Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Բանբեր Մատենադարանի  N13


Բովանդակություն

Հոդվածներ
Լ. Խաչիկյան, Հայերը հին Մոսկվայում և Մոսկվա տանող ճանապարհների վրա...7-107
Ն. Թահմիզյան, Նյութեր հայկական և ռուսական հոգևոր միջնադարյան երգարվեստների համեմատական ուսումնասիրության...108-138
Յ. Դաշկևիչ, Հայկական մասնավոր կնիքներն Ուկրաինայում (XIV-XVIII դդ.)...139-191
Յ. Վարդանյան, Գևորգ Խուբովի նորահայտ երկը իբրև XVIII-XIX դդ. Հայաստանի և հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմության սկզբնաղբյուր...192-202
Կ. Մարջանյան, Հայ կենսաբանության առաջընթացը XIX դարի առաջին հիսնամյակում...203-210
Է. Կորխմազյան, Հայ-ռուսական մշակութային կապերի արտացոլումը արվեստի ասպարեզում...211-222
Ա. Կակովկին, Տեր-Հովհաննես Բաղիշեցի վարդապետի 1663 թ. արծաթյա կազմը...223-229

Հրապարակումներ
Ա. Մնացականյան, «Գովանք Թռչնոց» տաղաշարքը, նրա հեղինակը և ժամանակը...233-258
Հ. Փափազյան, Ներսես Աշտարակեցու 1823 թ. բողոքագիրը...259-270
Մ. Վան Էսբրոկ, Լենինգրադի Մ. Ե. Սալտիկով-Շեդրինի անվան հանրային գրադարանի հայերեն կրկնագիրը (նոր շարք N 14)...271-274
Ա. Մաթևոսյան, Հեթում Ա թագավորի ռոսլինյան ավետարանի նորահայտ մասունքները...275-294  

Մատենագիտություն
Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց մասնավոր անձանց...297-232
Վ. Ներսիսյան, Հայերեն նոր ձեռագրեր Անգլիայում...334-339
Տեղեկատու...340 


'