Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Բանբեր Մատենադարանի N3


Բովանդակություն

Հոդվածներ և հաղորդումներ
1. Աշոտ Հովհաննիսյան, Սմբատ Զարեհավանցին, նրա ժամանակն ու ժամանակակիցները...7-30
2. Գ. Սարգսյան, Աղբյուրների օգտագործման եղանակը Մովսես Խորենացու մոտ...31-42
3. Սերիկ Դավթյան, Հայկական ասեղնագործության մի հին նմուշ...43-51
4. Վ. Բդոյան, Հարսանեկան ծեսերի ու սովորույթների նկարագիր, գրանցված 14-րդ դարում...53-56
5. Լ. Խաչիկյան, Մատթեոս Ջուղայեցու կյանքն ու մատենագրությունը...57-84
6. Հ. Փափազյան, Սեֆյան Իրանի ասիմիլյատորական քաղաքականության հարցի շուրջը...85-99
7. Իլ. Աբուլաձե, Նոր հուշարձաններ վրաց և հայոց գրական հարաբերությունների մասին անցյալում (16-17-րդ դարեր)...101-114
8. Ա. Ադամյան, Վրաց Հերակլ Բ. Թագավորի և տպագրիչ Պողոս Հովհաննիսյանի պայմանագիրը...115-120
9. Հ. Անասյան, Գևորգ Ֆրանցեսի Քրոնիկոնի հայերեն անտիպ  թարգմանությունը...121-129
10. Տ. Ղազանչյան, Սահակ Ծաղկարար...131-139
11. Շուշանիկ Նազարյան, Գաբրիել Պատկանյանի կյանքն ու գրական-հասարակական գործունեությունը (1830-60-ական թթ.)...141-202
12. Վ. Առաքելյան, Եղիշեի Վարդանանց պատմությունը (Ե. Տեր-Մինասյանի թարգմանության առթիվ)...203-217
13. Ս. Քոլանջյան, Ռումինահայերի արժեքավոր նվերը Հայստանի Մատենադարանին...219-230
14. Կ. Յուզբաշյան, Պետական Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուի աճը 1955 թվականին...231-237
 
Բնագրեր և թարգմանություններ
15. Դավթի քերականական աշխատության նորահայտ ամբողջական ձեռագիր տեքստը (հրատարակեց Գ. Ջահուկյան)...241-264
16. 17-րդ դարի երգիչ Քոսա Երեցը և նրա երգերը (հրատարակեց Աս. Մնացականյան)...265-276
17. Փաստաթղթեր 19-րդ դարի 50-ական թթ. Էջմիածնում շաքարի գործարան կառուցելու փորձերի մասին (հրատարակեց Ա. Ադամյան)...277-285
18. Հերմեայ Եսամեծի առ Ասկդեպիոս Սահմանք (հրատարակեց ակադ. Հ. Մանանդյան. թարգմանեց ռուսերենի Ս. Արևշատյան)...287-314
19. Զենոն Իմաստասիրի «Յաղագս բնութեան» աշխատությունը (թարգմ. ռուսերենի, գրեց առաջաբան և ծանոթագրեց Ս. Արևշատյան)...315-342
20. Յովհաննու Որոտնեցւոյ Հաւաքեալ ի բանից իմաստասիրաց (հրատարակեցին Ս. Արևշատյան և Ս. Լալաֆարյան)...343-386
21. Ցուցակ Մատենադարանի փիլիսոփայական նյութեր պարունակող ձեռագրերի...387-457


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N3
 
'