Սոցիալական ցանցեր


ԶԼՄ-ների համար

Մատենադարանի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար ԶԼՄ-ները կարող են դիմել՝
Հեռ.` (+374) 94615690
Էլ.փոստ՝ matenadaran.press@matenadaran.am

Ցուցասրահ՝ +374-10-562578
Տոմսարկղ՝ +374-10-513014
Ընդունարան` +374-10-513000

Համալրումներ

Մատենադարանի հավաքածուների համալրումներ:

Անոնս


Թվային ռեսուրսներ

Տեսանյութ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՎԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ


ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ԺԴ ԴԱՐ
Մասն Ա (1301-1325 թթ.)
Կազմողներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան
Երևան, 2018
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՁԵՌԱԳԻՐ ՂՈՒՐԱՆՆԵՐԻ
Կազմողներ ՝ Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Քնարիկ Սահակյան և ուրիշ.
Երևան, 2016
ՊԱՐԱԿԱՆՈՆ ԲՆԱԳՐԵՐ ԵՎ ԱՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Աշխ. Մայքլ Է. Սթոունի
Երևան, 2014
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Ջուլիետա Էյնաթյան
      Տիեզերագիտության և տոմարի     մեկնություններ (Է.-ԺԵ. դարեր)
Ուսումնասիրություն և բնագրեր
Երևան, 2015
Կարեն Մաթևոսյան
Սամվել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերը և նորահայտ լրացումները
Երևան, 2009
ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳԻՐ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐԻ
Կազմեց՝ Հասմիկ Կիրակոսյան
Երևան, 2017
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՀրաչյա Թամրազյան
Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը, Գիրք Գ,
 Հատորը հրատարակության պատրաստեց Արյուսակ Թամրազյանը
Երևան, 2017
Լևոն Խաչիկյան
  Հայերը հին Մոսկվայում և Մոսկվա տանող   ճանա
պարհների վրա
Երևան, 2014

Թամարան Մինասյան
Արցախի գրչության կենտրոնները։ Ալբոմ-ուսումնասիրություն։
Երևան, 2015
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
 Լևոն Խաչիկյան
Աշխատություններ
Հատոր Ա
Երևան, 2012

  Լևոն Խաչիկյան
Աշխատություններ
Հատոր Բ
Երևան, 2017
РАЧЬЯ
ТАМРАЗЯН
ГРИГОР НАРЕКАЦИ
И НЕОПЛАТОНИЗМ
Ереван – 2011

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ


Էմմա Կորխմազյան
Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ-ԺԴ. դդ.
Երևան, 2015
Introduction, traduction et notes par A nnie et
Jean-Pierre Mahé
ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՆԵՑԻ
ՀԱՒԱՔՄՈՒՆՔ Ի ԳՐՈՑ ՊԱՏՄԱԳՐԱՑ...
Բնագիրը կազմեց Անահիտ Հայրապետեանը

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

'