Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի կայքում պարբերաբար կզետեղվեն հաստատության Գրադարանը համալրած նոր գրքերի մատենագիտական ցանկերը, որոնցում հիմնական տվյալների հետ նշված են նաև միավորների գույքահամարները:

Անոնս


Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Բանբեր Մատենադարանի  N7


Բովանդակություն

Հոդվածներ և հաղորդումներ
Լ. Խաչիկյան, Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1600 ամյակը...11-24
Ե. Տեր-Մինասյան, Հայոց գրերի գյուտի թվականի և այլ հարակից խնդիրների մասին...25-48
Կ. Մելիք-Օհանջանյան, «Վարք Մաշտոցի» ժանրը և պատմագրական նշանակությունը...49-59
Ս. Արևշատյան, Հայոց գրերի ստեղծման պատմական պատճառները և հին հայկական թարգմանությունները...61-76
Ա. Մարտիրոսյան, Գրերի գյուտի շարժառիթների հարցի շուրջ...77-95
Լ. Խաչերյան, Հայ մատենագրության սկզբնավորման շրջանի հայերենը...97-112
Ա. Ղանալանյան, Թե ինչո՞ւ Մաշտոցը թարգմանեց Սողոմոնի առակները...113-123
Ա. Մնացականյան, Մեսրոպ Մաշտոցը որպես բանաստեղծ...125-159
Ն. Թահմիզյան, Մեսրոպ Մաշտոցն ու հայոց հոգևոր երգարվեստը...161-209
Հ. Փափազյան, Մեսրոպատառ այլալեզու գրականության մասին...209-224
Վ. Գրիգորյան և Ա. Պիսովիչ (Լեհաստան), Հայատառ  լեհերեն վավերագրերը...225-236
Գ. Աբգարյան, Մամիկոնյանների զրույցի հնագույն աղբյուրը հայ մատենագրության մեջ...237-269
Ե. Տեր-Մինասյան, Հազկերտ Բ-ի արշավանքների հարցը դեպի Հոռոմոց երկրները իր թագավորության առաջին տարիներին...271-274
Ռ. Իշխանյան, Նորը հայ հնագույն տպագրությունների վերաբերյալ...275-288

Բնագրեր
Լ. Խաչիկյան, Գրիգոր Պարթևին վերագրված «Հարցումը» որպես հայ մատենագրության երախայրիք...301-330
Հ. Բարթիկյան, Արատոս Սոլացու (հունարեն) կամ (էլի հունարեն) աշխատության հին հայերեն թարգմանությունը...331-363
Փ. Անթաբյան, Վարդան Արևելցու ներբողը՝ նվիրված հայոց գրերի գյուտին...365-398
Է. Բաղդասարյան, Գևորգ Սկևռացու վարքը...399-435


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N7
'