Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՎԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ


ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ԺԴ ԴԱՐ
Մասն Ա (1301-1325 թթ.)
Կազմողներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան
Երևան, 2018
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՁԵՌԱԳԻՐ ՂՈՒՐԱՆՆԵՐԻ
Կազմողներ ՝ Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Քնարիկ Սահակյան և ուրիշ.
Երևան, 2016
ՊԱՐԱԿԱՆՈՆ ԲՆԱԳՐԵՐ ԵՎ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Աշխ. Մայքլ Է. Սթոունի
Երևան, 2014
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Ջուլիետա Էյնաթյան
      Տիեզերագիտության և տոմարի     մեկնություններ (Է.-ԺԵ. դարեր)
Ուսումնասիրություն և բնագրեր
Երևան, 2015
Կարեն Մաթևոսյան
Սամվել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերը և նորահայտ լրացումները
Երևան, 2009
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳԻՐ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐԻ
Կազմեց՝ Հասմիկ Կիրակոսյան
Երևան, 2017
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՀրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը, Գիրք Գ,
 Հատորը հրատարակության պատրաստեց Արյուսակ Թամրազյանը
Երևան, 2017
Լևոն Խաչիկյան
  Հայերը հին Մոսկվայում և Մոսկվա տանող   ճանա
պարհների վրա
Երևան, 2014

Թամարա Մինասյան
Արցախի գրչության կենտրոնները։ Ալբոմ-ուսումնասիրություն
Երևան, 2015
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
 Լևոն Խաչիկյան
Աշխատություններ
Հատոր Ա
Երևան, 2012

  Լևոն Խաչիկյան
Աշխատություններ
Հատոր Բ
Երևան, 2017
РАЧЬЯ
ТАМРАЗЯН
ГРИГОР НАРЕКАЦИ
И НЕОПЛАТОНИЗМ
Ереван, 2011

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ


Էմմա Կորխմազյան
Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ-ԺԴ. դդ.
Երևան, 2015
Introduction, traduction et notes par A nnie et
Jean-Pierre Mahé
ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՆԵՑԻ
ՀԱՒԱՔՄՈՒՆՔ Ի ԳՐՈՑ ՊԱՏՄԱԳՐԱՑ...
Բնագիրը կազմեց Անահիտ Հայրապետեանը


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ
ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՏՈՐ Ա.
ՃԱՌԵՐ ԵՒ ՔԱՐՈԶՆԵՐ
Բնագրերը հրատ. պատրաստեցին
Արմենուհի Երզնկացի-Տէր-Սրապյանը և
Էդվարդ Բաղդասարյանը
Երևան, 2013

Արծրունի Սահակյան
Հայ միջնադարյան ժողովրդական
մշակույթի խնդիրներ
1. Հեքիաթ 2. Խաչքար
Երևան, 2017

Հրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան
դպրոցը, Գիրք Բ,
Երևան, 2016

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Վահե Թորոսյան
Հայոց կաթողիկոսական իշխանությունը
(ԺԱ. դարի կեսեր – ԺԲ. դարի սկիզբ)
Երևան, 2018

Գոհար Մուրադյան
Հին հունական առասպելների
արձագանքները հայ միջնադարյան
մատենագրության մեջ
Երևան, 2014

Հասմիկ Բադալյան
    Սկևռայի գրչության կենտրոնը  
Երևան, 2010

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ'