Սոցիալական ցանցեր

Կոնտակտներ

Համալրումներ

Թվային ռեսուրսներ


Տեսանյութ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԵ ՀԱՏՈՐ
Ժ ԴԱՐ
Պատմագրութիւն (ԵՐԿՈՒ ԳՐՔՈՎ)
Գիրք Բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ՄՈՎՍԷ ԿԱՂԱՆԿԱՏՈՒՒԱՑԻ

Մովսէս Կաղանկատուացին եւ իր «Աղուանից աշխարհի պատմութիւն»-ը -

Պետրոս Հովհաննիսեան ...............................................................................................................................  27

ՊԱՏՄՈՒՒԹԻՒՆ ԱՂՈՒՒԱՆԻՑ ԱՇԽԱՐՀԻ (Գուրգէն Գասպարեան)

ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՍ ԱՂՈՒԱՆԻՑ ............................................................................................  32

ՀԱՏՈՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՍ ԱՂՈՒԱՆԻՑ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ..................................................................... 149

ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՍ ԱՂՈՒԱՆԻՑ ............................................................................................. 358

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Ա

Վասն պատուական գլխոյն Յովհաննու Մկրտչին, թէ որ պէս բե րաւ ի գաւառն Արցախ եւ

եդաւ ի սուրբ Գանձասար, որ է աթոռ Աղուանից ......................................................................................... 427

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Բ ................................................................................................................................................. 430

 

ՈՒԽՏԱՆԷՍԵ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Ուխտանէս եպիսկոպոսն ու իր պատմութիւնը -  Պետրոս Յովհաննիսեան, Գէորգ Մադոյեան .............. 441

ՊԱՏՄՈՒՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ

ՀԱՏՈՒԱԾ ԱՌԱՋԻՆ

ՅԱՂԱԳՍ ԹԱԳԱՒՈՐԱՑ ԵՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑ ՄԵՐՈՑ ...................................................................................... 446

ՀԱՏՈՒԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ

ՎԱՍՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՎՐԱՑ ............................................................................................................................... 510

ՑԱՆԿ ................................................................................................................................................................ 609

 

ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏԱՐԱՒՆԵՑԻ ԱՍՈՂԻԿ

Ստեփանոս Տարօնեցին եւ նրա «Տիեզերական Պատմութիւն»

երկասիրութիւնը -  Գուրգէն Մանուկեան ....................................................................................................... 619

ՊԱՏՄՈՒԹՒՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ

ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏԱՐԱՒՆԵՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԲԱՆԻ Ի ՊԱՏՄԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՌԻՑ

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆԴԷՍ

Ցանկ առաջին գլխոյ գրոցս............................................................................................................................. 639

ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏԱՐԱՒՆԵՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԲԱՆԻ Ի ՊԱՏՄԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՌԻՑ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՆԴԷՍ

Ցանկ երկրորդ գլխոյ գրոցս............................................................................................................................. 672

ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏԱՐԱՒՆԵՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑ ԻՆՔՆԱԽԱՒՍՈՒԹԵԱՆ

ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆԴԷՍ

Ցանկ գլխոց երրորդ գրոցս.............................................................................................................................. 735


ՑԱՆԿԵՐ

ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ ............................................................................................................................................... 833

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ ............................................................................................................................................ 836

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՑԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՏՈՀՄԱՆՈՒՆՆԵՐ ............................................................................... 872