Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Բանբեր Մատենադարանի  N1  («Գիտական նյութերի ժողովածու»)


Բովանդակություն

Զեկուցումներ՝ կարդացված Հայկ. ՍՍՌ ԺԿՍ-ին կից Պետական Ձեռագրատան (Մատենադարանի) 1940թ. հոկտեմբերին գումարված գիտական սեսիայում
                                              
1. Ս. Հայրապետյան, Անանիա Շիրակացու կյանքն ու գործունեությունը...1-17
2. Լ. Սեմյոնով, Հայկական տոմարի մի քանի հարցերի մասին...19-30
3. Ի. Աբուլաձե, Քարթլիս Ցխովրեբայի կամ Վրաց պատմության հին հայերեն թարգմանությունը...31-40
4. Ա. Աբրահամյան, Նախամեսրոպյան հայկական գրականության հարցը...41-52

Մոնոգրամիկ ուսումնասիրություններ
1. Туманян Т. Г., О таблице  полигональных чисел А. Ширакаци...53-59
2. Հ. Աբրահամյան, Թղթի գործարան Հայաստանում...61-72
3. Լ. Սեմյոնով, Ձեռագրական հին տեղեկություններ Արկտիկայի մասին...73-74
4. Վ. Համազասպյան, Մոնղոլների կողմից Անիի գրավման տարեթվի ճշտումը...75-76
5. Վ. Ստեփանյան, Հայաստանի և նրա մերձակայքի երկրաշարժերի վերաբերյալ  պատմական նյութերը Մատենադարանում...81-85

Տեքստեր
1. Հարությունյան Աշխեն, Դեղագրեր...89-91
2. Աշ. Աբրահամյան, Մարտիրոս Դի Առաքելի ժամանակագրությունը...93-100
3. Քյուչուք Հարություն, Պատմություն Թահմազ Ղուլու...101-128
4. Լ. Սեմյոնով, Աստղաբաշխական բնույթի քաղվածքներ հայ պատմագիրներից...129-150
5. Լ. Խաչիկյան, «Յաղագս տարեմտին ի Վանական վարդապետէ ասացեալ»...151-169
6. Ա. Մնացականյան, Դիտողություններ հին տաղարաններում կատարված աղավաղումների մասին...171-177
7. Հ. Թլկուրանցի, Անտիպ բանաստեղծություններ և վարիանտներ...178-188
8. Հ. Աբրահամյան, Նյութեր Աբովյանի մասին...189-194
9. Հ. Աբրահամյան, Նալբանդյանին վերաբերվող արխիվային վավերագրեր...195-205

Բիբլիոգրաֆիա
Աշ. Աբրահամյան, Համառոտ բիբլիոգրաֆիա՝ Հայկական ՍՍՌ Մատենադարանի գրչագիր մանր ժամանակագրությունների...207-225
Վ. Համազասպյան, Հայ ականավոր զորավար Վասակ Մամիկոնյան...227-249

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N1'