Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԵ ՀԱՏՈՐ
Ժ ԴԱՐ
Պատմագրութիւն (ԵՐԿՈՒ ԳՐՔՈՎ)
Գիրք Բ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ՄՈՎՍԷՍ ԿԱՂԱՆԿԱՏՈՒՒԱՑԻ

Մովսէս Կաղանկատուացին եւ իր «Աղուանից աշխարհի պատմութիւն»-ը -

Պետրոս Հովհաննիսեան .....................................................................................................................  27

ՊԱՏՄՈՒՒԹԻՒՆ ԱՂՈՒՒԱՆԻՑ ԱՇԽԱՐՀԻ (Գուրգէն Գասպարեան)

ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՍ ԱՂՈՒԱՆԻՑ .............................................................................  32

ՀԱՏՈՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՍ ԱՂՈՒԱՆԻՑ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ........................................................ 149

ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՍ ԱՂՈՒԱՆԻՑ .............................................................................. 358

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Ա

Վասն պատուական գլխոյն Յովհաննու Մկրտչին, թէ որ պէս բե րաւ ի գաւառն Արցախ եւ

եդաւ ի սուրբ Գանձասար, որ է աթոռ Աղուանից ................................................................................ 427

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Բ ................................................................................................................................ 430

 

ՈՒԽՏԱՆԷՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Ուխտանէս եպիսկոպոսն ու իր պատմութիւնը -  Պետրոս Յովհաննիսեան, Գէորգ Մադոյեան .............. 441

ՊԱՏՄՈՒՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ

ՀԱՏՈՒԱԾ ԱՌԱՋԻՆ

ՅԱՂԱԳՍ ԹԱԳԱՒՈՐԱՑ ԵՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑ ՄԵՐՈՑ ......................................................................... 446

ՀԱՏՈՒԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ

ՎԱՍՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՎՐԱՑ ................................................................................................................ 510

ՑԱՆԿ ............................................................................................................................................... 609

 

ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՏԱՐԱՒՆԵՑԻ ԱՍՈՂԻԿ

Ստեփանոս Տարօնեցին եւ նրա «Տիեզերական Պատմութիւն»

երկասիրութիւնը -  Գուրգէն Մանուկեան .............................................................................................  619

ՊԱՏՄՈՒԹՒՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ

ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏԱՐԱՒՆԵՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԲԱՆԻ Ի ՊԱՏՄԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՌԻՑ

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆԴԷՍ

Ցանկ առաջին գլխոյ գրոցս.................................................................................................................. 639

ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏԱՐԱՒՆԵՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԲԱՆԻ Ի ՊԱՏՄԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՌԻՑ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՆԴԷՍ

Ցանկ երկրորդ գլխոյ գրոցս.................................................................................................................. 672

ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ ՏԱՐԱՒՆԵՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑ ԻՆՔՆԱԽԱՒՍՈՒԹԵԱՆ

ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆԴԷՍ

Ցանկ գլխոց երրորդ գրոցս................................................................................................................... 735


ՑԱՆԿԵՐ

ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ .................................................................................................................................... 833

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ ................................................................................................................................. 836

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՑԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՏՈՀՄԱՆՈՒՆՆԵՐ ........................................................................... 872