Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Բանբեր Մատենադարանի  N14

Ս. Արևշատյան, Լևոն Ստեփանի Խաչիկյան...5-8

Հոդվածներ
Ա. Մնացականյան, Հովհաննես Սարկավագի «Բան իմաստության» պոեմը և նրա գնահատությունն՝ ըստ օգտագործված աղբյուրների...9-44
Ն. Թահմիզյան, Միջին բարդության առաջին կարգի խազավորումների վերծանությունը...45-77
Փ. Անթաբյան, Վարդան Արևելցու «Պատմութեան» աղբյուրները...78-105
Ա. Մաթևոսյան, Նշմարներ Անի քաղաքի գրչության և մանրանկարչության...106-134
Հր. Հակոբյան, Արցախ-Ուտիք մանրանկարչական դպրոցի մի խումբ ձեռագրեր...135-162
Լ. Խաժակյան, X-XIV դարերի թղթյա ձեռագրերի պատառիկների ֆիզիկաքիմիական վերլուծության արդյունքները...163-170
Ն. Գևորգյան, «Հումայուննամեի» մատենադարանյան եզակի ձեռագիրը...171-186

Հրապարակումներ
Լ. Տեր-Պետրոսյան, Դանիելի մարգարեության Թ գլխի ասորերենից կատարած դասական հայերեն թարգմանությունը...187-194
Լ. Մինասյան, Երգիչ Քեշիշ Օղլի Ջուղայեցի...195-205
Ա. Գասպարյան, Մեղվապահական հնագույն խրատ-խորհուրդներ Մատենադարանի ձեռագրերում...206-211
Հ. Փափազյան, Կուլբենկի որդիներ Գուլաբիի և Գալուստի 1847 թ. սուլթան Աբդ-ուլ-Մեջիդից ստացած արտոնագրերը...212-228
Վ. Գրիգորյան, Էջմիածնի վանական միաբանության ցուցակներ...229-239

Մատենագիտություն
Բ. Չուգասզյան, «Պարզատումարի» տպագրության թվականը...240-252
Օ. Եգանյան,  Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց ՀՍՍՀ պետական պատմական թանգարանի...251-256
Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց մասնավոր անձանց...257-295


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N14
'