For the Press

For the Press:
E-mail: matenadaran.press@matenadaran.am

Exhibition Hall +374-10-562578
Tickets +374-10-513014
Reception Hall +374-10-513000

Social Media


Digital Resources
Video

Yerevan Card

Herald of the Matenadaran N8


Բովանդակություն

Հոդվածներ և հաղորդումներ
Ա. Մարտիրոսյան, Խիկարի տեղն ու դերը հայ մատենագրության մեջ...7-20
Լ. Շահինյան, Ո՞րն է Խորենացու «Հայոց պատմության» ժամանակագրական համակարգը...21-56
Հ. Բարթիկյան, Անանիա Շիրակացուն վերագրվող «Ժամանակագրության» և նրա բանաքաղի հարցի շուրջ...57-77
Խ. Թորոսյան, Ընդդատությունը միջնադարյան Հայաստանում...79-92
Ն. Թահմիզյան, Ներդաշնակության հենքի մասին ուսմունքը Հայաստանում միջին դարերում (X-XV դդ.)...93-111
Տ. Իզմայլովա, «Բեգիւնց» ավետարանը...113-142
Ա. Գևորգյան, Լևոն երրորդ թագավորի ավետարանը...143-156
Փ. Անթաբյան, Վարդան Արևելցու «Ժղլանքը»...157-181
Ռ. Իշխանյան, Հայ հնագույն տպագրությունների ժամանակագրության հարցի շուրջ...183-189
Ս. Բարխուդարյան, Գեղարքունիքի մելիքներն ու տանուտերերը ըստ Տաթևի վանքի մի փաստաթղթի...191-227
Հ. Փափազյան, Քուրդ ժողովրդի պատմության մի նոր սկզբնաղբյուր...229-248
Հ. Խաչատրյան, Լ. Խաչերյան, Սերոբվե Կարնեցու ուղեգրությունը...249-260

Բնագրեր
Ն. եպիսկ. Պողարյան (Երուսաղեմ), Նորագյուտ հատված Ղազար Փարպեցու «Հայոց Պատմութեան»...263-274
Ա. Անասյան, Թովմա Կիլիկեցու աշխարհագրությունը...275-284
Ա. Մաթևոսյան, «Ճանապարհացոյց» Ջուղայեցի Պետրոսի որդի Հակոբի...285-289
Աս. Մնացականյան, Միջնադարյան հայրենասիրական մի նորահայտ պոեմ...291-317
Տեղեկատու-318


Herald of the Matenadaran N8


'