Սոցիալական ցանցեր

Կոնտակտներ

Համալրումներ

Թվային ռեսուրսներ


Տեսանյութ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԳ ՀԱՏՈՐ
ԳԱՆՁԱՐԱՆ
ԵՐԿՈՒ ԳՐՔՈՎ
Գիրք Ա

Ա. ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջաբան –  Վարդան Դեւրիկեան . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

ԳԱՆՁԱՐԱՆ

Ա. ԿԱՆՈՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՑԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Բ. ԿԱՆՈՆ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ . . . . .  46

Գ. ԿԱՆՈՆ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Դ. ԿԱՆՈՆ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Ե. ԿԱՆՈՆ ԾՆՆԴԵԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Զ. ԿԱՆՈՆ ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Է. ԿԱՆՈՆ ԾՆՆԴԵԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Ը. ԿԱՆՈՆ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒԹՆԵՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Թ. ԿԱՆՈՆ ԾՆՆԴԵԱՆ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Ժ. ԿԱՆՈՆ ՊԵՏՐՈՍԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ԱԲԻՍՈՂՈՄԱՅ ՍԱՐԿԱՒԱԳԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227

ԺԱ. ԿԱՆՈՆ ԱՆՏՈՆԻ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆԻՆ ԵՒ ԱՅԼ ՃԳՆԱՒՈՐԱՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

ԺԲ. ԿԱՆՈՆ ԹԱԳԱՒՈՐԱՑ ՍՐԲՈՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

ԺԳ. ԿԱՆՈՆ ՏՐԴԱՏԱՅ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

ԺԴ. ԿԱՆՈՆ ԿԻՐԱԿՈՍԻ ԵՒ ՄԱՒՐՆ ԻՒՐ ՅՈՒՂԻՏԱՅԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

ԺԵ. ԿԱՆՈՆ ՎԱՀԱՆԱՅ ԳՈՂԹՆԵՑՒՈՅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

ԺԶ. ԿԱՆՈՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

ԺԷ. ԿԱՆՈՆ ՅՈՒՆԱՆՈՒ ՄԱՐԳԱՐԷԻՆ ԵՒ ԱՌԱՋԱՒՈՐԱՑ ՊԱՀՈՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

ԺԸ. ԿԱՆՈՆ ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

ԺԹ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ՍԱՐԳՍԻ ԶԱՒՐԱՎԱՐԻՆ ԵՒ ՈՐԴՒՈՅ ՆՈՐԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Ի. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՑ ԱՏՈՎՄԵԱՆՑ ԶԱՒՐԱՎԱՐԱՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

ԻԱ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՑ ՍՈՒՔԻԱՍԵԱՆՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

ԻԲ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՑ ՈՍԿԵԱՆՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

ԻԳ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ՍԱՀԱԿԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԵՒ ՄԵՍՐՈՎԲԱՅ

ԵՒ ԱՅԼՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑՆ ՀԱՅՈՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  355

ԻԴ. ԿԱՆՈՆ ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

ԻԵ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

ԻԶ. ԿԱՆՈՆ ԵՐԻՑ ՍՈՒՐԲ ԺՈՂՈՎՈՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

ԻԷ. ԿԱՆՈՆ ՀԱՄԱՒՐԷՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑ ՍՐԲՈՑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

ԻԸ. ԿԱՆՈՆ ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

ԻԹ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ԹԷՈԴՈՐՈՍԻ ԶԱՒՐԱՎԱՐԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  426

Լ. ԿԱՆՈՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԷԻՆ (ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

ԼԱ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ԿԻՒՐՂԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  448

ԼԲ. ԿԱՆՈՆ ԵՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԷԻՆ (ԱՆԱՌԱԿԻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

ԼԳ. ԿԱՆՈՆ ՅՈՀԱՆՈՒ ԵՒ ԵՊԻՓԱՆՈՒ ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

ԼԴ. ԿԱՆՈՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԷԻՆ (ՏՆՏԵՍԻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

ԼԵ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՑ ՔԱՌԱՍՆԻՑՆ ՈՐՔ Ի ՍԵԲԱՍՏԻԱ ԿԱՏԱՐԵՑԱՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

ԼԶ. ԿԱՆՈՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԷԻՆ (ԴԱՏԱՒՈՐԻ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

ԼԷ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՍՈՍԿԱԼԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆԱՑՆ ԵՒ ՄՈՒՏՆ Ի ՎԻՐԱՊՆ . . . . . 500

ԼԸ. ԿԱՆՈՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԷԻՆ (ԳԱԼՍՏԵԱՆ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  539

ԼԹ. ԿԱՆՈՆ ՂԱԶԱՐՈՒ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

Խ. ԿԱՆՈՆ ԳԱԼՍՏԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՅԵՐՈՒՍԱՂԷՄ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  568

ԽԱ. ԱՅԼ ԿԱՆՈՆ ԳԱԼՍՏԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՅԵՐՈՒՍԱՂԷՄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

ԽԲ. ԿԱՆՈՆ ՄԵԾԻ ԵՐԿՈՒՇԱԲԱԹՈՋ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

ԽԳ. ԿԱՆՈՆ ՄԵԾԻ ԵՐԵՔՇԱԲԱԹՈՋ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

ԽԴ. ԿԱՆՈՆ ՉՈՐԵՔՇԱԲԱԹՈՋ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .615

ԽԵ. ԿԱՆՈՆ ՄԵԾԻ ՀԻՆԳՇԱԲԱԹՈՋ ԱՒՈՒՐՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

ԽԶ. ԿԱՆՈՆ ՄԵԾԻ ՈՒՐԲԱԹԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

ԽԷ. ԿԱՆՈՆ ՄԵԾԻ ԱՒՈՒՐ ՇԱԲԱԹՈՒՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  678

ԽԸ. ԿԱՆՈՆ ՍՐԲՈՅՆ ԶԱՏԿԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697

ԽԹ. ԿԱՆՈՆ ԳԼԽԱՏՄԱՆՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՄԿՐՏՉԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706

Ծ. ԿԱՆՈՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՆՈՐ ԿԻՐԱԿԷԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  720

ԾԱ. ԿԱՆՈՆ ԱՒԵՏՄԱՆ ՄԱՐԻԱՄՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744

ԾԲ. ԿԱՆՈՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՄԵՐՈՅ ԵՒ ԱՄԵՆԱՅՆ ԿԻՒՐԱԿԷԻՆ . . . . . . . . . . . . . .760

ԾԳ. ԿԱՆՈՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .778

ԾԴ. ԿԱՆՈՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՄԵԾԻ ԶԱՏԿԻՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785

ԾԵ. ԳԱՆՁՔ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814