Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Էլ. փոստ՝ pr.matenadaran@gmail.com
Հեռ.՝ +374-10-513065

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

Երևան քարտ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ
Գ. ՀԱՏՈՐ
Զ. ԴԱՐ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
ԿԱԶՄՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

ԱՆԱՆՈՒՆ
«Վկայաբանութիւն…» եւ «Գիւտ նշխարաց…» սուրբ Թադէոս առաքեալի եւ Սանդուխտ կոյսի
ՎԿԱՅԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ԹԱԴԷՈՍԻ ԱՌԱՔԵԼՈՅՆ
ԳԻՒՏ ՆՇԽԱՐԱՑ ԹԱԴԷՈՍԻ ԱՌԱՔԵԼՈՅՆ


ԱՆԱՆՈՒՆ
«Սուրբ Շուշանիկի վկայաբանութիւնը»
ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ ՍՐԲՈՅՆ ՇՈՒՇԱՆԿԱՆՆ


ԱՆԱՆՈՒՆ
«Կեանք եւ վարք Վաչագանայ արքայի»
ԿԵԱՆՔ ԵՒ ՎԱՐՔ ՎԱՉԱԳԱՆԱՅ ԱՐՔԱՅԻ


ԲԱԲԳԷՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՈԹՄՍԵՑԻ
Բաբգէն Ոթմսեցու Թղթերը
[Ա] ԹՈՒՂԹ Ի ՊԱՐՍՍ
[Բ] ԹՈՒՂԹ Ի ՊԱՐՍՍ


ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՂՈՒԱՆԻՑ ԱՐՔԱՅ
Աղուէնի եկեղեցական ժողովի կանոնները
[ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ՝ Ի ՎԱՉԱԳԱՆԱՅ ԱՂՈՒԱՆԻՑ ԱՐՔԱՅԷ
ԵԴԵԱԼ Ի ԺՈՂՈՎՈՅՆ, ՈՐ ՅԱՂՈՒԷՆՆ ԵՂԵՒ]


ԴԱՒԻԹ ԱՆՅԱՂԹ
Դաւիթ Անյաղթ
ՍԱՀՄԱՆՔ ԵՒ ՏՐԱՄԱՏՈՒԹԻՒՆՔ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ Ի «ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆՆ» ԱՐԻՍՏՈՏԷԼԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹԻՒՆ «ՆԵՐԱԾՈՒԹԵԱՆՆ» ՊՈՐՓԻՒՐԻ
ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ «ՍՏՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆՑՆ» ԱՐԻՍՏՈՏԷԼԻ


ՄԱՏԹԷ ԳԻՏՆԱՒՈՐ
«Հարցումն արքային Վաչագանայ»
ՀԱՐՑՈՒՄՆ ԱՐՔԱՅԻՆ ՎԱՉԱԳԱՆԱՅ ԶՄԱՏԹԷ ԵՐԷՑ ԳԻՏՆԱՒՈՐ


ԱԲՐԱՀԱՄ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ
Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոսը եւ իր Թուղթը
ԹՈՒՂԹ ՎԱՍՆ ՆՆՋԵՑԵԼՈՑ


ՍԱՀԱԿ Բ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՈՒՂԿԱՑԻ
Սահակ Ուղկացին եւ Կարնոյ ժողովի կանոնները
ԿԱՆՈՆՔ ԺՈՂՈՎՈՅՆ ԿԱՐՆՈՅ


ՊԵՏՐՈՍ ՍԻՒՆԵՑԻ
Պետրոս Սիւնեցին եւ իր երկերը
ԳՈՎԵՍՏ Ի ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆՆ
ՅԱՂԱԳՍ ՄԱՐՄՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆՆ ՏԵԱՌՆ
ՅԱՂԱԳՍ ՀԱՒԱՏՈՅ
ՊԵՏՐՈՍ ՍԻՒՆԵԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՍԷ
ԱՌ ՍՈՒՐԲՆ ՅԻԶՏԻԲՈՒԶՏԻ ՅՈՐԺԱՄ Ի ՀԱՆԴԻ ԷՐ Ի ԴՎԻՆ


ՆԵՐՍԷՍ ԲԱԳՐԵՒԱՆԴԱՑԻ
Ներսէս Բագրեւանդացին եւ իր երկերը
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԹՂԹՈՅՆ ԱՍՈՐԵԱՑ
ԹՈՒՂԹ ՄԵՂԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՈՒՆՍՆ
ՈՒԽՏ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀԻՍ
ԿԱՆՈՆՔ ՆԵՐՍԷՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԵՒ ՆԵՐՇԱՊՀՈՅ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ


ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԳԱԲԵՂԵՆԱՑԻ
Յովհաննէս Գաբեղենացին (Գաբեղեան) եւ իր երկերը
ԹՈՒՂԹ, ԶՈՐ ՏԷՐ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍ ԵՒ ԱՅԼ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՔ,
ԱՌ ՍԻՒՆԵԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՆ ԵՒ ԱՌ ՏԷՐՆ ԱՐԱՐԻՆ
ԹՈՒՂԹ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԻ` ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԱՌ ՏԷՐ ԱԲԱՍ՝
ԱՂՈՒԱՆԻՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ Ի ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ


ՆԵՐՍԷՍ ՌԱԺԻԿ
«Վկայաբանութիւն սրբոյն Յիզտիբուզտեայ»
ՎԿԱՅԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ՍՐԲՈՅՆ ՅԻԶՏԻԲՈՒԶՏԵԱՅ


ՄՈՎՍԷՍ ՑՈՒՐՏԱՒԵՑԻ
Մովսէս Ցուրտաւեցին ու իր Թղթերը
ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹ Ի ՄՈՎՍԷՍԷ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԷ ԱՌ ՎՐԹԱՆԷՍ ՔԵՐԴՈՂ
ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹ Ի ՄՈՎՍԻՍԷ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԷ ԱՌ ՎՐԹԱՆԷՍ ՔԵՐԴՈՂ
ԵՐՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹ Ի ՄՈՎՍԷՍԷ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԷ ԱՌ ՎՐԹԱՆԷՍ ՔԵՐԴՈՂ
ԹՈՒՂԹ ԱՌ ՍՐԲԱՍԷՐ ՏԷՐ ԱԲՐԱՀԱՄ՝ Ի ՄՈՎՍԻՍԷ
ԹՈՒՂԹ ԱՌ ՏԷՐ ՍՄԲԱՏ Ի ՄՈՎՍԷՍԷ
ԹՈՒՂԹ ՇՐՋԱԳԱՅԱԿԱՆ. ՊԱՏՃԱՌՔ Դ. ԺՈՂՈՎՈՅՆ ԵՐԿԱԲՆԱԿԱՑՆ


ՎՐԹԱՆԷՍ ՔԵՐԹՈՂ
Վրթանէս Քերթողը եւ իր գործերը
ՅԱՂԱԳՍ ՊԱՏԿԵՐԱՄԱՐՏԻՑ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԹՂԹՈՅՆ ՍՈՐՄԵՆԱՅ, ՈՐ ԱՌ ՎՐԹԱՆԷՍ ԵՒ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԳՐԵԱՑ
ԹՈՒՂԹ ՇՐՋԱԳԱՅԱԿԱՆ ԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՍ ՑՈՒՐՏԱՒԱՅ
ԹՈՒՂԹ ԱՌ ՊԵՏՐՈՍ ՎՐԱՑԻ
ՏԵԱՌՆ ԿԻՐՈՎՆԻ Ի ՎՐԹԱՆԻՍԷ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԹՂԹՈՅՆ ՄՈՎՍԷՍԻ Ի ՎՐԹԱՆԻՍԷ [Ա]
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԹՂԹՈՅՆ ՄՈՎՍԷՍԻ Ի ՎՐԹԱՆԻՍԷ [Բ]
ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ԹՂԹՈՅՆ ՄՈՎՍԷՍԻ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ Ի ՎՐԹԱՆԻՍԷ


ԳՐԻԳՈՐ ՔԵՐԹՈՂ
Գրիգոր Քերթող եւ իր երկը
ՍՐԲԱՍԻՐԻ ՏԵԱՌՆ ԱԲՐԱՀԱՄՈՒ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ
Ի ԳՐԻԳՈՐԷ ՆՈՒԱՍՏԷ ՔԵՐԴՈՂԷ


ՄՈՎՍԷՍ Բ. ԵՂԻՎԱՐԴԵՑԻ
Մովսէս Բ. Եղիվարդեցին եւ իր Թուղթը
ԹՈՒՂԹ ՏԵԱՌՆ ՄՈՎՍԻՍԻ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
ԱՌ ԿԻՒՐՈՆ ՎՐԱՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ


ՑԱՆԿԵՐ
ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ ՅՂՈՒՄՆԵՐ
ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՑԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ
ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ, ՏՈՀՄԱՆՈՒՆՆԵՐ


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ Գ ՀԱՏՈՐԸ