Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

Բանբեր Մատենադարանի N26Բովանդակություն

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Աշոտ Սարգսյան, Անցյալի հիշողությունը կամ պատմությունը՝ որպես ակտիվ քաղաքական գործոն. այսօրվանից մինչև Մովսես Խորենացի...5
Գագիկ Դանիելյան, Հայկական վանքերի եւ եկեղեցիների մասին հիշատակություններ Աբու ալ-Մաքարիմի երկի անհայտ էջերում...22
Քրիստինե Կոստիկյան, Հայկազ Գևորգյան, Սեֆյան շահերի նորահայտ հրովարտակները Մատենադարանի կաթողիկոսական դիվանում...58
Վահագն Հակոբյան, Քաղաքական իրադրությունը Երևանի խանությունում և նրա շուրջ 1780-ականներին ըստ Ղուլամ Ալի խանի նամակագրության...76
Հայկազ Հովհաննիսյան, Ուշագրավ դիտարկում ԺԹ. դարի հայերի մասին...84
Էդուարդ Հովհաննիսյան, Ղարաբաղի խանության միացումը Ռուսաստանին՝ ըստ Կովկասի հնագրական հանձնաժողովի վավերագրերի...91

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հասմիկ Կիրակոսյան, Մատենադարանի հայատառ պարսկերեն ձեռագիր Ավետարանների (ՄՄ 8492, ՄՄ 3044) տառադարձման կանոնները...100

ՁԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
Լուսինե Սարգսյան, Բեռլինի Պետական գրադարանի հայերեն Մանրուսմունքը (ԺԴ. դար)...121
Գայանե Թերզյան, Հաղբատի գրչության կենտրոնը...137

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Դոնարա Կարապետյան, Հովասափ Սեբաստացին «Պատմութիւն հայոց թագաւորին» զրույցի կաֆաների հեղինակ...163
Կարինե Մոսիկյան, Նեմեսիոսի «Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկը հայ միջնադարյան գրականության մեջ...177

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
Միհրան Մինասյան, Աբրահամ արք. Քիւբէլեան-Եկէնեանի անտիպ ժամանակագրութիւնն ու պատմական գրառումները (1816-1829)...207

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Շառլ Ռընու, Մաշտոց ծիսարանի նշանակալի հրատարակութիւն՝ Գէորգ Տէր-Վարդանեանի աշխատասիրութեամբ, Սուրբ Էջմիածին, 2012 թ...231
Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Հայ մատենագրութեան մի նոր մատենագիտութիւն...243

ՄԱՀԱԽՈՍԱԿԱՆ
Գրիգոր Բրուտեան, Արմինէ Քէօշկէրեան...254
Թեո Մ. վան Լինտ, Ռոբերտ Ու. Թոմսոն...258

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N26


ԴԻՏԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N26
'