Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Ե. ՀԱՏՈՐ
Է. ԴԱՐ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ԿԱԶՄՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

ԱՆԱՆՈՒՆ
Անանուն եւ 684 թուականի պատմութիւնը
684 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

ՓԻԼՈՆ ՏԻՐԱԿԱՑԻ
Փիլոն Տիրակացին եւ իր ժամանակագրութիւնը
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Է ԴԱՐՈՒ


ՅՈՎՀԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ
Յովհան Մամիկոնեանը եւ իր Պատմութիւն Տարօնոյ երկը
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՏԱՐԱՒՆՈՅ

ԴԱՒԻԹ ՀԱՐՔԱՑԻ
Դաւիթ Հարքացին ու իր գործերը
ՅԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ԵՒ ՅԻՄԱՍՏԱՍԻՐԵԼԻ ՀԱՐՑՈՒԱԾՍ
Ի ԽՆԴՐՈՅ ԱՇՈՏՈՅ ՊԱՏՐԿԻ
ԲԱՆ ՀԱՒԱՏՈՅ ԸՆԴԴԷՄ ՀԵՐՁՈՒԱԾՈՂԱՑ
[ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ]


ԴԱՒԻԹ ՔԵՐԱԿԱՆ
Դիոնիսիոս Թրակացու Քերականական արուեստի առաջին մեկնիչները
(Դաւիթ, Մովսէս Քերթող, Անանուն մեկնիչ)
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՔԵՐԱԿԱՆԻՆ

ՄՈՎՍԷՍ ՔԵՐԹՈՂ
Մովսէս Քերթողն եւ իր գործերը
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՔԵՐԱԿԱՆԻՆ
ՅԱՂԱԳՍ ՄԻՈՅ ԲՆՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԻՆ ՄԱՐՄՆԱՑԵԼՈՅ
Ի ՀԱՒԱՏՈՅ ՃԱՌԷՆ ՄՈ[Վ]ՍԷՍԻ ՀԱՅՈՑ ՔԵՐԹՈՂԱՀԱՒՐՆ
ԱՂՕԹՔ

ԱՆԱՆՈՒՆ ՔԵՐԱԿԱՆ
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՔԵՐԱԿԱՆԻՆ

ԹԷՈԴՈՐՈՍ ՔՌԹԵՆԱՒՈՐ
Թէոդորոս Քռթենաւորն եւ իր ճառերը
ԵՐԱՆԵԼՒՈՅՆ ԹԷՈԴՈՐՈՍԻ ԸՆԴԴԷՄ ՄԱՅՐԱԳՈՒՄԱՑՈՅՆ
ՆԵՐԲՈՂԵԱՆ Ի ՍՈՒՐԲ ԽԱՉՆ ԱՍՏՈՒԱԾԸՆԿԱԼ
ԳՈՎԵՍՏ Ի ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆՆ ԵՒ Ի ՄԻՇՏ ԿՈՅՍՆ ՄԱՐԻԱՄ

ԱՆԱՍՏԱՍ
Վասն վանորէից, որ ի սուրբ քաղաքն յԵրուսաղէմ
ՎԱՍՆ ՎԱՆՈՐԷԻՑ

ՍԱՀԱԿ ՁՈՐՈՓՈՐԵՑԻ
Սահակ Ձորոփորեցի
ՃԱՌ ՅԱՐՄԱՒԵՆԵԱՑՆ ՕՐ
ԿԱՆՈՆՔ ՎԵՐՋՆՈՅ ՍԱՀԱԿԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ


ՑԱՆԿԵՐ
ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ
ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՑԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ
ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՏՈՀՄԱՆՈՒՆԵՐ


'