Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԱ ՀԱՏՈՐ
Ժ ԴԱՐ
Պատմագրութիւն (ԵՐԿՈՒ ԳՐՔՈՎ)
Գիրք Ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ժ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ -  Պետրոս Յովհաննիսեան .................................................................... 9


ԹՈՎՄԱ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԵՒ ԱՆԱՆՈՒՆ

Թովմա վարդապետ Արծրունիի եւ նրա Անանուն շարունակողի պատմութիւնները - 

Գէորգ Տէր-Վարդանեան ................................................................................................................................... 15

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՏԱՆՆ ԱՐԾՐՈՒՆԵԱՑ

[Ցանկ գլխոց] ..................................................................................................................................................... 46

[Յառաջաբանութիւն] ........................................................................................................................................ 49

[ԴՊՐՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՋԻՆ] ................................................................................................................................... 52

ԴՊՐՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ............................................................................................ 115

ԴՊՐՈՒԹԻՒՆ [ԵՐՐՈՐԴ].................................................................................................................................... 153

[ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԱՆԱՆՈՒԱՆ] ............................................................................................................................ 264

[ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ]..................................................................................................................................................... 296

Յիշատակարան Ա............................................................................................................................................. 306

Յիշատակարան Բ............................................................................................................................................. 308

Յիշատակագրութիւններ................................................................................................................................... 312


ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑԻ

Յովհաննէս Դրասխանակերտցու Հայոց պատմութիւնը -  Գէորգ Տէր-Վարդանեան ................................ 317

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ............................................ 357

Յովհաննէս Դրասխանակերտցու Հայոց հայրապետների գահացանկը - 

Գէորգ Տէր-Վարդանեան .................................................................................................................................. 585

[ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑՒՈՅ] ՇԱՐԻՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ

ՀԱՅՈՑ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՔ ......................................................................................................................... 602

Յովհաննէս Դրասխանակերտցու «Խոստովանութիւն» ճառը -  Գէորգ Տէր-Վարդանեան ....................... 610

ՅՈՀԱՆՆՈՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԻ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ

ԱՆՇԱՐԺ ՅՈՒՍՈՅ ՄԱՐՄՆԱԼՈՅ ԲԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ,

ԵՒ ԸՆԴԴԷՄ ԴԱՒԱՆՈՂԱՑ ԶՄԻ ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԵՐԿՈՒՍ ԲՆՈՒԹԻՒՆՍ ........................................................... 616


ՄԵՍՐՈՊ ՎԱՅՈՑՁՈՐԵՑԻ

Մեսրոպ Վայոցձորեցու Ներսէս Ա. Պարթեւ կաթողիկոսի պատմութիւնը - 

Գէորգ Տէր-Վարդանեան .................................................................................................................................. 631

ՄԵՍՐՈՊԱՅ ԵՐԻՑՈՒ ՎԱՅՈՑՁՈՐԵՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

ՍՐԲՈՅՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ...................................................................................................... 667


ՑԱՆԿԵՐ

ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ............................................................................................................................................... 747

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ............................................................................................................................................ 752

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՑԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՏՈՀՄԱՆՈՒՆՆԵՐ............................................................................... 779


'