Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Բանբեր Մատենադարանի N18


Բովանդակություն

Ս. Վարդանյան, Գրիգոր Նյուսացու «Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն» երկի հայերեն թարգմանությունը...5-13
Գ. Մուրադյան, Դավիթ Անհաղթի «Վերլուծութիւն ի Ներածութիւնն Պորփիւրի» երկը. տեքստաբանական հարցեր...19-39
Օ. Վարդազարյան,  «Վարք Մաշտոցի» երկու սրբագրումները եւ Ղազար Փարպեցու վկայությունը...41-57
Ա. Թոփչյան,  Արդյոք Մովսես Խորենացին հին դարերի միա՞կ քննադատված պատմիչն է...59-65
Կ. Մաթևոսյան, Գրիգոր Ապիրատ Մագիստրոսը եւ նրա տոհմը 11-րդ դարում...67-92
Ջ. Էյնաթյան, Հայկական ձեռագրերի աստղագիտական բնագրերը...95-107
Ա. Դոլուխանյան, Աստվածաշնչային մի պատգամի դրսեւորումը  Գրիգոր Տաթեւացու եւ Մկտրիչ Նաղաշի մոտ...109-113
Ք. Կոստիկյան, Հայոց եկեղեցու շահերի եւ հայապահպանության համար Ղազար Ջահկեցի կաթողիկոսի ձեռք բերած շահական հրովարտակների մասին...115-123
Մ. Առաքելյան, Պատկերազարդ ավետարանների ուսումնասիրությունը: Նոր Ջուղայի հայ մանրանկարչական դպրոցի շրջանակներում (համառոտ ակնարկ)...125-138
Ա. Թամրազյան, Երաժշտության կիրառումը հոգեւոր դպրոցներում. Եօթնագրեանք...139-171
Հ. Ասմարյան, Իտալական ազգային–ազատագրական շարժումների արտացոլումը «Արշալոյս Արարատեան» լրագրում  (19–րդ դարի  40–70–ական թթ.)...173-179

Հրապարակումներ
Պ. Հովհաննիսյան,  Օ. Վարդազարյան, Նիկողայոս Ադոնցի «Կիբելա աստվածուհին» անհայտ աշխատությունը...181-215
Ա. Բանուչյան, Եղիշեի Վարդանանց պատերազմի հնագույն պատառիկի նոր վերծանությունը...217-257
Ա. Մալխասյան, Մատենադարանի ձեռագրերի կազմերի արձանագրությունները...259-282
Ա. Մաղալյան, Առաքել Կոստանյանցի «Պատմութիւն Գտչայ վանուց» աշխատությունը...283-304
 
Գրախոսություն, Մատենագիտություն
Ա. Բոզոյան, Լեւոն Տեր-Պետրոսյան, Խաչակիրները եւ հայերը, Եր. 2005 եւ Եր. 2007...307-340
Ռ. Պողոսյան, Մատենադարանի եբրայերեն ձեռագրերի հին հավաքածուի համառոտ նկարագիր...341-346

Հ.  Թամրազյան, Տարեկան հաշվետվություն...347


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N18

ԴԻՏԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N18


'