Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
ԺԱ ՀԱՏՈՐ
Ժ ԴԱՐ
Պատմագրութիւն (ԵՐԿՈՒ ԳՐՔՈՎ)
Գիրք Ա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ժ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ -  Պետրոս Յովհաննիսեան ..................................................... 9


ԹՈՎՄԱ ԱՐԾՐՈՒՆԻ ԵՒ ԱՆԱՆՈՒՆ

Թովմա վարդապետ Արծրունիի եւ նրա Անանուն շարունակողի պատմութիւնները - 

Գէորգ Տէր-Վարդանեան ............................................................................................................. 15

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՏԱՆՆ ԱՐԾՐՈՒՆԵԱՑ

[Ցանկ գլխոց] .............................................................................................................................. 46

[Յառաջաբանութիւն] ................................................................................................................... 49

[ԴՊՐՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՋԻՆ] ............................................................................................................. 52

ԴՊՐՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ......................................................................... 115

ԴՊՐՈՒԹԻՒՆ [ԵՐՐՈՐԴ]............................................................................................................... 153

[ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԱՆԱՆՈՒԱՆ] ....................................................................................................... 264

[ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ]................................................................................................................................ 296

Յիշատակարան Ա........................................................................................................................... 306

Յիշատակարան Բ........................................................................................................................... 308

Յիշատակագրութիւններ.................................................................................................................. 312


ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑԻ

Յովհաննէս Դրասխանակերտցու Հայոց պատմութիւնը -  Գէորգ Տէր-Վարդանեան ........................... 317

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ.............................. 357

Յովհաննէս Դրասխանակերտցու Հայոց հայրապետների գահացանկը - 

Գէորգ Տէր-Վարդանեան .................................................................................................................. 585

[ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԴՐԱՍԽԱՆԱԿԵՐՏՑՒՈՅ] ՇԱՐԻՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ

ՀԱՅՈՑ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՔ ........................................................................................................ 602

Յովհաննէս Դրասխանակերտցու «Խոստովանութիւն» ճառը -  Գէորգ Տէր-Վարդանեան ..................... 610

ՅՈՀԱՆՆՈՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐԻ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ

ԱՆՇԱՐԺ ՅՈՒՍՈՅ ՄԱՐՄՆԱԼՈՅ ԲԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ,

ԵՒ ԸՆԴԴԷՄ ԴԱՒԱՆՈՂԱՑ ԶՄԻ ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԵՐԿՈՒՍ ԲՆՈՒԹԻՒՆՍ ................................................ 616


ՄԵՍՐՈՊ ՎԱՅՈՑՁՈՐԵՑԻ

Մեսրոպ Վայոցձորեցու Ներսէս Ա. Պարթեւ կաթողիկոսի պատմութիւնը - 

Գէորգ Տէր-Վարդանեան ..................................................................................................................... 631

ՄԵՍՐՈՊԱՅ ԵՐԻՑՈՒ ՎԱՅՈՑՁՈՐԵՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

ՍՐԲՈՅՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ........................................................................................... 667


ՑԱՆԿԵՐ

ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ.................................................................................................................................... 747

ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ................................................................................................................................. 752

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՑԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՏՈՀՄԱՆՈՒՆՆԵՐ........................................................................... 779


'