Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Դ. ՀԱՏՈՐ
Է. ԴԱՐ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ԿԱԶՄՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱՂԲԱԹԱՆԵՑԻ
Աբրահամ Աղբաթանեցին և իր թղթերը
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԹՂԹՈՅՆ ՄՈՎՍԻՍԻ
ԹՈՒՂԹ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵԱՌՆ ԱԲՐԱՀԱՄՈՒ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ,
ԱՌ ԿԻՒՐՈՆ ՎՐԱՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ
ԹՈՒՂԹ ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԵԱՌՆ ԱԲՐԱՀԱՄՈՒ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ,
ԱՌ ԿԻՒՐԻՈՆ ՎՐԱՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ
ԹՈՒՂԹ ԵՐՐՈՐԴ ՏԵԱՌՆ ԱԲՐԱՀԱՄՈՒ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ,
ԱՌ ԿԻՒՐԻՈՆ ՎՐԱՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ
ԹՈՒՂԹ ՇՐՋԱԳԱՅԱԿԱՆ ՏԵԱՌՆ ԱԲՐԱՀԱՄՈՒ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ Ի ՀԱՅՈՑ ԹՂԹՈՅՆ ՄԽԻԹԱՐԱՅ ԱՄԱՐԱՍԱ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՆԻՈՆՈՒԹԵԱՆ ԱԶԳԱԿԱՆԱՑ
ՏԵԱՌՆ ԱԲՐԱՀԱՄՈՒ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ

ԿՈՄԻՏԱՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Կոմիտաս Աղցեցի
ԿՆԻՔ ՀԱՒԱՏՈՅ
ՎԱՍՆ ՀԱՒԱՏՈՅ ԵՒ ԿԱՐԳԱՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՒ ՎԱՍՆ ՏՆԱՒՐԷՆՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԻՆ
ԹՈՒՂԹ ԿՈՄԻՏԱՍԱՅ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ Ի ՊԱՐՍՍ

ՍՄԲԱՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
Սմբատ Բագրատունին եւ իր թղթերը
ԹՈՒՂԹ ՏԵԱՌՆ ՍՄԲԱՏԱՅ` ՎՐԿԱՆ ՄԱՐԶՊԱՆԻ, ԱՌ ԿԻՒՐՈՆ
ՎՐԱՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԱՌ ՄՈՎՍԷՍ
ՁԵՌՆԱՐԿ՝ ԶՈՐ ԽՆԴՐԵԱՑ ՍՄԲԱՏ ՎՐԿԱՆ ՄԱՐԶՊԱՆ, ՑԱՅՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՈՒՆՍ,
ՈՐՔ ԴԱՐՁԵԱԼ ԺՈՂՈՎԵՑԱՆ ՆՈՐԻՆ ՀՐԱՄԱՆԱՒ Ի ԴՈՒԻՆª ԿԱՐԳԵԼ
ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ ՀԱՅՈՑ, ՅԵՏ ՄԱՀՈՒԱՆՆ ՄՈՎՍԷՍԻ

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԱՅՐԱԳՈՄԵՑԻ
Յովհան Մայրագոմեցին եւ իր երկերը
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹԻՒՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՒ
ՈՐ Ի ՆՄԱ ՅԱՒՐԻՆԵԱԼ ԿԱՐԳԱՑ
ՎԱՍՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑ ԵՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆՑ
ՈՂԲ Ի ՎԵՐԱՅ ԱՆԱՊԱՇԽԱՐ ՄԵՂԱՒՈՐԱՑ

ՎԻՐՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Աղուանից Վիրոյ կաթողիկոսը եւ իր ճառը
ՎԱՍՆ ՍԱՍՏԿԱՑԵԱԼ ՍՈՎՈՅՆ, ՍՐՈՅՆ ԵՒ ԳԵՐՈՒԹԵԱՆՆ Ի ՄԻԱՍԻՆ
ԱՆԱՆՈՒՆ ԿԱՂԱՆԿԱՏՈՒԱՑԻ
Անանուն Կաղանկատուացին եւ իր երկը
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՅԱՂԱԳՍ ՅԱՐՈՒՑՄԱՆ ԱԶԳԱՑ ԲԱՐԲԱՐՈՍԱՑ
ԵՒ ՊԷՍՊԷՍ ԱՆՑԻՑ ՏԻԵԶԵՐԱՀԵԾ ՏԱԳՆԱՊԻՆ

ԱՆԱՆՈՒՆ ԿԱՂԱՆԿԱՏՈՒԱՑԻ
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՅԱՂԱԳՍ ՅԱՐՈՒՑՄԱՆ ԱԶԳԱՑ ԲԱՐԲԱՐՈՍԱՑ
ԵՒ ՊԷՍՊԷՍ ԱՆՑԻՑ ՏԻԵԶԵՐԱՀԵԾ ՏԱԳՆԱՊԻՆ


ՄԱԹՈՒՍԱՂԱ
Մաթուսաղա
ԹՈՒՂԹ ՎԱՍՆ ՀԱՒԱՏՈՅ

ՄՈՎՍԷՍ ՍԻՒՆԵՑԻ
Մովսէս Սիւնեցին եւ իր երկերը
ՅԱՂԱԳՍ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻՆ ԽՈՐՀՐԴՈՅ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԹՂԹՈՅՆ ՍԱՀԱԿԱՅ
ՅԱՂԱԳՍ ԿԱՐԳԱՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԲԱՑԱՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆՔ
Ի ՅԵՐԳՍ ԵՐԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑՆ

ՍԵԲԷՈՍ
Սեբէոսը եւ իր պատմութիւնը
Պատմութիւն


ՆԵՐՍԷՍ Գ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՏԱՅԵՑԻ
Ներսէս Գ. կաթողիկոս Տայեցին եւ Դուինի ժողովի կանոնները
ԿԱՆՈՆ ԴԸՒՆԱՅ ՍՈՒՐԲ ԺՈՂՈՎՈՅՆ

ՅՈՎՍԷՓ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆ
Յովսէփ Անապատականի «Յիշատակագրութիւնը»
ՅԻՇԱՏԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ
Անանիա Շիրակացին եւ իր գործերը
ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ
ԹՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏՈՄԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՏԻԵԶԵՐԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԱՅԼ


ՑԱՆԿԵՐ
ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ
ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՑԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ
ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՏՈՀՄԱՆՈՒՆԵՐ


'