԴ. ԿԱՆՈՆ ՈՐԴՒՈՑՆ ՈՐՈՏՄԱՆՑ ՅՈՀԱՆՆՈՒ ԵՒ ՅԱԿՈԲԱՅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1500

ՃԺԵ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ԲԱՐՍՂԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1518

ՃԺԶ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ԱԹԱՆԱՍԻ ԱՂԷԿՍԱՆԴՐՈՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1526

ԾԻՍԱԿԱՆ ԳԱՆՁԵՐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1529

Ց Ա Ն Կ Ե Ր

ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1571

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1576

ՍԿԶԲՆԱՏՈՂԵՐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1616