Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Բանբեր Մատենադարանի N28


Բովանդակություն

ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ
ԿԱՐԵՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, Մաշտոցյան Մատենադարան գիտահետազոտական ինստիտուտի 60-ամյակը (պատմական համառոտ ակնարկ)...5

ՆԱՐԵԿԱՑԻԱԿԱՆ 4-ՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ, 7 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, 2018
ԺԱՆ ՊԻԵՌ ՄԱՀԵ, Գրիգոր Նարեկացուն վերագրվող «Կարգ եւ կանոն աղաւթից»-ը որպես «Մատեան ողբերգութեան» գրքինախագիծ...16
ROBERT A ERVINE, Your Words Are Redolent With Incense [ԽՆԿԵԱԼ ԵՆ ԲԱՆՔ ՔՈ]: Ban 49 A in Gregory of Narek’s Book of Prayers and the Fragrance of True Worship...26
ՇԱՀԵ Ծ. ՎՐԴ. ԱՆԱՆՅԱՆ, Անդամալույծի բժշկման պարականոն պատումը՝ Սբ․ Գրիգոր Նարեկացու Աղոթամատյանում...56
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ, Խորհրդապատկերի կերտման որոշ առանձնահատկություններ Գրիգոր Նարեկացու տաղերում...65

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՇՈՏ ՍԱՐԳՍՅԱն, Պետականակենտրոն և դավանակենտրոն արժեքային համակարգեր (V-X դդ. պատմագրության հիմքի վրա)...133
ՕԼԳԱ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱն, Մաշտոցի ուղևորությունը Բյուզանդիա. Կորյունի բնագիրը և պատմական հանգամանքները...156
Տ. ԱՐԱՐԱՏ ՔՀՆ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ, Սեբաստիայի 1562 թվականի խորհրդաժողովը և Աբգար դպիր Եվդոկացու բանագնացությունը...166
ՀՐԱՆՏ ՕՀԱՆՅԱՆ, Լազարյանները և ռուսահայ գաղթավայրերը...190
ՖԱԹԵՄԻ ՍԵՅԵԴԵՀՆԱՍԻՄ, Ծեսերի և ավանդույթների փոփոխությունները կրոնափոխ եզդիների (Եհովայի վկաներ) շրջանում...210

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԷՈՐԳ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, Մտորումներ հայերէն տպագիր գրքի տեղային մատենագիտութիւնների մասին...218
ԿԱՐԻՆԵ ՄՈՍԻԿՅԱՆ, Նեմեսիոս Եմեսացու «Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկի միջնադարյան հայ մեկնությունները...244
ՀԱՍՄԻԿ ԲԱԴԱԼՅԱՆ, Ակների վանական միաբանությունը և գրատան ժառանգությունը (ԺԳ-ԺԴ դարեր)...258

ԱՐՎԵՍՏ
ԱՍՏՂԻԿ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ, Անանուն հեղինակի «Աստուածածին կոյսն Մարիամ» տաղը...281
ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Հին Կտակարանի նկարազարդումը ԺԴ. դարի հայերեն մի Աստվածաշնչում (Ավագ մանրանկարչի արվեստը)...296
ՍԵԴԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, Ռոսլինի՝ Մալաթիայի Ավետարանի մի էջի ընդօրինակություն...333

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ՎԱՀԱՆ ՏԵՐ-ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ, ՎԱՀԵ ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Անտիոքի գահաժառանգության խնդիրն ըստ Լևոն Ա Մեծագործի և Հռոմի Իննոկենտիոս III Պապի 1199 թ. նամակագրության...340
ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Հայագիտության բարերարը. Խաչատուր Լազարյան...353
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ, Պատմական անտիպ վկայութիւն Աւետիք Եւդոկիացի պատրիարքի մասին...373

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻԼԻԹ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ, ԴԱՎԻԹ ՂԱԶԱՐԵԱՆ, Դիտարկումներ հայերէն ձեռագրերի ԺԴ դարի առաջին քառորդի յիշատակարանների հատորի առիթով...390

ԲԱՆԱՎԵՃ
ԱՆԻ ԵՆՈՔՅԱՆ, «Կիլիկյան» կարծեցյալ նորահայտ երկու թերթերի մասին...407

ՄԱՀԱԽՈՍԱԿԱՆ
ԷԴՎԱՐԴ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ...416

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N28