Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Բանբեր Մատենադարանի  N17

Հոդվածներ
Ս. Արևշատյան, Աստվածաշունչը և հայ փիլիսոփայական միտքը...5-13
Մ. Դարբինյան-Մելիքյան, Թովմայի «Պատմութիււն տանն Արծրունեաց»-ի աղբյուրները և Արծրունի իշխանների ծագումնաբանության առասպելը...15-51
Մ. Է. Շիրինյան, «Սեղբեստրոսի Վարք»-ը և «Դաշանց Թուղթ»-ը...53-77
Պ. Լ. Զեքիյան, Քննադատական դիտարկումներ Եղիշեի ընծայված գրական ստեղծագործության ամբողջության վերաբերյալ...79-146
Կ. Մաթևոսյան, Հավուց Թառի վանքի և Ապիրատյան տոհմի պատմության նորահայտ տվյալներ...147-167
Վ. Գրիգորյան, Մատենադարանի 1689 թ. լեհերեն հրովարտակը և նրա պատմական արժեքը...169-176
Ա. Այվազյան, «Ղափանցվոց պատմության» «երրորդ» նախնական պատումը...177-187

Հրապարակումներ
Հ. Քյոսեյան, Սիմեոն Վարդապետի՝ Պետրոս և Պողոս առաքյալներին նվիրված ճառը...189-211
Օ. Վարդազարյան, Հովհան Որոտնեցու «Հաւաքումն յայտնաբանութեան ի Փիլոնէ իմաստնոյ, որ «Յաղագս նախախնամութեան»...213-259
Ա. Բանուչյան, Եղիշեի Վարդանանց պատերազմի նորահայտ պատառիկները...261-287
Հ. Բախչինյան, Սարգիս Բալուեցու տաղերը...289-311

Մատենագիտություն
Խ. Տէր Գրիգորեան, Ցուցակ ձեռագրաց Ս. Աստուածնայ եկեղեցւոյ Թալասու. Հաճնի Պեյ Կիւրիւնլեանի սեփական ձեռագիր գրեանք, (կազմեց Տրդատ վրդ. Պալեան)...313-330
R. V. Chétanian, Enquéte sur les frangments grecs conservés au Matenadaran...331-337
Սերջիո Լա Պորտա, Գրախոսություն...339-342
Գ. Տէր-Վարդանեան, Մատենադարանի ձեռագրերի աճը 1993-2006 թվականներին...343-351
Ցանկ մատենադարանի հրատարակությունների 1993-2006 թթ...353-356


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N17

'